Nowości wydawnicze ITB!

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. K. Kaczorek-Chrobak, A. Borowy, A. Kolbrecki

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-249-8623-1, s. 20, format B5.

Opracowanie zawiera wytyczne w zakresie właściwości związanych z reakcją na ogień kabli elektrycznych stosowanych w budynkach dla producentów, projektantów, architektów i rzeczoznawców budowlanych

W opracowaniu przyporządkowano klasy reakcji na ogień kabli elektrycznych w oparciu o wymagania stawiane budynkom oraz częściom budynków, stanowiącym odrębne strefy pożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248).

Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne.

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-249-8624-8, s. 24, format B5.

Zeszyt zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Zakres obejmuje terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej i podłoża pod malowanie oraz w stosunku do powłok malarskich, warunki wykonania, kryteria odbioru robót malarskich. Pracę zaopatrzono w dwa załączniki dotyczące wymagań i metod badań farb olejnych oraz ftalowych, a także oznaczania rezystywności farb.

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych.

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-249-8625-5, s. 16, format B5.

Zeszyt zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych.


Wydawnictwa ITB można zakupić:

  • Sklep internetowy,
  • Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl