< "1 stycznia 2017 r. - zmiana zasad wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym i kierunki zmian na rynku europejskim"

PROGRAM:

09.55 – 10.00 Powitanie uczestników

10.00 – 10.30 Wyroby budowlane - oznakowanie CE czy znak budowlany

10.30 – 11.00 Deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie CE - zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę

11.15 – 11.45 Europejskie Oceny Techniczne dla innowacyjnych wyrobów budowlanych

11.45 - 12.15 Zmiany w krajowym systemie wprowadzania do obrotu innowacyjnych wyrobów budowlanych - Krajowe Oceny Techniczne

12.15 – 13.00 Ocena uwalniania niebezpiecznych substancji z wyrobów budowlanych - wymagania REACH i przepisów krajowych

13.00 – 13.45 Lunch

13.45 – 15.00 Zadania producentów i upoważnionych jednostek (notyfikowanych i/lub akredytowanych) w procesie oceny wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE i B

15.00 – 16.00 Dyskusja moderowana


Seminarium, odbędzie się: 16 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej na parterze, w budynku ITB przy ul. Filtrowej 1, w Warszawie.


Koszt uczestnictwa wynosi: 650,00 PLN od osoby i obejmuje: prowadzenie zajęć dydaktycznych, materiały szkoleniowe, lunch, kawę
i herbatę w czasie przerwy.


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w seminarium szkoleniowym.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w seminarium na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358
(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-279 lub 132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA