KRAJOWE OCENY TECHNICZNE (KOT)

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną, pozytywną oceną własciwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).


KRAJOWA OCENA TECHNICZNA STANOWI DOKUMENT ODNIESIENIA DO SPORZĄDZENIA KRAJOWEJ DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH I ZNAKOWANIA WYROBU ZNAKIEM BUDOWLANYM B.         


Krajową Ocenę Techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:

  • nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy (PN) wyrobu,
  • jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w PN wyrobu nie jest właściwa,
  • jeżeli PN wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Autoryzacja Instytutu Techniki Budowlanej do wydawania Krajowych Ocen Technicznych obejmuje wszystkie grupy wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r., poz. 1966 z późniejszymi zmianami) w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (włącznie z wyrobami do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną oraz wyrobami do wentylacji i klimatyzacji), oprócz grup nr 12 i 23.


Przepisy wykonawcze do Ustawy o wyrobach budowlanych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.:


W związku ze zmianą od 01.01.2010 roku ustawy o podatku VAT (Dz. U. z dnia 23 listopada 2009 r. Nr 192, poz. 1504) na podatnika nałożone są dodatkowe obowiązki związane z charakterem i miejscem świadczenia usług. Podatnik (Klient) nie odprowadzający podatku VAT na terenie Polski ma obowiązek określić, m.in. swój status podatkowy, miejsce/a wykonania usługi (produkcji) oraz cel świadczonej usługi, a co się z tym wiąże miejsca odprowadzania podatku VAT. W Instytucie Techniki Budowlanej wprowadzono obowiązek wypełniania odpowiednich oświadczeń. Brak podpisanego oświadczenia przez Klienta, mającego siedzibę poza terenem Polski, skutkować będzie naliczaniem podatku od towarów i usług według stawek obowiązujących w Polsce. O wyborze rodzaju składanego oświadczenia decyduje Podatnik (Klient), który będzie płatnikiem w procedurze. Odpowiednie oświadczenie, stanowiące załącznik do wniosku o wydanie Krajowej Oceny Technicznej, dostępne jest w załącznikach poniżej.