63. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa została zorganizowana przez Instytut Techniki Budowlanej w dniach 17-22 września 2017 roku w Krynicy Zdroju. Konferencja jest corocznym wydarzeniem o szczególnym znaczeniu i prestiżu, które łączy środowisko naukowe i akademickie ze światem praktyki inżynierskiej i przedsiębiorstw. Czołowi przedstawiciele obydwu gremiów wspólnie działają na rzecz rozwoju sektora budownictwa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Uroczystego otwarcia konferencji i powitania gości dokonał dr inż. Robert Geryło – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej. Następnie głos zabrali przedstawiciele patronów honorowych i organizatorów, w tym:

- Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- Roman Sobczak – przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa,
- prof.  Kazimierz Furtak – Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk,
- prof. Maria Kaszyńska – Przewodnicząca Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
- Ryszard Trykosko – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
- prof. Zbigniew Kledyński – Wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Gościem konferencji był Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy Zdroju.

Podczas otwarcia konferencji wręczono nagrody i medale PZITB następującym osobom:

- dr hab. inż. Izabela Skrzypczak - Nagroda PZITB im. prof. Wacława Żenczykowskiego,
- dr hab. inż. Tomasz Lipecki - Nagroda PZITB im. prof. Stefana Bryły,
- prof. dr inż. Andrzej S. Nowak - Medal PZITB im. prof. Stefana Kaufmana,
- prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga - Medal PZITB im. prof. Romana Ciesielskiego,
- mgr inż. Karol Kalinowski - Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie praktycznej,
- dr hab. inż. Jadwiga Bizon-Górecka - Nagroda PZITB im. prof. Aleksandra Dyżewskiego w dziedzinie naukowej.

Wzorem lat ubiegłych, konferencja składała się z dwóch części:

Część problemowa, której tematem przewodnim były INNOWACYJNE WYZWANIA TECHNIKI BUDOWLANEJ. Wygłoszono dwadzieścia siedem referatów oraz cztery wykłady specjalne w sześciu głównych obszarach tematycznych:

 • obiekt budowlany - aspekty środowiskowe i społeczne,
 • budynki i energia,
 • konstrukcje budowlane,
 • przegrody budowlane,
 • inżynieria materiałów budowlanych,
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych.

Referaty części problemowej konferencji zostały opublikowane w liczącej blisko 700 stron monografii wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Część ogólna, która objęła PROBLEMY NAUKOWE BUDOWNICTWA. Dwadzieścia dwie sesje tej części dotyczyły:

 • budownictwa ogólnego,
 • fizyki budowli,
 • geotechniki,
 • inżynierii komunikacyjnej,
 • inżynierii materiałów budowlanych,
 • inżynierii przedsięwzięć budowlanych,
 • konstrukcji betonowych,
 • konstrukcji metalowych,
 • mechaniki konstrukcji i materiałów,
 • budownictwa hydrotechnicznego.

Sto pięć referatów części ogólnej zostało opublikowanych w czasopismach: Materiały Budowlane, Acta Scientiarum Polonorum seria Architectura oraz JCEEA (Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury).

Rozstrzygnięto konkurs na najlepszy referat młodego naukowca, tj. samodzielnego autora referatu, który w dniu rozpoczęcia konferencji nie ukończył 35. roku życia. Nagrody indywidualne otrzymali laureaci konkursu: dr inż. Piotr Woźniczka (Politechnika Krakowska), dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna (Politechnika Warszawska filia w Płocku), dr inż. Tomasz Pytlowany (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie).

Podczas konferencji odbyły się posiedzenia: Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Sekcji Konstrukcji Metalowych i Sekcji Konstrukcji Betonowych, a także zebranie Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk i Grupy Roboczej Komitetu Technicznego ISO TC98.

Łącznie w konferencji wzięło udział ponad 250 osób.


PODZIĘKOWANIE DLA ORGANIZATORA
od Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk