KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
dotyczy tych osób, które przekazały dane osobowe do ITB w celu wykonania umowy/zlecenia/wniosku, udziału w postępowaniu rekrutacyjnym lub szkoleniu, otrzymania informacji / opinii lub innym określonym w przysłanej korespondencji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon (22) 579 6466; adres email: iod@itb.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania umowy/zlecenia/wniosku, udziału w postępowaniu rekrutacyjnym lub szkoleniu, otrzymania informacji / opinii lub innym określonym w przysłanej korespondencji. Podstawa prawna  przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f.
  4. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu oraz nie będzie ich udostępniać innym odbiorcom.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i służy do realizacji umowy (zlecenia, wniosku, aplikacji). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Ewentualne niepodanie tych danych znacząco utrudni proces realizacji.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na mocy przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Czas przechowywania jest określony w wewnętrznej instrukcji ITB i nie jest dłuższy niż to niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów ITB. Dla zawartej umowy (zlecenia) czas ten zapewnia możliwość wykorzystania danych w całym cyklu życia wyrobu / obiektu budowlanego będącego przedmiotem tej umowy (zlecenia).