Pierwsze posiedzenie Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie

Partnerstwo w składzie: Związek Zawodowy Budowlani (Lider), Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (Partner), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (Partner), Instytut Techniki Budowlanej (Partner) rozpoczęło od marca 2017 r. realizację projektu „Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie”. Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II ‘Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji’, Działanie 2.12 ‘Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych’ i finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Na pierwszym posiedzeniu Rady, które odbyło się 5 kwietnia 2017 r. w Warszawie omówiono cele, podstawowe zadania i harmonogram prac oraz przyjęto Regulamin Rady. Przewodniczącym Rady został prof. Zbigniew Kledyński (PIIB), natomiast Wiceprzewodniczącymi:  Waldemar Mazan (KBiN), prof. Leonard Runkiewicz (ITB) i Jakub Kus (ZZ Budowlani). Instytut Techniki Budowlanej w obradach Rady reprezentowali: Z-ca Dyrektora ds. Strategii  i Rozwoju Robert Geryło, Sebastian Wall i Małgorzata Głowacz (Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie).

Sektorowa Rada ds. kompetencji w budownictwie ma stanowić forum wymiany doświadczeń i konsultacji pomiędzy sferą edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, jednostkami badawczymi a przedsiębiorcami działającymi w budownictwie z udziałem instytucji dialogu społecznego (związki zawodowe i organizacje pracodawców),samorządu zawodowego i innych interesariuszy, poprzez zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno - zawodowych i dostosowania podaży kompetencji do popytu rynku pracy w sektorze budowlanym.

Instytut Techniki Budowlanej  jest odpowiedzialny za  organizację grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, której zadaniem będzie opracowanie raportu dotyczącego potrzeb standaryzacji i certyfikacji kwalifikacji w budownictwie oraz przeprowadzenie badania i opracowanie raportu dotyczącego założeń zapewnienia jakości w procesach akredytacji, kształcenia i certyfikacji.

Nr LXVII Informatora Budownictwo Zrównoważone Budownictwo w UE redagowany od 8 lat przez Zespół ds. Harmonizacji Technicznej w Budownictwie i rozsyłany drogą elektroniczną do 300 odbiorców  został w całości poświęcony zagadnieniom Sektorowej Rady ds. kompetencji w budownictwie: http://www.itb.pl/zrownowazone-budownictwo1.html