Nowości w ofercie wydawniczej Instytutu

Nowo wydana przez ITB monografia dr. Andrzeja Obmińskiego Azbest w budownictwie składa się z trzech części, w których omówiono miejsca występowania wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych, ocenę zagrożeń, jakie one powodują w przypadku eksploatacji i usuwania oraz praktyczne zalecenia dotyczące usuwania wyrobów zewnętrznych.

Autor przedstawił w swej pracy i uzasadnił następujące wnioski:

• Wyroby i budynki z azbestem powinny być charakteryzowane przez wielkość mierzalnego zanieczyszczenia powietrza w postaci pyłów respirabilnych azbestu, uwalnianych do wnętrza budynku.

• Wyroby zwierające azbest użyte w budownictwie ogólnym są bardziej rozpowszechnione i zróżnicowane niż wynika to z raportów gromadzonych w bazie azbestowej, w której uwzględniono głównie wyroby najbardziej typowe, łatwo rozpoznawalne, znajdujące się na zewnątrz budynków (w elewacji i pokryciach dachowych).

• Ocena wyrobów z azbestem, przedstawiana w formularzach „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, przygotowywana bez wiedzy eksperckiej, jest mało przydatna do realnego kwalifikowania zagrożenia użytkowników (punktacje „Oceny” i stopień pilności działań naprawczych często nie odzwierciedlają realnego zagrożenia). Wpływa to na zbyt pochopne decyzje o usunięciu wyrobów, które nierzadko prowadzone są w sposób pobieżny, bez należytego przygotowania budynku i wykonawców.

• W odniesieniu do wyrobów widocznych kwalifikacje „Oceny” są uznaniowe, ich poprawność zależna jest od kompetencji wykonującego oględziny i przygotowującego formularz. W odniesieniu do wyrobów zasłoniętych, niedostępnych do oględzin, takich jak płyty azbestowo-cementowe wewnątrz ścian warstwowych, nie są one wiarygodne i wymagałyby weryfikacji przez wykonanie odkrywek lub/i badań powietrza do stwierdzenia wykluczenia obecności pyłu azbestu w powietrzu wewnętrznym.

• Wyniki „Oceny” mogą znacząco odbiegać od stwierdzanego w badaniach stężenia pyłów azbestu w powietrzu, stanowiącego realne zagrożenie zdrowotne dla użytkowników obiektów. Istnieje więc potrzeba weryfikacji „Oceny” i wdrażania do stosowania wynikających z nich zaleceń – o ile są one poprawnie przygotowane i potwierdzone wynikami badań powietrza.

• Zachodzi potrzeba prawidłowej oceny zagrożenia i dopasowania do niego planów eliminacji azbestu oraz zasad kontroli specjalistycznych prac usuwania azbestu z budynków.

Prace Naukowe ITB. Monografie. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017

ISBN 978-83-249-8477-0 (wersja papierowa), ISBN 978-83-249-8488-6 (PDF)

s. 318, format B5

 

 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe z serii WTWiORB autorstwa prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza i mgr. inż. Jana Sieczkowskiego to kolejna nowelizacja zeszytu stale wznawianego, dostosowana do aktualnego stanu formalno-prawnego. Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z realizacją obiektów budowlanych o konstrukcji betonowej lub żelbetowej. W przypadku wykonywania budowli należy uwzględnić również dodatkowe wymagania, nieujęte w opracowaniu i podać je w specyfikacji projektowej - stwierdzają Autorzy.

Dodatkowe wymagania powinny być także podawane w specyfikacji projektowej, gdy stosuje się: beton samozagęszczalny, lekki kruszywowy, przeznaczony do specjalnych zastosowań, inne materiały (np. włókna) lub składniki betonu, a także technologie specjalne lub projekty innowacyjne.

W zeszycie nie uwzględniono wymagań dotyczących:

• specyfikacji, produkcji i kontroli zgodności betonu,

• produkcji elementów prefabrykowanych,

• konstrukcji realizowanych jako prefabrykowane,

• konstrukcji z betonu sprężonego,

• aspektów bezpieczeństwa i higieny pracy,

• zapewnienia kwalifikacji personelu zatrudnionego na budowie.

Opracowanie zawiera odpowiednie kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cz. A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Z. 5. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017

ISBN 978-83-249-8487-9 (wersja papierowa), ISBN 978-83-249-8489-3 (PDF)

s. 48, format B5

 

 

Lekkie ściany działowe autorstwa dr. inż. A. Piekarczuka to jeden z 47 stale nowelizowanych zeszytów WTWiORB, wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkich ścian działowych o wysokości do 6,5 m, konstrukcji szkieletowej z cienkościennych profili stalowych z okładzinami
z płyt gipsowo-kartonowych. Zakres pracy obejmuje wymagania dotyczące:

– dokumentacji,

– materiałów i wyrobów składowych oraz ich przyjmowania i magazynowania na budowie,

– wykonania ścian działowych,

– odbioru ścian działowych.

Jak każdy z zeszytów serii WTWiORB, zawiera definicje oraz kody ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Cz. A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Z. 7. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2017

ISBN 978-83-249-8486-2 (wersja papierowa), ISBN 978-83-249-8491-6 (PDF)

s. 20, format B5