motyw pl

Fizyka cieplna, badania izolacji termicznych

WydrukujWyślij znajomenu
Dane kontaktowe

Kierownik: dr inż. Michał Piasecki
e-mail: m.piasecki@itb.pl
tel.: (0 22) 566-41-49
fax: (0 22) 849-36-15

Prowadzimy badania materiałów, wyrobów i przegród budowlanych w zakresie cech związanych z przepływem ciepła, wilgoci oraz powietrza wg metod określonych w polskich normach ze zbioru PN EN, PN EN ISO i PN ISO. Do oceny izolacyjności cieplnej wyrobów, przegród budowlanych, połączeń i węzłów konstrukcyjnych przegród budynku stosujemy uwierzytelnione metody symulacji komputerowej przepływu ciepła. Zapewniamy niezbędne opinie i interpretacje wyników podawanych w raportach z badań.

Producentom oferujemy badania w ww. zakresie, konieczne do przeprowadzenia:

 • oceny przydatności do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych, na użytek wydawanych przez ITB krajowych i europejskich aprobat technicznych oraz certyfikatów,
 • oceny zgodności wg zharmonizowanych norm na wyroby budowlane, jako notyfikowana i akredytowana jednostka,
 • kontroli wyrobów - jako akredytowane laboratorium. Inwestorom, wykonawcom, nadzorowi oferujemy badania na użytek ekspertyz w celu wykorzystania wyników do oceny zgodności wyrobów z przepisami budowlanymi i wymaganiami określonych w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych.

badamy:

 • materiały i wyroby budowlane do izolacji cieplnej,
 • okna, drzwi, okna dachowe, świetliki, wyłazy, bramy, szyby zespolone,
 • płyty warstwowe,
 • mury i elementy murowe, zaprawy murarskie,
 • ściany osłonowe metalowo-szklane,
 • nawiewniki powietrza.

określamy m.in.:

 • przewodność cieplną i opór cieplny materiałów i wyrobów do izolacji cieplnej (aparatami pokazanymi na fot.1 i fot.2)
 • opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła (metodą symulacji komputerowej przepływu ciepła lub na stanowisku pokazanym na fot.12 i fot.13)
 • charakterystyki związane z transportem pary wodnej - fot.6, absorpcję pary wodnej przy długotrwałej dyfuzji przez wyroby do izolacji cieplnej np. stropodachów i tarasów o odwróconym układzie warstw izolacji cieplnej i wodochronnej oraz ścian fundamentów,
 • wilgotność, absorpcję i desorpcję wilgoci, nasiąkliwość,
 • odporność na zamrażanie i odmrażanie,
 • cechy wymiarowe - fot.3, stabilność wymiarową w stałych określonych lub laboratoryjnych warunkach temperaturowych i wilgotnościowych,
 • zachowanie wyrobów do izolacji cieplnej przy ściskaniu, zginaniu, punktowym obciążeniu, wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych,
 • gęstość, w tym gęstość nasypową,
 • objętość netto i udział procentowy drążeń w elementach murowych,
 • wodoszczelność i przepuszczalność powietrza wyrobów oraz charakterystyki przepływowe nawiewników powietrza,
 • emisyjność powłok na powierzchni szyb.
Załączniki:Wielkość
Badania nieobjęte akredytacją41.17 KB


Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia