motyw pl

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

WydrukujWyślij znajomenu

Publikowane w tej serii prace zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych. Przeznaczone są dla projektantów, wykonawców i użytkowników, a także organów sądowniczych.

Działy:

 

Budynki Wielkopłytowe – Wymagania Podstawowe

Dziedzina

Tytuł

Nr

Cena

Zamów

Bezpieczeństwo pożarowe budynków Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór
ISBN 978-83-249-6792-6
493/2015 42,00 zł
Projektowanie systemów wentylacji pożarowej sieci metra
ISBN 978-83-249-6748-3
490/2014 26,25 zł
Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową
ISBN 83-7413-629-4

409/2005

Zastąpiona przez Eurokody

Przyporządkowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogień według PN-EN
ISBN 83-7413-336-8

401/2004
Informacje dostępne w Instrukcji nr 401/2004 zawarte są w tekście rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. oraz w komentarzach do niego, umieszczonych w Warunkach Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytułowanie. Tekst ujednolicony po nowelizacji z komentarzem ITB, Warszawa 2009
Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych
ISBN 83-7370-134-6
378/2002
21,00 zł
Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych
ISBN 978-83-294-6560-1
485/2013 26,25 zł
Ocena przydatności terenów górniczych do zabudowy
ISBN 978-83-249-6741-4
487/2013 42,00 zł
Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych
ISBN 83-7370-478-7
380/2003
48,30 zł
Wymagania techniczne dla obiektów budowlanych wznoszonych na terenach górniczych
ISBN 978-83-249-0768-7
364/2007
46,20

19,90 zł

Projektowanie budynków na terenach górniczych
ISBN 83-249-0026-8
416/2006
52,50 zł
Fizyka cieplna Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Poradnik
ISBN 978-83-249-6753-7
491/2014 57,75
Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii
ISBN 978-83-249-6431-4
484/2013 42,00 zł
Wpływ łączników zbrojenia z izolacją na właściwości cieplne połączeń konstrukcyjnych. Metodyka oceny z przykładami
ISBN 978-83-249-6381-2
482/2013 26,25 zł
Obliczenia cieplne budynków
ISBN 978-83-249-5583-1
474/2012 57,75 zł
Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych
ISBN 978-83-249-6754-4
472/2014 47,25
Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej
ISBN 978-83-249-4965-6
469/2011 42,00 zł
Cieplno-wilgotnościowa ocena mostków cieplnych
ISBN 83-7413-431-3
402/2004
42,00 zł
Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków
ISBN 978-83-249-2164-5
392/2009
47,25 zł
Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyjne
ISBN 83-7370-701-8
389/2003
brak
 
Instalacje elektryczne Ochrona odgromowa budynków i obiektów budowlanych
ISBN 978-83-249-6009-5
478/2012 68,25 zł
Instalacje elektryczne na terenie budowy. Poradnik
ISBN 978-83-249-2898-9
456/2010
63,00 zł
Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach
ISBN 978-83-249-6706-3
486/2013 63,00 zł
Instalacje elektryczne w budynkach. Instalacje montowane w podłożu i na podłożu palnym
ISBN 978-83-249-6757-5
492/2014 58,80
Instalacje sanitarne Projektowanie instalacji wodociągowych wody zimnej i ciepłej
ISBN 978-83-249-5513-8
473/2012 brak  
Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej
ISBN 978-83-249-6744-5
489/2015 42,00 zł
Równoważenie hydrauliczne obiegów grzejnych i chłodzących
ISBN 978-83-249-5598-5
475/2012 42,00 zł
Konstrukcje i elementy budowlane Projektowanie żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej
ISBN 978-83-249-6124-5
481/2013 47,25 zł
Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania
ISBN 978-83-249-6101-6
480/2012 42,00 zł
Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych
ISBN 978-83-249-6072-9
479/2012 26,25 zł
Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych
ISBN 978-83-249-5784-2
476/2012 26,25 zł
Lekkie nienośne przegrody budowlane
ISBN 978-83-249-5019-5
470/2012 26,25 zł
Wzmocnienia konstrukcji żelbetowych
ISBN 978-83-249-4739-3
468/2011 47,25 zł
Śliskość. Zasady doboru posadzek. Poradnik
ISBN 978-83-249-4716-4
466/2011
25,00

9,90 zł

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur
ISBN 978-83-249-4826-0

282/2011 63,00 zł
Wyznaczanie niepewności wyników badań wytrzymałościowych. Poradnik
ISBN 978-83-249-1405-0
435/2008
42,00 zł

Wolno stojące kominy żelbetowe Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN
ISBN 978-83-249-3104-0

459/2010
42,00 zł
Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie
ISBN 978-83-249-2925-2
458/2010
26,25 zł
Obliczenia szyb zespolonych podpartych na krawędziach
ISBN 978-83-249-0736-6
426/2007
42,00 zł
Badanie promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych. Poradnik
ISBN 978-83-249-2861-3
455/2010
42,00 zł
Projektowanie konstrukcji murowych. Komentarz do PN-B-03002:1999
ISBN 83-7370-133-8
377/2002
63,00 zł
Zasady eksploatacji i utrzymania kominów stalowych
ISBN 83-7290-636-X
368/2001
23,10 zł
Eksploatacja i ocena strunobetonowych dźwigarów dachowych
ISBN 83-7290-624-6
367/2001
33,60
19,90
Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego
ISBN 978-83-249-6743-8
488/2013
42,00 zł
Badania i ocena betonowych płyt warstwowych w budynkach mieszkalnych
ISBN 83-7226-431-7
360/99
9,90
5,00 zł
Badania składu fazowego betonu
ISBN 83-7226-129-6
357/98
18,90 zł
Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń
ISBN 83-7130-388-2
343/96
21,00 zł
Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach
ISBN 83-7226-109-1
194/98
26,25 zł 
Mechanika gruntów. Fundamentowanie

Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych
ISBN 978-83-249-8195-3

494/2015 42,00 zł

PROMOCJA !!

Zasady budowy składowisk odpadów
ISBN 978-83-249-2015-0

444/2009
80,00
9,90 zł
Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami
ISBN 978-83-249-1503-3
429/2008
42,00 zł
Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntów
ISBN 978-83-249-0802-8
428/2007
42,00
19,90 zł

 

Ocena stateczności skarp i zboczy
ISBN 978-83-249-3257-3
424/2011
68,25 zł
Badania gruntów i kontrola jakości wykonanych z nich przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów
ISBN 978-83-249-2939-9
411/2010
42,00 zł

Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów
ISBN 83-7370-240-7

376/2002
42,00 zł
Ochrona przed hałasem i drganiami Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych
ISBN 978-83-249-4674-7
463/2011 42,00 zł
Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002
ISBN 83-7413-584-0
406/2005
57,75 zł
Ocena hałasu niskoczęstotliwościowego w pomieszczeniach mieszkalnych 
ISBN 83-7226-262-4
358/98
27,30 zł
Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego
ISBN 978-83-249-6796-4
448/2015
78,75 zł
Zasady oceny i metod zabezpieczeń akustycznych przegród wewnętrznych w istniejących budynkach mieszkalnych
ISBN 83-7130-745-4
346/97
31,50 zł
Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku
ISBN 978-83-249-1668-9
338/2008
42,00 zł
Zabezpieczenia
i izolacje
Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w  normie PN-EN 13967:2012
ISBN 978-83-249-6762-9
483/2015 26,25 zł
Izolacje wodochronne tarasów i balkonów. Projektowanie i wykonywanie
ISBN 978-83-249-5833-7
477/2012 42,00 zł
Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw
ISBN 978-83-249-5018-8
471/2012 26,25 zł
Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe Komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 i PN-EN 13859-2:2010 Poradnik
ISBN 978-83-249-4426-2
465/2011
26,25 zł

PROMOCJA !!

Komentarz do normy
PN-EN 14909:2007 Elastyczne wyroby wodochronne
Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej
Definicje i właściwości
wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą

ISBN 978-83-249-4161-2

462/2011
25,00
5,00 zł

PROMOCJA !!

Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru pokryć dachowych z wyrobów rolowych (elastycznych wyrobów wodochronnych)
ISBN 978-83-249-3294-8

461/2011
40,00
5,00 zł

PROMOCJA !!

Komentarz do normy PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji przeciwwilgociowej Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą
ISBN 978-83-249-2588-9

452/2010
25,00
5,00 zł
Zabezpieczanie przed korozją stalowych konstrukcji budowlanych za pomocą powłok malarskich. Instrukcja
ISBN 978-83-249-3231-3
400/2010
42,00
19,90 zł
 

PROMOCJA !!

Komentarz do normy
PN-EN 13707:2006+ A1:2007
Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą

ISBN 978-83-249-2536-0
 

450/2009
25,00
5,00 zł
PROMOCJA !!
Komentarz do normy
PN-EN 13956:2006
Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do pokryć dachowych Definicje i właściwości wraz z zaleceniami ITB dla wyrobów objętych normą

ISBN 978-83-249-2553-7
451/2009
25,00
5,00 zł
Zasady diagnostyki zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji budowlanych
ISBN 978-83-249-1918-5
441/2008
21,00
9,90 zł
Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji chemicznej
ISBN 978-83-249-2538-4
453/2009
25,25
9,90 zł
Metody i warunki wykonywania pomiarów stężenia radonu w powietrzu w pomieszczeniach budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi
ISBN 83-7130-856-6
352/98
15,75 zł
Zasady oceny i metody zabezpieczeń istniejących budynków mieszkalnych przed emisją chemiczną z materiałów budowlanych, urządzeń grzewczych i wyposażenia wnętrz
ISBN 83-7130-744-6
350/97

16,80 zł

Zabezpieczenia wodochronne tarasów i balkonów
ISBN 978-83-249-0960-5
344/2007
Włączona do 477/12
 
System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie Informatyczny system zarządzania środowiskiem pomiarowo-obliczeniowym
ISBN 83-7413-103-9
395/2004
49,35 zł
Informatyzacja procesów pomiarowych jako warunek kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie
ISBN 83-7413-716-9
410/2005
52,50 zł

* w przypadku potrzeby skorzystania z wcześniejszej wersji pozycji nowelizowanej prosimy o kontakt - sprzedaz@itb.pl lub 22 5664208

 

Seria tematyczna:

BUDYNKI WIELKOPŁYTOWE - WYMAGANIA PODSTAWOWE

Temat

Tytuł zeszytu

Nr

Cena

Zamów

Bezpieczeństwo konstrukcji

Metodyka oceny stanu technicznego wielkopłytowych warstwowych ścian zewnętrznych
Dodatkowe połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną wielkopłytowych ścian zewnętrznych

ISBN 83-7370-009-9

374/2002

      Nowelizacja        II kw.2016 r.

 

Balkony i loggie w budynkach wielkopłytowych
ISBN 83-7370-260-1

375/2003
36,75 zł

Nowe otwory w ścianach konstrukcyjnych budynków wielkopłytowych
ISBN 83-7370-730-1

385/2003
36,75 zł
Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne

Problemy higieniczne i zdrowotne w budynkach wielkopłytowych
ISBN 83-7370-827-8

393/2003
36,75 zł
* w przypadku potrzeby skorzystania z wcześniejszej wersji pozycji nowelizowanej prosimy o kontakt - sprzedaz@itb.pl lub 22 5664208

 Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia