Badania korozyjne

KONTAKT MERYTORYCZNY

Korozja i zabezpieczenie metali

mgr inż. Adrian Strąk

Telefon:

(22) 579 64 63

E-mail:

a.strak@itb.pl

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

KONTAKT MERYTORYCZNY

Naprawa i ochrona betonu

mgr inż. Damian Wojnowski

Telefon:

(22) 579 63 30
mobile: 785 120 310

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

SEKRETARIAT

Telefon:

(22) 579 64 92

Adres:

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Laboratorium Materiałów Budowlanych oferuje badania wyrobów i systemów do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych oraz do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych.

Wykonujemy badania:

 • systemów ochrony powierzchniowej betonu wg PN-EN 1504-2, w tym:
  - impregnacji hydrofobizującej,
  - impregnacji,
  - systemów powłokowych,
 • wyrobów do konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych napraw konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504-3,
 • wyrobów iniekcyjnych do naprawy i ochrony konstrukcji betonowych wg PN-EN 1504-5, stosowanych do:
  - przenoszącego siły wypełniania rys, pustek, szczelin w betonie,
  - elastycznego wypełniania rys, pustek, szczelin w betonie,
  - dopasowującego się przez pęcznienie wypełniania rys, pustek i szczelin w betonie,
 • wyrobów i systemów do ochrony zbrojenia przed korozją wg PN-EN 1504-7,
 • wyrobów lakierowych i systemów powłokowych stosowanych na zewnątrz na mury i beton na potrzeby klasyfikacji wg PN-EN 1062-1,
 • powłok polimerowych, polimerowo-cementowych, mineralnych na betonie
 • farb i systemów malarskich do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych wg PN-EN ISO 12944,
 • wyrobów i systemów do zabezpieczania powierzchni aluminiowych, w tym:
  - farb proszkowych i powłok lakierowych wg PN-EN 12206-1,
  - powłok anodowych,
 • powłok metalicznych, organicznych, malarskich, lakierowych,
 • wyrobów z blach powlekanych powłokami organicznymi wg PN-EN 10169,
 • wyrobów z blach powlekanych powłokami metalicznymi wg PN-EN 10346,
 • stali odpornych na korozję wg PN-EN 10088-2,
 • zabezpieczeń ogniochronnych w zakresie trwałości;

 

w tym badania:

 • laboratoryjne wyrobów i systemów wprowadzanych do obrotu:
  - potwierdzające zgodność z wymaganiami norm,
  - na potrzeby Krajowych Ocen Technicznych,
 • na obiektach (in situ) na potrzeby oceny i ekspertyz.

 

Określamy m.in.:

 • kompatybilność cieplną,
 • przyczepność,
 • odporność na karbonatyzację,
 • przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem,
 • absorpcję kapilarną, nasiąkliwość,
 • podatność korozyjną stali zbrojeniowej,
 • wygląd (w tym zmianę barwy, połysk itp.),
 • odporność na działanie światła UV, mgły solnej, SO2, wilgoci,
 • odporność na działanie substancji chemicznych,
 • odporność na ścieranie,
 • współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej,
 • liczne właściwości identyfikacyjne wyrobów (np. gęstość, lepkość, czas przydatności do stosowania, analiza w podczerwieni - widmo IR, zawartość substancji nielotnych itp.),
 • dyfuzję pary wodnej, CO2, jonów chlorkowych,
 • odporność na uderzenie, poślizg,
 • ubytek masy po działaniu zamrażania-rozmrażania w obecności soli,
 • zdolność mostkowania rys,
 • skuteczność ochrony zbrojenia przed korozją,
 • wytrzymałość na ściskanie i zginanie,
 • szczelności powłok antykorozyjnych,
 • odporność na pękanie,
 • twardość,
 • tłoczność,

Zespół Laboratoriów Badawczych ITB posiada od przeszło 10 lat akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (nr akredytacji AB 023) na badania wyrobów i systemów do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych oraz do zabezpieczania antykorozyjnego konstrukcji stalowych i wyrobów metalowych

Poza badaniami wykonujemy także opinie i ekspertyzy, w tym ekspertyzy sądowe.

Realizujemy prace na rzecz:

 • producentów,
 • wykonawców,
 • gmin i urzędów,
 • sądów.

Instytut Techniki Budowlanej jest Jednostką Notyfikowaną nr 1488 do realizacji zadań określonych w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.


Wniosek o przeprowadzenie badań laboratoryjnych (.doc)