motyw pl

Zakład Certyfikacji

WydrukujWyślij znajomenu

Komunikaty

 • Informacja

W  oddziale w Płocku firmy WARTER POLYMERS Sp. z o.o.,  odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 + PN-EN ISO 9001:2009/AC:2009 w zakresie: projektowanie, produkcja i sprzedaż wyrobów z tworzyw sztucznych.
Certyfikat  z rąk kierownika Zakładu Certyfikacji ITB - pani Katarzyny Hatowskiej odebrał Prezes WARTER POLYMERS Sp. z o.o., pan Piotr Staniszewski.
 • Komunikat nr 22

Z dniem 9 maja 2016r. zostały znowelizowane następujące dokumenty  Zakładu Certyfikacji ITB:

Wersje PDF ww. dokumentów dostępne są:

 • w załącznikach w zakładkach: certyfikaty, certyfikacja usług, certyfikacja wyrobów, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja kompetencji personelu

 

 • Komunikat nr 21

Komunikat z dnia 02.03.2016r. dotyczący działań związanych z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9001:2015 (QMS)

 

 • Komunikat nr 20

Z dniem 31 marca 2015 r. zostały znowelizowane:

 • wnioski o przeprowadzenie procesu certyfikacji wyrobów i zakładowej kontroli produkcji, usług, systemów zarzadzania i kompetencji personelu
 • dokumenty informacyjne Zakładu Certyfikacji ITB tj.:
  • Procesy certyfikacji wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania znakiem budowlanym B oraz certyfikacji dobrowolnej – w tym systemów zarządzania - Informator
  • Procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym – na potrzeby oznakowania CE - Informator

Wersja aktualnych ww. dokumentów dostępna jest w poszczególnych zakładkach dotyczących Zakładu Certyfikacji ITB.

Prosimy o przygotowywanie wniosków na nowych formularzach dostępnych na stronie internetowej.

Wnioski przygotowywane na formularzach obowiązujących do 31.03.2015r. będą przyjmowane i rozpatrywane przez Zakład do dnia 20.04.2015 r.

Po tym terminie wszystkie wnioski powinny być przekazywane do Zakładu na nowych formularzach.

 

 • Komunikat nr 19

Z dniem 16 lutego 2015 r. został znowelizowany Informator Zakładu Certyfikacji ITB:

Wersja PDF aktualnego informatora Zakładu Certyfikacji ITB dostępna jest:

 • w załącznikach w zakładkach: certyfikaty, certyfikacja usług, certyfikacja wyrobów, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja kompetencji personelu

 

 • Komunikat nr 18

Z dniem 07 kwietnia 2014 r. został znowelizowany Informator Zakładu Certyfikacji ITB:

Wersje PDF aktualnych informatorów Zakładu Certyfikacji ITB dostępne są:

ww. INFORMATOR:

 • w załącznikach w zakładkach: certyfikaty, certyfikacja usług, certyfikacja wyrobów, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji, certyfikacja systemów zarządzania, certyfikacja kompetencji personelu


INFORMATOR o rodzajach i trybie certyfikacji wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE:

 • w załącznikach w zakładkach: certyfikaty, certyfikacja wyrobów, certyfikacja zakładowej kontroli produkcji

 

 • Komunikat nr 17

Z dniem 31 marca 2014 r. zostały znowelizowane cenniki opłat za certyfikację oraz nadzór nad certyfikatem, dla: systemu zarządzania oraz wyrobów i zkp. Nowelizacja cenników wynika, m.in. z nowego wydania dokumentu IAF MD 5:2013 „Dokument obowiązkowy IAF dotyczący ustalania  czasu trwania  auditów QMS i EMS” (dot. cennika dla systemów zarządzania) oraz rezygnacji z niepełnej oceny w nadzorze nad certyfikatem (dot. cennika dla wyrobów oraz zkp).

Ww. aneksy obowiązują od 01.04.2014 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ww. zmian prosimy o kontakt z Zakładem Certyfikacji ITB

 

 • Komunikat nr 16

Ważne informacje:

Z dniem 10 marca 2014 r. zostały znowelizowane Informatory Zakładu Certyfikacji ITB:

oraz

Wersje PDF aktualnych informatorów dostępne są w załącznikach w zakładce certyfikaty.

 

AC 072 QMS AC 020Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi w obszarze budownictwa certyfikację:

 • Wyrobów
 • Usług
 • Zakładowej kontroli produkcji
 • Systemów zarządzania
 • Kompetencji personelu

Certyfikacja wyrobów prowadzona jest w zakresie:

 • obowiązkowym, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:
  • z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
  • z wymaganiami polskich norm i polskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym
 • dobrowolnym, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:
  • z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych oraz polskich norm i polskich aprobat technicznych
  • z Kryteriami jakości ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem jakości Q-ITB
  • z Kryteriami ekologicznymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem ekologicznym EKO-ITB
  • z Kryteriami akustycznymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem akustycznym A-ITB lub znakiem jakości akustycznej AQ-IT
  • z Kryteriami odporności na włamanie ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem odporności na włamanie WQ-ITB
  • z Kryteriami cieplnymi ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem cieplnym C-ITB lub znakiem jakości cieplnej CQ-ITB

Certyfikacja usług obejmuje:

 • montaż:
  • lekkich ścian osłonowych
  • lekkich ścian działowych
  • sufitów podwieszonych
  • podłóg podniesionych
  • bram przeciwpożarowych
  • drzwi o deklarowanej odporności ogniowej lub dymoszczelności
  • okien standardowych i o zwiększonej odporności na włamanie
  • ścian oddzielenia przeciwpożarowego
 • wykonywanie:
  • ociepleń budynków metodą bezspoinową
  • prac antykorozyjnych metodami malarskimi
  • obróbki termicznej betonu metodą elektronagrzewu

  oraz prowadzenie serwisu kluczowego i zamkowego

Dokumentami odniesienia przy ocenie sposobu wykonywania usług są Kryteria ITB Oceny Usług. Dokumentem odniesienia dla zakładowego systemu jakości są Wymagania Zakładu Certyfikacji ITB dla Dostawców usług.

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji (ZKP) prowadzona jest w zakresie:

 • obowiązkowym, w którym ocenia się jej zgodność:
  • z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
  • z wymaganiami polskich norm i polskich aprobat technicznych, upoważniającą producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym
 • dobrowolnym, w którym ocenia się jej zgodność:

  • z wymaganiami norm zharmonizowanych i europejskich aprobat technicznych oraz polskich norm
   i polskich aprobat technicznych

Dokumentami odniesienia przy ocenie systemu ZKP są odpowiednie normy i aprobaty techniczne. W przypadku, gdy dokument odniesienia nie zawiera wymagań dla ZKP lub określa takie wymagania w zbyt ogólny sposób, przyjmuje się W ymagania Zakładu Certyfikacji ITB - Wymagania dla producentów wyrobów budowlanych dotyczące ZKP. Wymagania odnoszące się do ZKP przedstawione są również w Instrukcji ITB nr 414/2006, Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. Wymagania, ITB, Warszawa 2006.

Certyfikacja systemów zarządzania obejmuje następujące systemy:

 • zarządzania jakością
 • zarządzania środowiskowego
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • systemów zintegrowanych

Dokumentami odniesienia przy ocenie systemów zarządzania są normy: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 (U) i PN-N 18001:2004.

Certyfikacja kompetencji personelu prowadzona jest dla:

 • personelu laboratoriów betonowych
 • firm produkujących beton towarowy

Zakład Certyfikacji wydaje certyfikaty kompetencji dla: laboranta w laboratorium betonowym, technologa betonu, projektanta betonu i menedżera zakładowej kontroli produkcji betonu. Dokumentami odniesienia przy ocenie kompetencji personelu są Kryteria ITB Oceny Kompetencji Personelu. 

Klienci Zakładu Certyfikacji, którzy uzyskali certyfikaty wyrobu lub zakładowej kontroli produkcji w obszarze obowiązkowym mogą wydać deklarację zgodności i znakować wyrób:

 

Zakład Certyfikacji upoważnia właścicieli certyfikatów do stosowania następujących znaków certyfikacji ITB:

 

Niezależnie od procesów certyfikacji, Zakład Certyfikacji prowadzi również:

 • weryfikację oznakowania wyrobów budowlanych
 • nadzór nad zakładową kontrolą produkcji wyrobów budowlanych
 • weryfikację deklaracji środowiskowych
 • szkolenia, dotyczące systemu zakładowej kontroli produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

Weryfikacja oznakowania wyrobów znakiem budowlanym i oznakowaniem CE

Weryfikacja oznakowania wyrobów przeprowadzana jest wówczas, gdy producent wyrobu, dla którego system oceny zgodności został określony jako 3 lub 4, jest zainteresowany, aby Zakład Certyfikacji ITB potwierdził poprawność jego postępowania przy wdrożeniu i utrzymywaniu systemu zakładowej kontroli produkcji oraz znakowaniu wyrobu. Zakład Certyfikacji ITB wydaje Świadectwa weryfikacji oznakowania wyrobu.

Nadzór nad zakładową kontrolą produkcji

Nadzór ITB nad zakładową kontrolą produkcji prowadzony jest w przypadkach, gdy producent jest zainteresowany, aby trzecia strona kontrolowała jego system ZKP oraz wykonywała badania kontrolne. Zakład Certyfikacji ITB wydaje Świadectwa nadzoru nad ZKP.

Weryfikacja deklaracji środowiskowych

Zakład Certyfikacji ITB przeprowadza jako trzecia strona niezależne weryfikacje deklaracji środowiskowych, dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych wg norm ISO 14040-14043 i ISO 14020 i wydaje Świadectwa weryfikacji takich deklaracji.

Szkolenia

W celu zapoznania producentów wyrobów budowlanych z postanowieniami dokumentów prawnych i wymaganiami nowych norm zharmonizowanych Zakład Certyfikacji ITB prowadzi otwarte szkolenia dla producentów poszczególnych grup wyrobów. Dotyczą one zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych i wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Instytut posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie prowadzenia usług szkoleniowych.

 

 

Dane kontaktowe
Kierownik:
mgr inż. Katarzyna Hatowska
tel. (22) 57-96-167
 
Zastępca Kierownika:
mgr inż. Piotr Maciejak
tel.: (22) 57-96-220
 
Zastępca Kierownika:
mgr inż. Magdalena Wójtowicz
tel.: (22) 57-96-260
 
Sekretariat:
mgr Beata Kurowska
tel. (22) 57-96-167
fax (22) 57-96-295
e-mail: certyfikacja@itb.pl
adres: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
 

Pracownicy Zakładu Certyfikacji pracują w:

 • ITB, ul. Fitrowa 1, 00-611 Warszawa
 • Oddziale Wielkopolskim ITB - ul. St. Taczaka 12, 61-819 Poznań, fax: (61) 853 68 18

 

Załączniki:Wielkość
Procesy certyfikacji wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania znakiem budowlanym B oraz certyfikacji dobrowolnej - w tym systemów zarządzania - Informator (.pdf)676.75 KB
Procesy certyfikacji wyrobów budowlanych w obszarze regulowanym - na potrzeby oznakowania CE - Informator (.pdf)464.32 KB


Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia