Aktualności

Seminarium z udziałem ekspertów z Imperial College London
19 listopada br. w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej zorganizowano seminarium pt. "Turning chaos into order - the use of scientific programming and big-data in civil-engineering science" na temat wykorzystywania zbiorów danych i ich przetwarzania na potrzeby publikacji naukowych, w trakcie którego wygłoszono m.in. następujące prezentacje:
Matthew Boner, Imperial College London: "How we created KRESNIK - a top-down data-driven approach to understanding the fire performance of building facades",
Wojciech Węgrzyński, ITB: " Simple ideas for stunning figures. How to improve the quality of papers by turning boring data into beautiful plots".
więcej >
Ordery Odrodzenia Polski dla dwóch Profesorów z ITB
Postanowieniem Prezydenta RP Ordery Odrodzenia Polski otrzymali dwaj zasłużeni pracownicy naukowi Instytutu Techniki Budowlanej: prof. dr inż. Lesław Brunarski - Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie nauk technicznych, za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa, za osiągnięcia w pracy zawodowej.
Uroczystość odbyła się w dniu 4 listopada 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Odznaczenia w imieniu Prezydenta RP wręczył minister Jerzy Kwieciński.
W uroczystości wzięli udział dr inż. Robert Geryło - Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz - przewodniczący Rady Naukowej ITB, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Norbert Książek - Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Anita Grabowska-Wlaź - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji oraz Ryszard Trykosko - Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.
więcej >
"Inżynier w Gospodarce i Nauce" Chicago 2019
W dniach 25 – 27 października 2019 r. odbyło się w Konsulacie Generalnym RP w Chicago Sympozjum „Inżynier w Gospodarce i Nauce” Zjazd Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej.
Instytut Techniki Budowlanej był reprezentowany przez Dyrektora Instytutu oraz przedstawicieli Prezydium Rady Naukowej ITB.
więcej >
Patronat ITB nad konferencją "Szkło budowlane. Nowe przepisy, technologie i organizacja produkcji"
Instytut Techniki Budowlanej został Patronem Konferencji Technicznej "Szkło budowlane. Nowe przepisy, technologie i organizacja produkcji", która odbędzie się w dn. 9 grudnia 2019 r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
więcej >
Znak budowlany dla wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków
W dniu 31 grudnia 2020 r. kończy się 4-letni okres przejściowy, po którym obligatoryjne stanie się znakowanie znakiem budowlanym wyrobów do wentylacji i klimatyzacji budynków (gr. 36 zgodnie z Zał. 1 do Rozporządzenia MIiR zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1233)). Zachęcamy tych producentów wyrobów z gr. 36 , dla których dokumentem odniesienia przy znakowaniu znakiem budowlanym będzie Krajowa Ocena Techniczna, do niezwłocznego rozpoczęcia procedury uzyskania KOT w ITB. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w zakładce https://www.itb.pl/europejskie-oceny-techniczne-krajowe-oceny-i-rekomendacje-techniczne.html i jej dedykowanych częściach poświęconych wyrobom z gr. 36 (m.in. odpowiedzi na często zadawane pytania (FAQ)).

więcej >
Publikacja w czasopiśmie naukowym Energies
Publikacja zespołu naukowego Zakładu Badań Ogniowych ITB pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Węgrzyńskiego zrealizowana we współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej i Akademią Górniczo-Hutniczą, została wybrana spośród 200 publikacji jako temat wiodący - artykuł na okładkę numeru 12(19) czasopisma naukowego Energies. Publikację poświęcono problematyce wykorzystania metody podobieństwa liczby Froude'a w modelowaniu zjawisk pożarowych w małych skalach geometrycznych: https://www.mdpi.com/1996-1073/12/19/3625 Część eksperymentalna pracy powstała w ramach stażu inż. Mateusza Zimnego w Zakładzie Badań Ogniowych ITB w 2018 r.
Zespół autorski: M. Zimny (SGSP), P. Antosiewicz (ITB), G. Krajewski (ITB), T. Burdzy (AGH/ITB), A. Krasuski (SGSP) oraz W. Węgrzyński (ITB)
więcej >
Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA A BUDOWNICTWO
W dniach 10-12.10.2019 r. w Bielsku-Białej odbyła się XXIV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA A BUDOWNICTWO.
więcej >
Koniec okresu przejściowego dla EN 16034
W dniu 1 listopada 2019 r. kończy się trzyletni okres przejściowy dla normy zharmonizowanej EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

Zgodnie z art. 17 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 305/2011, po zakończeniu okresu przejściowego norma EN 16034:2014 stosowana łącznie z EN 14351-1:2006+A2:2016 jest wyłącznym środkiem deklarowania właściwości użytkowych i oznakowania CE wyrobów objętych tymi dwoma normami, m.in. drzwi zewnętrznych przeciwpożarowych.

Sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowanie CE jest możliwe dla tych wyrobów po przeprowadzeniu procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, w tym po wykonaniu badania typu i uzyskaniu certyfikatu stałości właściwości użytkowych w jednostce notyfikowanej.
więcej >
Polityka antykorupcyjna ITB
Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej wprowadził w Instytucie Politykę antykorupcyjną ITB oraz procedurę Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.
Celem Polityki antykorupcyjnej ITB jest minimalizacja ryzyka wystąpienia działania korupcyjnego, które może pojawić się w określonych obszarach i realizowanych procesach.
więcej >
Instytut Techniki Budowlanej współorganizatorem Dnia Budowlanych w 2019 r.
Centralne Obchody Dnia Budowlanych odbyły się w dniu 26 września 2019 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24.
więcej >