< Laborant w laboratorium betonu i kruszyw

ZAKRES TEMATYCZNY KURSU


Beton, mieszanka betonowa, kruszywo, cement i domieszki

 •   normy związane
 •   podstawowe definicje
 •   charakterystyka,  wymagania,  właściwości

   Podstawy funkcjonowania laboratorium w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji

 • sprawdzanie i wzorcowanie urządzeń
 • wykonywanie i dokumentowanie badań

   Ćwiczenia laboratoryjne

 • badania betonu (wytrzymałość na ściskanie)
 • badania mieszanki betonowej (konsystencja, zawartość powietrza)
 • badania kruszyw (uziarnienie, kształt, pyły, opis petrograficzny, badanie odporności na rozdrabnianie)
 • badania cementów (czasy wiązania, wodożądność, wytrzymałość, konsystencja)
 • badania domieszek (wpływ na konsystencję, podstawowe właściwości fizykochemiczne)

INFORMACJE OGÓLNE

Podczas szkolenia uczestnikom przekazana zostanie wiedza dotycząca kompetencji technicznych laboratoriów budowlanych.
Jednostką szkolącą jest Zakład Konstrukcji Budowlanych,Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej.
Ukończenie kursu i zdanie egzaminu sprawdzającego upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.


TRYB REALIZACJI KURSU

 • Wykłady, zajęcia laboratoryjne, egzamin końcowy.
 • Materiały: normy badawcze betonu i jego składników, materiały szkoleniowe opracowane przez jednostkę organizacyjną.

ZAKRES EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu.
Zakres egzaminu: sprawdzenie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych w laboratorium betonu i kruszyw.


TERMIN:

21-24.11.2022 r.


KOSZT KURSU

.......................................


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Kurs odbywa się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1. Czas trwania zajęć: 1. dnia od godz. 10.30 do 17.30, 2. dnia od godz. 9.30 do 18.00, 3. dnia od godz. 9.30 do 18.30, 4. dnia od godz. 9.30 do ok. 12.30.

Koszt kursu obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy kursu nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.


Zgłoszenia przyjmujemy na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa przesłanej pod adresem:

Instytut Techniki Budowlanej

Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
fax (22) 57-96-479, tel. (22) 57 96 132
e-mail:  szkolenia@itb.pl


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia kursu, uiszczenia opłat, przekażemy oddzielnym pismem POTWIERDZAJĄCYM udział w kursie.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA