EUROKODY

Eurokody to zestaw 10 pakietów norm projektowania konstrukcji inżynierskich - betonowych, stalowych, drewnianych, murowych i aluminiowych. Dwa pierwsze pakiety definiują ogólne zasady projektowania (Eurokod 0) i reguły ustalania obciążeń konstrukcji (Eurokod 1), wspólne dla wszystkich norm w zestawie. Szczegółowe metody wymiarowania pojedynczych elementów konstrukcyjnych, połączeń między nimi oraz różnych typów konstrukcji budowlanych jako całości zawarte są w pozostałych pakietach, przy czym Eurokod 7 i Eurokod 8 dotyczą (kolejno) projektowania geotechnicznego oraz  projektowania na terenach sejsmicznych. Każdy pakiet (oprócz EN 1990) składa się z kilku/kilkunastu pojedynczych norm, których łączna liczebność wynosi 58.


Ogólną listę Eurokodów (bez wyszczególnienia dat  publikacji oraz numerów zmian i poprawek) można znaleźć pod zakładką Lista Eurokodów.