11. spotkanie wspólne dla dwóch grup roboczych w ramach Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie


16 września 2020 r. , w Oddziale Mazowieckim ITB w Pionkach, w Laboratorium Badań Ogniowych odbyło się jedenaste spotkanie - wspólne dla: Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji oraz Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa, zaplanowane  w ramach Projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie.

Było to już drugie spotkanie w formie wizyty studyjnej (pierwsze tego typu odbyło się 24 czerwca 2019 r. w Laboratorium Elementów Budowlanych ITB w Warszawie, ul. Ksawerów 21).

Celem wizyty studyjnej w Pionkach było zapoznanie członków i ekspertów grup roboczych ze skutkami błędów montażowych wynikających z deficytu kompetencji montażystów. Zaprezentowano również potencjał badawczy Laboratorium Badań Ogniowych ITB w zakresie odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych i zabezpieczeń ogniochronnych, odporności ogniowej przegród, elementów instalacyjnych i dymoszczelności, kontroli dymu oraz sygnalizacji i automatyki pożarowej, rozwoju pożaru i reakcji na ogień materiałów i wyrobów budowlanych.

W spotkaniu uczestniczyło 22 członków i ekspertów obu grup roboczych w ramach Projektu nr WND-POWR.02.12.00-00-0006/16-01 pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II osi priorytetowej: „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji",  Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,  dla którego  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa) jest Instytucją Pośredniczącą.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: http://srkbud.zzbudowlani.pl/aktualnosci/


W celu zminimalizowania prawdopodobieństwa zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie wizyty studyjnej zachowane zostały przez ITB środki zapobiegawcze: odpowiedni dystans uczestników oraz wyposażenie w środki ochrony osobistej (przyłbice, maseczki),środki dezynfekcyjne i rękawiczki.