Nowości wydawnicze ITB

Ukazały się następujące nowe publikacje:

  • Piekarczuk Artur Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych. Seria: Prace Naukowe. Monografie

          Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8502-9 (wersja papierowa), s. 240, format B5

Przedmiotem monografii, powstałej jako rozprawa habilitacyjna, są samonośne podwójnie gięte struktury łukowe wykonywane z cienkościennych blach profilowanych metodą walcowania na zimno w systemie K-span. Struktury te przeznaczone są do wykonywania przekryć obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej oraz przemysłowe, gospodarcze i techniczne.

Monografia stanowi syntetyczny zbiór informacji poświęcony tematyce badawczej i obliczeniowej, w którym uporządkowano oraz uzupełniono dotychczasowy stan wiedzy w dziedzinie budownictwo w zakresie zadaszeń łukowych z blach podwójnie giętych na przykładzie wybranego systemu technologii K-span. Monografia składa się z trzech zasadniczych części: opisowej, studialnej oraz problemowej.

W części opisowej przedstawiono główne przesłanki do realizacji pracy oraz syntetyczne zestawienie stanu wiedzy, opracowane na podstawie dostępnych materiałów źródłowych w zakresie rozwiązań technicznych i problemów badawczych, a także projektowych dotyczących przedmiotowych struktur.

Część studialna zawiera opis własnej metodyki testów eksperymentalnych w odniesieniu do badań fragmentów profilu (skala mikro) oraz całej struktury łukowej (skala makro), w tym również szczegóły budowy stanowisk wraz z opisem konwencjonalnych systemów pomiarowych i zastosowanych po raz pierwszy metod optycznych, wykorzystujących metodę cyfrowej korelacji obrazu (CKO). Część studialna zawiera również zbiór informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz numerycznych. W zbiorze tym znajdują się zasady budowy i oceny przydatności do obliczeń numerycznych modeli obiektów, opis nieliniowych związków konstytutywnych modelu stali, wykaz metod analiz i zasady przyjmowania imperfekcji oraz zestawienie najważniejszych cech konstrukcji cienkościennych z blach podwójnie giętych.

W części problemowej monografii przedstawiono wyniki badań i analiz numerycznych, których zasadniczym celem było pozyskanie niezbędnych danych do opisu mechanizmu powstawania niestabilności lokalnej cienkościennych profilowanych blach łukowych oraz ich wpływu na globalną nośność i stateczność przekryć łukowych.


  • Lenartowicz Radosław, Instalacje elektryczne na terenie budowy. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

          Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8500-5 (wersja papierowa), s. 130, format B5

Poradnik zawiera podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące bezpiecznego wykonywania robót elektromontażowych oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie budowy. Wymagania i zalecenia dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych używanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych, w tym konstrukcji metalowych, przy ich przebudowie, rozbudowie i remoncie, przy pracach ziemnych i przy robotach rozbiórkowych. Opracowanie wykonano na podstawie wymagań przepisów, stanu instalacji elektrycznych na terenach budowy oraz przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pożarowej. Opisano metody zapobiegania porażeniu prądem, które mogą zaistnieć na terenie budowy podczas prac elektromontażowych. Nowelizacja objęła rozdziały dotyczące: ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń w poszczególnych strefach terenu budowy, nowych rozwiązań rozdzielnic budowlanych. Praca zawiera wykaz aktualnych przepisów, norm i pomocnej literatury technicznej.