Konstrukcje drewniane NOWA PUBLIKACJA ITB

Ukazała się nowa publikacja:

Anna Policińska-Serwa, Konstrukcje drewniane, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A, zeszyt 4.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018

ISBN 978-83-8515-9 (wersja papierowa), s. 69, format B5, il.


Przed­mio­tem opracowania są ogólne wa­run­ki te­chni­czne wy­ko­na­nia i od­bio­ru ro­bót bu­dow­la­nych, związanych z realizacją kon­struk­cji dre­wnia­nych bu­dyn­ków mie­szkal­nych i u­ży­te­czno­ści pub­li­cznej (kon­struk­cji da­cho­wych, ścien­nych i stro­po­wych), niena­ra­żo­nych na a­gre­sy­wne od­dzia­ły­wa­nia środowiska.

Opracowanie jest zbiorem wy­ma­gań w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nia i/lub wbu­do­wywa­nia kon­struk­cji dre­wnia­nych powstałym w ce­lu za­pe­wnie­nia zgo­d­no­ści wy­ko­nania ro­bót z pro­jek­tem bu­dow­la­nym.

W ni­niej­szym WTWiORB o­kreś­lono wy­ma­ga­nia dotyczące wy­ko­nywania kon­struk­cji dre­wnia­nych pro­jek­to­wa­nych według PN-EN 1995-1-1 [49] i norm związanych, w szczególności PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4, w zakresie zasad projektowania i wymiarowania elementów konstrukcyjnych z drewna przy przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego oraz w przypadku adaptacji projektów powtarzalnych.


Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.

Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 118

Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl