Normy zharmonizowane

Zgodnie z rozporządzeniem nr 305/2011 normy zharmonizowane to jeden z rodzajów zharmonizowanych specyfikacji technicznych (obok europejskich dokumentów oceny), służących do oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych. 

Normy zharmonizowane wskazują m.in. metody i kryteria oceny właściwości użytkowych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk i szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

Komisja Europejska przez wydanie mandatu formalnie zleca europejskim organizacjom normalizacyjnym przygotowanie norm przewidzianych do harmonizacji. Wcześniej Komisja prowadzi szerokie konsultacje władz sektorowych na poziomie krajowym. W trakcie procesu ustalania zawartości mandatu, przedstawiciele państw członkowskich w Stałym Komitecie Budownictwa zgłaszają wszystkie właściwości wyrobów objętych mandatem, w stosunku do których istnieją przepisy krajowe. Mandat bierze zawsze pod uwagę przepisy państw członkowskich, szczególnie te, nawiązujące do wymagań podstawowych. W ten sposób mandat dostarcza mocnych sygnałów co do oczekiwań władz państwowych.


CEN - w odpowiedzi na udzielone zlecenie - mandat - przygotowuje szczegółowy program prac, który zawiera listę norm wymaganych dla zrealizowania zlecenia. W programie prac CEN znajdują się normy zharmonizowane wyrobów objętych mandatem oraz wszystkie niezbędne normy pomocnicze, np. dotyczące metod badań, klasyfikacji.


Normy zharmonizowane nie stanowią więc szczególnej kategorii wśród norm europejskich. Termin "norma zharmonizowana" mówi o prawnej kwalifikacji specyfikacji technicznych, które są podstawą oceny zgodności prowadzącej do znakowania CE.


Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN - publikuje informacje o stanie prac nad przygotowaniem norm wyrobów, na które uzyskał mandaty Komisji Europejskiej.


  • Lista norm zharmonizowanych

Komisja Europejska publikuje informacje o nadaniu Normom Europejskim statusu norm zharmonizowanych z dyrektywą w formie komunikatów, które ukazują się w Dzienniku Urzędowym UE.


SKONSOLIDOWANA LISTA NORM ZHARMONIZOWANYCH dotyczy :

Komunikatu Komisji opublikowanego w OJ C 092 z 9 marca 2018 - Commission communication published in OJ C 092 of 9 March 2018
Komunikatu Komisji wprowadzającego Decyzję 2019/451 z 19 marca 2019  (OJ L 77, 20 marzec 2019) -  Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 of 19 March 2019 (OJ L 77, 20 March 2019)
Sprostowania do Decyzji Komisji EU) 2019/451 z 19 marca 2019 (OJ L 318, 10 grudnia 2019) - Corrigendum to Commission Implementing Decision (EU) 2019/451 of 19 March 2019 (OJ L 318, 10 December 2019)


9 marca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE komunikat (2018/C 092/06) w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.  ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii). Przepisy rozporządzenia nr 305/2011/UE są nadrzędne wobec wszelkich sprzecznych przepisów zharmonizowanych norm. - Więcej

 

W dniu 20 marca 2019 r. w  Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

UWAGA: Zapis "xx.yy" jako początek okresu przejściowego w Decyzji Wykonawczej Komisji stanowi błąd edycyjny i powinien być odczytywany jako data publikacji niniejszej Decyzji, tzn. 20.03.2019.

 


ARCHIWALNE LISTY NORM ZHARMONIZOWANYCH

  • Lista norm zharmonizowanych (grudzień 2017 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (sierpień 2017 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (marzec 2017 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (październik 2016 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (czerwiec 2016 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (kwiecień 2016 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (listopad 2015 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (lipiec 2015 r.) - pobierz plik
  • Lista norm zharmonizowanych (luty 2015 r.) - pobierz plik

Więcej informacji na temat norm zharmonizowanych i innych norm europejskich


Decyzja Komisji (UE) w sprawie odniesień do norm zharmonizowanych


Decyzja Komisji (UE) 2017/1995 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utrzymania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 13341:2005 + A1:2011 dotyczącej naziemnych termoplastycznych zbiorników stacjonarnych do magazynowania olei opałowych lekkich, nafty oraz olei napędowych domowego użytku zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.288.01.0036.01.POL&toc=OJ:L:2017:288:TOC

Decyzja Komisji (UE) 2017/1996 z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie utrzymania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 12285-2:2005 dotyczącej zbiorników stalowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.288.01.0039.01.POL&toc=OJ:L:2017:288:TOC

Decyzja Komisji (UE) 2017/133 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14342:2013 „Podłogi drewniane – Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.021.01.0113.01.POL&toc=OJ:L:2017:021:TOC

Decyzja Komisji (UE) 2017/14 w  sprawie utrzymania z ograniczeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.022.01.0062.01.POL&toc=OJ:L:2017:022:TOC)

Decyzja Komisji (UE) 2016/1610 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie opublikowania z zastrzeżeniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 13383-1:2002 „Kamień do robót hydrotechnicznych: Część 1: Wymagania” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1610UWAGA: ustanowienie normy przez CEN w obszarze mandatowym nie oznacza, ze staje się ona normą zharmonizowaną z datą ogłoszenia jako EN. Decyzję o harmonizacji podejmuje Komisja po konsultacjach z państwami członkowskimi i po weryfikacji spełnienia warunków mandatu.