INFORMACJE OGÓLNE

Eurokody stanowią zestaw najbardziej zaawansowanych zasad projektowania konstrukcji na świecie. Są źródłem transparentnych metod projektowania nowoczesnych obiektów budowlanych oraz elementem zwiększającym możliwości wymiany handlowej wyrobów konstrukcyjnych i usług inżynierskich na rynku europejskim i światowym.


Państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz stowarzyszenia EFTA uznają, że Eurokody pełnią funkcję dokumentów odniesienia w następujących zastosowaniach

  • jako środek dowodzący zgodności obiektów budowlanych i konstrukcji z wymaganiami podstawowymi, zwłaszcza z wymaganiem podstawowym nr 1 „nośność i stateczność” oraz z wymaganiem nr 2 „bezpieczeństwo pożarowe”

  • jako podstawa do opracowywania specyfikacji wchodzących w skład umów z zakresu zamówień publicznych dotyczących prac budowlanych i związanych z nimi usług inżynierskich

  • jako podstawy ramowe do ustanawiania zharmonizowanych specyfikacji technicznych dla wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym.