APROBATY TECHNICZNE (AT)

UWAGA: NOWE PRZEPISY KRAJOWE OD 1 STYCZNIA 2017 r. 

W Dzienniku Ustaw RP z dn. 13 sierpnia 2015 r., poz. 1165, została opublikowana ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, ustanawiająca m.in. nowe warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych na rynku krajowym oraz dwa rozporządzenia wykonawcze do ustawy:

Zgodnie z postanowieniami tej ustawy, z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wydawania krajowych ocen technicznych (wymienione w art. 1 pkt 5-7 ustawy), które zastąpiły wydawane obecnie Aprobaty Techniczne.


Od 1 stycznia 2017 r. Aprobaty Techniczne nie są wydawane, nowelizowane oraz nie są przedłużane terminy ich ważności.


 

Zgodnie z art. 5, ust. 3 ww. ustawy

„Aprobaty techniczne wydane przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat”.