CERTYFIKACJA

Instytut Techniki Budowlanej jako:

  • akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów i usług budowlanych oraz zakładowej kontroli produkcji działając zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując laboratorium badawczym akredytowanym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.  

  • akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17021-1 oraz specyfikacji technicznej PKN-ISO/IEC TS 17021-3

  • jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC17021 oraz specyfikacji technicznej PKN-ISO/IEC TS 17021-2

  • jednostka certyfikująca personel prowadzi certyfikację kompetencji personelu w budownictwie działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024.


Nasz system certyfikacji jest dostępny i otwarty dla wszystkich Klientów, bez względu na ich status prawny, wielkość, liczbę posiadanych certyfikatów oraz uczestnictwo w jakiejkolwiek organizacji.