motyw pl

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (168) 2013

WydrukujWyślij znajomenu

Prezentuje i upowszechnia dorobek naukowy oraz techniczny pracowników ITB. Zamieszcza oryginalne prace teoretyczne i doświadczalne oraz artykuły przeglądowe i komunikaty przedstawiające wyniki wybranych prac badawczych, wdrożeniowych oraz ekspertyz budowlanych. Zawiera również informacje o działalności naukowo-badawczej, kodyfikacyjnej, patentowej, szkoleniowej i wydawniczej ITB.

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (168) 2013

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies
Dominik Bekierski, Halina Deptuła, Sebastian Wall – Porównanie poziomu stężenia formaldehydu w pomieszczeniu, określonego w wyniku symulacji komputerowej, z wynikami pomiarów fizykalnych
The comparison of indoor formaldehyde concentration determined as a result of the computer simulation and the physical test results
Opis (.pdf)

Krzysztof Kostecki – Odpowiedź rynku na rosnące zapotrzebowanie programów badań biegłości (PT) oraz porównań międzylaboratoryjnych (ILC)
Market response to the growing demand of proficiency testing schemes (PT) and interlaboratory comparisons – ILC

Opis (.pdf)
Wojciech Chruściel, Przemysław Więch – Badania elementów żelbetowych o przekroju
pierścieniowym
Tests of reinforced concrete elements of annular cross – section
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Andrzej Obmiński – Zasady planowania oceny zagrożeń przy pracach z udziałem azbestu
Rules of planning assessment risk of work with asbestos containing materials
Opis (.pdf)
Przemysław Więch, Wojciech Chruściel – Formalne i techniczne aspekty monitoringu
konstrukcji budowlanych
Formal and technical aspects of monitoring of building structuress
Opis (.pdf)
Bogumiła Zwierchanowska – Sterowanie jakością w laboratorium wzorcującym Instytutu Techniki Budowlanej
Quality steerage in calibration laboratory of the Building Research Institute
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (167) 2013

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies

Michał Piasecki – Wyznaczenie efektywności środowiskowej i ekonomicznej wybranych
budynków użyteczności publicznej
The environmental and cost efficiency assessment methods for selected types of public buildings

Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports

Andrzej Borowy – Stan prac normalizacyjnych w Komitecie Technicznym CEN/TC 127
Updated information on standardization works in Technical Committee CEN/TC 127

Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (166) 2013

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies
Teresa Możaryn, Aleksander Lamenta, Joanna Kokowska – Badanie zwilżalności w ocenie skuteczności impregnacji hydrofobizującej betonu
Test of changes of dynamic contact angle of the concrete hydrophobic impregnation
Opis (.pdf)
Wiesław Klimczak – Problematyka ryzyka w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE
nr 305/2011
Risk issues in construction product regulation of the European Parliament and the EU Council no 305/2011
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports

Bogumiła Zwierchanowska – Doskonalenie systemu zarządzania w Laboratorium Wzorcującym Instytutu Techniki Budowlanej
Improvement of initiated system of management in the Calibration Laboratory – LPO

Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (165) 2013

cena 37,80 zł        Zamów

 • Artykuły – Reports
Alicja Abram – Ocena odporności powłok z farb elewacyjnych na działanie grzybów pleśniowych do celów znakowania ekologicznego
The assessment of the paint covers resistance to the activity of mould fungus for ecological marking
Opis (.pdf)
Adam Niesłochowski – Badanie emisji lotnych związków organicznych (VOC) techniką termicznej desorpcji i chromatografii GC-MS
Determination of volatile organic compounds (VOC) emission by thermal desorption and GC-MS chromatography
Opis (.pdf)
Anna Wiejak – Redukcja fosforu ogólnego w ściekach z małych przydomowych oczyszczalni
Reduction of phosphorus in sewage from household-based sewage treatment plants
Opis (.pdf)
Dominik Bekierski – Projekt Green Impact – ocena środowiskowa a efektywność ekonomiczna
Green Impact – environmental assessment and financial performance
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (164) 2012

cena 37,80 zł        Zamów

 • Artykuły – Reports
Teresa Możaryn, Aleksander Lamenta – Zastosowanie analizy w podczerwieni do wykrywania substancji organicznych w obiektach budowlanych
Application of infrared analysis for the detection of organic substances in the building structures
Opis (.pdf)
Łukasz Adamus – Modelowanie informacji o budynku (BIM) – podstawy teoretyczne
Basics of the building information modeling – BIM
Opis (.pdf)
Jadwiga Fangrat, Piotr Maciejak – Grupa Jednostek Notyfikowanych do dyrektywy budowlanej CPD i udział Instytutu Techniki Budowlanej w jej pracach
Group of Notified Bodies for the Construction Products Directive CPD and the participation of Building Research Institute in its work
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (163) 2012

cena 37,80 zł        Zamów

 • Artykuły – Reports
Joanna Babińska – Badania identyfikacyjne materiałów wiążących na bazie cementu
Identification tests of cement-based binders
Opis (.pdf)
Joanna Kokowska – Badania i ocena wybranych właściwości polimerowych wyrobów iniekcyjnych do betonu
Examinations and evaluation of selected properties of polymer injection products for concrete
Opis (.pdf)
Krzysztof Kostecki – Zasady uczestnictwa laboratoriów badawczych w PT oraz wykorzystania ich wyników w procesach akredytacji i nadzoru według nowego wydania dokumentu PCA DA-05
Principles of testing laboratorie’s participation in profficiency testing and using their results in accreditation and surveillance processes according to new edition of DA-05 document
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (162) 2012

cena 37,80 zł        Zamów

 • Artykuły – Reports
Anna Iżewska – Niepewność pomiarów poziomu mocy akustycznej według znowelizowanej serii norm PN-EN ISO 3740
Uncertainty of the sound power measurements according to the amendment series of standards PN-EN ISO 3740
Opis (.pdf)
Anna Wiejak – Oznaczanie fosforu w ściekach
Determination of phosphorus in sewage
Opis (.pdf)
Bogumiła Zwierchanowska – Utrzymanie wdrożonego systemu zarządzania w Laboratorium Wzorcującym ITB w roku 2011
Maintenance of initiated system of management in the ITB Calibration Laboratory (LPO)
Opis (.pdf)
Sławomir Pykacz, Monika Lipska, Krystyna Kostyrko – Stanowisko do pomiaru strumienia objętości powietrza nawiewnika lub wywiewnika według nowych norm PN-EN i jego wykorzystanie w badaniach poprawności pomiarów przyrządami polowymi
Stand for the air flow rate measurement of supply and exhaust terminal devices and its application for testing the measurement correctness of instruments for the field tests
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (161) 2012

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies
Alicja Abram - Ocena odporności powłok z farb na działanie grzybów pleśniowych
The assessment of the paint covers resistance for the activity of mould fungus
Opis (.pdf)
Andrzej Obmiński - Oceny wyrobów zawierających azbest a badania powietrza (cz. II)
Estimations of asbestos containing materials and investigations of the air. Part II
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Anna Iżewska - Akustyka budowlana - co nowego w normalizacji?
Building acoustic - what's new on the field of normalization?
Opis (.pdf)
Anna Iżewska, Elżbieta Nowicka - Właściwości akustyczne uszczelek progowych
Acoustic properties of threshold seals
Opis (.pdf)
Andrzej Borowy - Stan prac normalizacyjnych w Komitecie Technicznym CEN/TC 127
Updated information on standardization works in Technical Committee CEN/TC 127. Fire safety in buildings
Opis (.pdf)
Sławomir Pykacz - Przegląd norm wentylacyjnych wspierających dyrektywę dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków
Survey of ventilation standards supporting the energy performance of buildings Directive
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (160) 2011

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies
Joanna Babińska – Badania porowatości w ocenie mrozoodporności betonów napowietrzanych  
The study of porosity in the evaluation of freeze–thaw durability of air-entrained concretes
Opis (.pdf)
Andrzej Obmiński – Oceny wyrobów zawierających azbest a badania powietrza (cz. I)
Estimations of asbestos containing materials and investigations of air. Part I
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Bożenna Toczyłowska – Ocena wyrobów budowlanych kontaktujących się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi – projektowane zmiany w świetle nowelizacji mandatu M/136 rev.2
Assessment of construction products in contact with water intended for human consumption – the proposed changes in the light of revised Mandate M/136 rev.2
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (159) 2011

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies
Anna Wiejak – Ocena stopnia skażenia powietrza zarodnikami grzybów pleśniowych,jako istotny czynnik ekspertyzy mikologicznej
The assessment of air contamination with the mould fungi spores as an essential factor of mycological report
Opis (.pdf)
Michał Piasecki – Określanie charakterystyki środowiskowej wyrobów budowlanych
Environmental product declaration for construction product – assessment procedure
Opis (.pdf)
Bartłomiej Papis – Proces tlenia w materiałach budowlanych
Assessment of smoldering process in building materials
Opis (.pdf)
Radosław Lenartowicz – Nowe wymagania dotyczące pomiarów ochronnych w budynkach
New requirements for protective measures in buildings
Opis (.pdf)
Jadwiga Fangrat, Anna Pachman – Instytut Techniki Budowlanej w Europie i świecie
The Building Research Institute (ITB) in Europe and all over the world
Opis (.pdf)
 • Konferencje, seminaria – Symposia, seminars

Seminaria szkoleniowe „Wyroby budowlane – Nowe regulacje”
Seminar: „Construction products – New regulations”

 
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (158) 2011

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Research and studies
Adam Niesłochowski- Zanieczyszczenie powietrza w budynkach preparatami pochodzenia smołowego
Indoor air pollution in buildings by chemicals originated from tar products
Opis (.pdf)
Anna Wiejak- Ocena skuteczności działania środków ochrony powłok elewacyjnych przed grzybami pleśniowymi i glonami
Estimation of the coat protection products effectiveness against mould fungi and alga
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Jacek Nurzyński- Wizja rozwoju współczesnego budownictwa nakreślona w ramach projektu zintegrowanego ManuBuild
The vision of building industry transformation outlined within ManuBuild integrated project
Opis (.pdf)
Halina Deptuła - Badania biegłości w świetle wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043:2010 oraz dokumentu doradczego EA-4/18/2010
Proficiency testing according to Standard EN-ISO/IEC 17043:2010 and Advisory Document EA-4/18:2010
Opis (.pdf)
Ewa Szewczak- Potencjał badawczy Zespołu Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej
Testing potential of Building Research Institute Group of Testing Laboratories
Opis (.pdf)
 • Konferencje, seminaria – Symposia, seminars
Małgorzata Głowacz- Seminarium wewnętrzne ITB „Nowe regulacje wynikające z wprowadzenia rozporządzenia zastępującego dyrektywę 89/106/EWG
ITB Internal Seminar „New principles resulting from the introduction of the Regulation superseding the Construction Product Directive 89/106/EEC
 
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Udzielone rekomendacje techniczne i jakości – Technical Recommendations and quality granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (157) 2011

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Reseaech and studies
Anna Iżewska, Kazimierz Czyżewski – Niepewność pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
Uncertainty of measurement of sound absorption coefficient in reverberation room
Opis (.pdf)
Anna Gniwek, Agnieszka Gawryluk – Metody badań właściwości filtracyjnych geosyntetyków
Test methods of geosynthetics filter properties
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Alicja Abram – Ocena skuteczności zabezpieczeń drewna obrobionego przed sinizną wtórną według projektu EN 152-2010
The efficiency assessment of wood preservation against repeated blue stain according to the project of EN 152:2010
Opis (.pdf)
Anna Iżewska – Co nowego w normalizacji europejskiej związanej z akustyką budowlaną
What is new on the field of building acoustic european normalization
Opis (.pdf)
 • Konferencje, seminaria – Symposia, seminars
Seminarium "Zrównoważone budownictwo w UE" – inicjatywy europejskie związane z wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie
Seminar "Sustainable construction in the EU" – European initiatives related to the implementation of the principies of sustainable development in the construction sector
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (156) 2010

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia – Reseaech and studies
Marta Sokołowska – Zmienność stopnia zagęszczenia w profilach aluwiów na przykładzie doliny Sierpienicy
Variability of density index in alluvial profiles of Sierpienica Valley
Opis (.pdf)
Krzysztof Kasperkiewicz – Ocena możliwości harmonizacji procedur obliczeń cieplnych budynku
Assessment of the possibility of harmonization procedures of thermal calculations for buildings
Opis (.pdf)
Paweł Tomczyk – Zastosowanie metod MLS i Swept Sine do pomiarów akustycznych w warunkach wysokiego tła akustycznego
Application of MLS and SS in acoustic measurements in presence of high background noise
Opis (.pdf)
 • Konferencje, seminaria – Symposia, seminars
Seminarium „Zarządzanie w sprawie działań ITB związanych z pracami normalizacyjnymi PKN i CEN Seminar „Instruction in matter connected with ITB actions concerning standardization works of PKN (Polish Committee for Standadization) and CEN (European Committee for Standardization)”
 • Działalność ITB – ITB Activity
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (155) 2010

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia

Zofia Laskowska – Numeryczna analiza odporności ogniowej uszczelnienia przejść rur metalowych przez przegrody
Numerical analysis of fire resistance of the metal pipe penetration seals

Opis (.pdf)
Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska – Badanie odporności na cykliczne zamrażanie-odmrażanie materiałów do izolacji cieplnej stropodachów o odwróconym układzie warstw
Testing of freeze-thaw resistance of materials for thermal insulation of inverted roofs
Opis (.pdf)
Andrzej Bobociński – Możliwość przyspieszonego oszacowania absorpcji wody przy długotrwałej dyfuzji pary wodnej przez styropian i polistyren ekstrudowany
Assessment of test results long of term (28 days) water absorption by diffusion for expanded and extruded polystyrene – on the basis of short time results
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Halina Deptuła – Porównania międzylaboratoryjne jako element sterowania jakością badań w Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej
Interlaboratory comparisons as a tool of steering the quality of tests in ITB Group of Testing Laboratories
Opis (.pdf)
 • Działalność ITB
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (154) 2010

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia
Andrzej Sobolewski, Jerzy Antoni Żurański – Modele obciążenia śniegiem dachów
Models of the snow load on roots
Opis (.pdf)
Anna Iżewska – Niepewność pomiarów izolacyjności akustycznej przegród budowlanych i ich elementów
Measurement uncertainty of sound insulation of building partitions and their elements
Opis (.pdf)
Alicja Abram – Skuteczność zabezpieczenia drewna przed działaniem grzybów powodujących siniznę wtórną – ocena metod starzeniowych
The efficiency of wood preservation against funguses causing the repeated blue stain – the estimation of ageing methods
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Anna Wiejak – Ocena przydatności materiałów zaszczepiających w oznaczaniu biochemicznego zapotrzebowania na tlen w ściekach
Estimation of seeding materials suitability in determination of biochemical oxygen demand in serwage
Opis (.pdf)
Bogumiła Zwierchanowska – Utrzymanie wdrożonego systemu zarządzania w Laboratorium Wzorcującym (LPO)
Maintenance of management system implemented in ITB Calibration Laboratory – LPO
Opis (.pdf)
 • Konferencje, seminaria – Symposia, seminars
Seminarium "Wyroby budowlane na rynku europejskim – wymagania i kierunki zmian"
Seminar "Building products on the european market – requirements and directions of changes"
 • Działalność ITB
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (153) 2010

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia
Marek Lechman, Ryszard Mazurczuk, Zbigniew Fedorczyk- Badania elastomerów w złożonych stanach odkształcenia
Testing of elastomers in complex state of strain
Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports
Zofia Laskowska - Zmiany w normie EN 1634-1:2002
Changes introduced into EN 1634-1:2002
Opis (.pdf)
Sławomir Pykacz- Przegląd przepisów i norm dotyczących projektowania wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych
Review of regulation and standards for design of natural ventilation in residential buildings
Opis (.pdf)
 • Konferencje, seminaria – Symposia, seminars
Wybrane problemy konferencji „Ocena zagrożeń obiektów zanieczyszczonych pyłem azbestowym i metody kontroli zagrożeń"
The chosen conference subjetcs „The risk assessment of building objects polluted by azbestos dust and methods of risk control measurements"
 • Działalność ITB
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (152) 2009

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia

Hanna Jóźwiak

Możliwości wykorzystania metody jądrowego rozonansu magnetycznego w badaniach domieszek chemicznych w betonie
Possbility of application of nuclear magnetic method in testing of chemical admixtures in concrete

Opis (.pdf)

Weronika Kukulska

Kryteria oceny i metody badań rozprężnych taśm uszczelniających z elstycznej pianki poliuretanowej
Criteria of assessment and test methods for expansion insulating tapes made of elastic polyurethane foam

Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports

Andrzej Borowy

Stan prac normalizacyjnych w Komitecie Technicznym CEN/TC 127
Uppdated information on standardization works in Technical Commitee CEN/TC 127

 Opis (.pdf)

Anna Iżewska

Stan normalizacji związanej z akustyką budowlaną
The state of standardization on the field of building acoustic

 Opis (.pdf)
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (151) 2009

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia

Andrzej Zacharski, Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska

Ocena izolacyjności cieplnej metalowo-szklanych ścian osłonowych
Assessment of thermal performance of curtain walling

Opis (.pdf)

Andrzej Kolbrecki, Marek Konecki, Bartłomiej Papis

Badanie emisji ciepła i dymu z materiałów budowlanych metodą kalorymetru stożkowego według ISO 5660
Test of heat and smoke emission from selected building materials using cone fire test method ISO 5660

Opis (.pdf)

Andrzej Kolbrecki, Marek Konecki, Bartłomiej Papis

Badanie parametrów emisji ciepła i dymu wybranych materiałów wykończeniowych metodą SBI
Tests of heat and smoke parameters from selected finishing materials using SBI test method

Opis (.pdf)
 • Artykuły – Reports

Joanna Kokowska

Badania pokrywania rys w podłożu betonowym przez powłoki polimerowe
The tests of crack bridging in concrete by polymeric coatings

 Opis (.pdf)
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (150) 2009

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia

Zbigniew Owczarek

Wpływ nachylenia okien i szyb zespolonych na współczynnik przenikania ciepła
Influence of inclination of windows and insulation glass units on thermal transmittance

Opis (.pdf)

Andrzej Rutkiewicz

Pomiar szybkości przenikania tlenu przez ścianki rur z tworzyw sztucznych
Measurement of oxygen permeability rate through thermoplastic pipes walls

Opis (.pdf)

Radosław Lenartowicz

Wymagania dotyczące wewnętrznej ochrony odgromowej obiektów budowlanych
Requirements for internal lightning protection systems in building constructions

Opis (.pdf)

Iwonna Wybrańska

Dobór oświetlenia mieszkań i budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zastosowania energooszczędnych źródeł światła
Selection of lighting for flats and residential buildings with taking into consideration the use of energy - efficient sources of light

Opis (.pdf)

 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Seminarium "Wykorzystanie eurokodów w działalności ITB"
(Seminar "Taking advantage of Eurocodes in ITB activing").

Posiedzenie CEN BT/WG 206
(Meeting "The CEN contribution to the EC Lead Market Initiative on sustainable construction")

Seminarium "Nowe inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju zrównoważonego"
(Seminar "New initiatives of European Commission concerning sustainable development"

 
 • Działalność ITB
Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications
 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (149) 2009

cena 37,80 zł        Zamów

Profesor Bohdan Lewicki doktor honoris causa Politechniki Śkąskiej
(Profesor Bohdan Lewicki doctor honoris causa of the Politechnika Śląska)

Opis (.pdf)

 • Badania i studia

Adam Niesłochowski

Oznaczanie zawartości biocydów organicznych w środkach ochrony drewna
(The derermination of organic biocodes in wood preservative products)

Opis (.pdf)

Adam Niesłochowski

Oznaczanie zwartości lotnych związków organicznych w wyrobach malarskich
(The determination of volatile organic compounds in painting products)

Opis (.pdf)

 • Artykuły – Reports

Bogumiła Zwierchanowska

Przygotowanie Laboratorium Wzorcującego LPO do akredytacji
(Preparation of the Building Research Institute Calibration Laboratory to the accreditation)

Opis (.pdf)

 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Seminarium "Instytut Techniki Budowlanej dla środowiska" na Międzynarodowych Targach "BUDMA 2009"
("Building Research Institute for environment" seminar on International Construction Fair "BUDMA 2009" )

 

Powstanie Komitetu Technicznego PKN ds. Zrównoważonego Budownictwa
(Establishing of PKN Technical Commitee for Sustainable Construction)

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (148) 2008

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia

Zbigniew Owczarek

Badanie charakterystyk przepływowych higrosterowalnych nawiewników powietrza montowanych w przegrodach zewnętrznych
(Testing the flow characteristics externally mounted humidity controlled air transfer devices)

Opis (.pdf)

Teresa Możaryn

Szacowanie trwałości naprawy wykonanej systemem przeznaczonym do napraw konstrukcji betonowych
(Durability estmation of the repair made using the intended for the repair of concrete structures)

Opis (.pdf)

 • Artykuły – Reports

Włodzimierz Gromek

Zakres i metody badań antykorozyjnych powłok metalicznych na sta;owych wyrobach budowlanych
(The scope and test methods for metalic coating spread on steel building elements)

Opis (.pdf)

Anna Iżewska

Nowe ustalenia normalizacyjne w akustyce budowlanej
(New standardised assignments in building acoustic)

Opis (.pdf)

 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Seminarium "Wykorzystanie eurokodów w działalności ITB"
(Seminar "Taking advantage of Eurocodes in ITB activing").

Posiedzenie CEN BT/WG 206
(Meeting "The CEN contribution to the EC Lead Market Initiative on sustainable construction")

Seminarium "Nowe inicjatywy Komisji Europejskiej dotyczące rozwoju zrównoważonego"
(Seminar "New initiatives of European Commission concerning sustainable development"

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (147) 2008

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia

Barbara Szudrowicz

Czas pogłosu pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej – zagadnienia normalizacyjne
(Reverberation time in residential and public buildings. The problems of standardizalion)

Opis (.pdf)

Zofia Laskowska

Temperatura uszczelnień przejść rur metalowych przez ściany i stropy w badaniach odporności ogniowej
(Temperature of metallic pipe penetration seals in walls and floors in fire resistance tests)

Opis (.pdf)

 • Artykuły – Reports

Andrzej Borowy

Stan prac normalizacyjnych w Komitecie Technicznym CEN/TC 127 ds. Bezpieczeństwa pożarowego w budynkach
(Updated information on standardizalion works in Technical Committee CEN/TC 127 Fire Safety in Buildings)

Opis (.pdf)

Andrzej Borowy, Zbigniew Musielak

Ocena metody badania odporności ogniowej drzwi przystankowych do dziwigów według PN-EN 81-58:2005
(View on fire resistance of lift landing doors test method in accordance with PN-EN 81-58:2005)

Opis (.pdf)

Oleksiy Kopylov

Niektóre czynniki wpływające na zabrudzenie elewacji
(Some factors influencing the pollution ot the facades)

Opis (.pdf)

Anna Sokalska

Nowe podejście do wybranych zagadnień ochrony powierzchniowej botonu w normach europejskich
(New approach of european standards to problems of concrete surface protection)

Opis (.pdf)

 • Konferencje, Seminaria

X Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy rzeczoznawstwa Budowlanego"
(X Scientific and Technical Conference "The problems of construction expertise").

Pierwsze posiedzenie Krajowej Grupy Konsultacyjnej w sprawie "projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE zastępującego dyrektywę 89/106/EWG"

(The first meeting of National Consulting Group on „draft of European Parllament and EU Council ordinance superseding 89/106/EEC Directive")

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (146) 2008

cena 37,80 zł        Zamów

 • Artykuły – Reports

Grażyna Bundyra-Oracz

Różnice między PN-88/B-06250 Beton zwykły i PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
(The differences between: PN-88/B-06250 „Ordinary concrete" and PN-EN 206-1:2003 „Concrete - Part 1: Specification performance, production and conformity)

Opis (.pdf)

Anna Wiejak

Wymagania w odniesieniu do produktów biobójczych stosowanych w budownictwie
(Requirements for biocides used in construction industry)

Opis (.pdf)

 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Spotkanie w sprawie wdrażania eurokodów (Meeting on implementation of the Euro-codes)

Warsztaty Komisji Europejskiej - European Commission Workshop:
Eurocodes -Background and Applications „Dissemination of information for training"

Seminarium „Dyrektywa budowlana, normy zharmonizowane i co dalej?"
(„Construction Directive, harmonized standards and what further?" Seminar)

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (145) 2008

cena 37,80 zł        Zamów

 • Badania i studia
 

Andrzej Cholewicki, Jarosław Szulc, Tomasz Nagórski

Ewolucja metod wyznaczania oddziaływań wstrząsów górniczych na terenie LGOM
(Evolution of methods of loads estimation equivalent for seismic effects on the LGOM territory)

Opis (.pdf)

Tadeusz Chyży

Badania oddziaływań drgań pochodzenia komunikacyjnego na budynki mieszkalne i ludzi w aglomeracji warszawskiej
(The research concerning the effects of road traffic and its influence on the fiat buildings and people in Warsaw agglomeration)

Opis (.pdf)

Zbigniew Owczarek

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym próbek normowych pobranych z płyt EPS o różnej grubości (Compressive stress at 10% deformation of type samples taken from EPS panels of different thickness)

Opis (.pdf)

Jacek Nurzyński

Współczynnik promieniowania dźwięku ścian szkieletowych z płyt gipsowo-kartonowych
(Radiation efficiency of lightweight gypsum plasterboard walls)

Opis (.pdf)

 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (144) 2007

 • Badania i studia
 

Barbara Szudrowlcz

Analiza sposobu sformułowania wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych
(The analysis of the method of formuła-ting the requirements concerning the sound insulation of facades)

Opis (.pdf)

Paweł Tomczyk

Wpływ parametrów materiałowo-konstrukcyjnych na właściwości akustyczne podłóg
(Influence of materiał and structural parameters on acoustic pro-perties)

Opis (.pdf)

 • Artykuły – Reports

Weronika Kukulska

Wymagania techniczne i kryteria oceny uszczelniających pianek poliuretanowych w aerozolu
(Technical requirements and criteria of assessment of PU sealing foams in aerosol)

Opis (.pdf)

Bogumiła Zwlerchanowska

Sterowanie jakością badań w akredytowanym Zespole Laboratoriów Badawczych Instytutu Techniki Budowlanej
(Managing the quality of tests in Accredlted Group of Testing Laboratories in Building Research Institute)

 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (143) 2007

 • Badania i studia

Alicja Abram

Ocena skuteczności działania środków do zwalczania glonów na tynkach
(Assessment of efficiency activity of impregnants for the algae control on plasters)

Opis (.pdf)

Teresa Możaryn, Aleksander Lamenta

Prognozowanie zmian wybranych właściwości użytkowych zapraw do naprawiania konstrukcji żelbetowych
(Testing and esti-mation of changes in seiected characteristics of products for the repair of reinforced concrete structures)

Opis (.pdf)

Bartłomiej Papis

Weryfikacja eksperymentalna i teoretyczna metod SBI i kalorymetru stożkowego
(Experimental and theoretical verification of SBI and cone firetest methods)

Opis (.pdf)

 • Sesja jubileuszowa – jubilee session

Jubileusz 70-lecia Profesora Lecha Wysokińskiego
(The seventieth anniversary of Professor Lech Wysokiński)

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (142) 2007

 • Badania i studia

Bohdan Lewicki

Wymagany poziom bezpieczeństwa konstrukcji w ujęciu eurokodów
(Required structural safety level as approached by Eurocodes)

Opis (.pdf)

Alfred Szczygielski, Ryszard Mazurczuk

Badania doświadczalne i weryfikacja obliczeniowa częściowo sprężonych żerdzi wirowanych na skręcanie połączone ze zginaniem i ścinaniem
(Experimental and analitycal verification of partially prestressed spun concrete poles subjected to combined torsion bending and shear)

Opis (.pdf)

 • Artykuły – Reports

Anna Wiejak

Dobór metody oceny własności grzybobójczych środków przeznaczonych do dezynfekcji tynków
(Seiection of test method for estimation of fungicidai properties of impregnants appropriate for plaster desinfection)

Opis (.pdf)

Halina Deptuła

Deklaracje środowiskowe III rodzaju dla wyrobów budowlanych
(Type III environmental declaration of building products)

Opis (.pdf)

 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Seminarium „Obowiązki producentów wyrobów budowlanych” (Seminar „Obligations of building products producers”)

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (141) 2007

 • Badania i studia

Lesław Brunarski

Szacowanie niepewności wyniku badania wytrzymałości materiałów budowlanych
(Estimation of uncertainty of building materiais strength test results)

Opis (.pdf)

Róża Krzywobłocka-Laurów

Hydrofobizacja wyrobów budowlanych
(Water reppellent treatment of building products)

Opis (.pdf)

 • Działalność ITB

Prace badawcze – Research projects
Udzielone aprobaty techniczne – Technical approvals granted
Wydane certyfikaty – Certificates issued
Udzielone rekomendacje techniczne – Technical Recommendations granted
Działalność szkoleniowa – Training activity
Publikacje – Publications

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (140) 2006

 • Badania i studia

Barbara Szudrowicz

Analiza parametrów oceny izolacyjności akustycznej przegród wewnętrznych
(Analysis of sound insulation indicators used for the assessment of acoustic performance of internal partitions)

 
 • Artykuły – Reports

Izabela Bryt-Nitarska

Czynniki oceny stanu technicznego w badaniach wpływu eksploatacji górnicznej na konstrukcje
(Factors of technical condition assessment in tests of mining exploitation influence on the building structure)

 

Halina Deptuła

Zastosowanie absorpcyjnej spektrometrii atomowej do oznaczania metali w wyrobach stosowanych w budownictwie
(Application of atomic absorption spectrometry in detemination of metals in construction products)

 

Róża Krzywobłocka-Laurów

Zastosowanie kamienia budowlanego w Polsce i przyjęta normalizacja
(Application and standardization of building stone in Poland )

 

Andrzej Obmiński

Badanie zanieczyszczenia powietrza pyłem azbestu w obiektach budowlanych przy zastosowaniu mikroskopii optycznej – strategia poboru prób powietrza
(Measurement of asbestos dust contamination of the buildings indoor air using optical microscopy – strategy of sampling)

 

Anna Sokalska

Metody badań preparatów do impregnacji betonu
(Test methods for concrete impregnation agents)

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (139) 2006

 • Badania i studia

Elżbieta Nowicka

Klasyfikacja metod i parametrów oceny akustycznej pomieszczeń

 

Róża Krzywobłocka-Laurów, Dorota Siemaszko-Lotkowska

Oznaczanie i ocena składu fazowego podstawowych cementów powszechnego użytku

 

Andrzej Bobociński

Dyskusja czynników konwersji współczynnika przewodzenia ciepła z uwagi na zawartość wilgoci

 
 • Artykuły

Jerzy A. Pogorzelski, Katarzyna Firkowicz-Pogorzelska, Andrzej Bobociński

Izolacje cieplne stropodachów odwróconych

 
 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy rzeczoznawstwa budowlanego”

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 2 (138) 2006

 • Badania i studia

Jerzy A. Pogorzelski

Uproszczone obliczanie strat ciepła z budynku przez grunt zgodnie z PN-EN ISO 13370

 

Andrzej Cholewicki, Jarosław Szulc

Pasmowy model w obliczeniach konstrukcji zespolonej belka-płyty stropowe

 
 • Artykuły

Hanna Jóźwiak

Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do identyfikacji wyrobów budowlanych

 

Anna Wiejak

Badanie skuteczności ochrony drewna budowlanego przed działaniem mikroorganizmów glebowych

 

Anna Iżewska

Stan normalizacji w dziedzinie akustyki budowlanej

 
 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Seminarium „Europejskie aprobaty techniczne dla innowacyjnych wyrobów budowlanych na rynku europejskim”

Obrady Europejskiej Unii ds. Aprobat Technicznych – UEAtc

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (137) 2006

 • Badania i studia

Krzysztof Kasperkiewicz

Metoda oceny wentylacji mieszkań w budynkach przed i po termomodernizacji

 

Zbigniew Owczarek, Robert Geryło

Ocena porównawcza wyników obliczeń i badań współczynnika przenikania ciepła okien

 

Barbara Szudrowicz

Ocena izolacyjności akustycznej przykładowych rozwiązań ścian międzymieszkaniowych we wznoszonych obecnie budynkach wielorodzinnych

 
 • Artykuły

Anna Sochan, Anna Sokalska

Badania porównawcze paroprzepuszczalności powłok polimerowych w ramach dostosowania metod badań do wymagań EN

 
 • Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

XVII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna „Ekologia a budownictwo”

34. Konferencja Badań Nieniszczących

V Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo pożarowe budowli”

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 4 (136) 2005

Stanisław M. Wierzbicki – Jubileusz 60-lecia Instytutu

 • Badania i studia

Zbigniew Owczarek, Robert Geryło

Ocena porównawcza wyników obliczeń i badań współczynnika przenikania ciepła okien z kształtowników PVC lub z drewna

 

Jarosław Szulc

Wpływ sztywności połączenia na stan naprężenia i odkształcenia zginanego ustroju dwupasmowego

 

Paweł Tomczyk

Pomiar sztywności dynamicznej warstwy przeciwdrganiowej jako element oceny akustycznej podłóg pływających

 
 • Artykuły

Joanna Kokowska

Przepuszczalność powłok malarskich na różnych podłożach budowlanych

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 3 (135) 2005

 • Badania i studia

Jan Bobrowicz

Zależność wytrzymałości na ściskanie zapraw od ilości wydzielonego ciepła hydratacji cementów w obniżonych temperaturach

 

Krzysztof Kasperkiewicz

Metoda oceny zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania istniejących budynków mieszkalnych

 

Robert Geryło

Opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni obudowy w obszarze trójwymiarowych mostków cieplnych według PN-EN ISO 10211-1

 
 • Artykuły

Jacek Nurzyński

Zagadnienia akustyczne w kontekście równoważenia rozwoju w gospodarce przestrzennej i budownictwie

 

Stanisław Łukasik

Warunki geotechniczne w rejonie tunelu Trasy W-Z, kościoła św. Anny i Zamku Królewskiego w Warszawie

 

Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

Jubileusz 60-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej

Seminarium z okazji 60-lecia Zakładu Geotechniki i Fundamentowania ITB

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje.

 

Kwartalnik "Prace Instytutu Techniki Budowlanej" 1 (133) 2005

 • Badania i studia

Robert Geryło

Określenie współczynnika strat ciepła przez przenikanie odnośnie do przegród budowlanych i ich połączeń

 

Ewa Osiecka, Róża Krzywobłocka-Laurów, Elżbieta Krawczyk

Zaprawy perlitowe o matrycy cementowej zawierające materiały odpadowe z energetyki

 

Jarosław Szulc

Redystrybucja naprężeń stycznych i poślizg w ścinanym połączeniu beton-taśma CFRP. Analiza nieliniowa z wykorzystaniem elementów typu "interface"

 
 • Artykuły

Michał Piasecki, Anna Wiejak

Metoda badania skuteczności ochrony drewna budowlanego przed działaniem mikroorganizmów glebowych

 

Współpraca międzynarodowa, Konferencje, Seminaria

XVI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna "Ekologia a budownictwo"

Regionalna Konferencja Europy Środkowo-Wschodniej na temat budynków spełniających wymagania zrównoważonego rozwoju SB04 Warszawa

 
 • Działalność ITB

Prace badawcze
Udzielone aprobaty techniczne
Wydane certyfikaty
Udzielone rekomendacje techniczne
Działalność szkoleniowa
Publikacje

 

Numery archiwalne (.pdf)

 Przejdź do:

ITB w Unii Europejskiej:

Najbliższe szkolenia