Nowości wydawnicze ITB

Ukazały się nowe publikacje:

Kopyłow O., Sieczkowski J., Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych, Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8507-4, s. 56, format B5

W poradniku omówiono jak można samodzielnie odebrać mieszkanie lub lokal użytkowy – nowo wybudowany lub po remoncie. W przystępny sposób opisano metody i kryteria oceny jakości tynków, podkładów podłogowych, ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, parapetów, sufitów podwieszanych, okien i drzwi.

Opracowanie zawiera opis podstawowych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które należy stosować podczas odbiorów. Przedstawiono również podstawowe metody sprawdzenia instalacji występujących w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono kontroli powierzchni mieszkań i lokali użytkowych. Poradnik opracowano na podstawie aktualnych norm, współczesnej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia eksperckiego Autorów. Praca adresowana jest do osób o różnym stopniu wiedzy technicznej. Może być przydatnym źródłem wiedzy dla doświadczonych inżynierów i techników budowlanych oraz przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej: studentów wydziałów budownictwa i architektury, uczniów techników budowlano-architektonicznych


Łukasik S., Roboty ziemne, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 1

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8505-0, s. 56, format B5

Przedmiotem znowelizowanego zeszytu są roboty ziemne, wykonywane w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy on wykopów fundamentowych i niwelacyjnych, nasypów konstrukcyjnych, podbudów, wymiany gruntów i zasypek oraz robót przygotowawczych związanych z ich wykonywaniem.

Roboty ziemne są to roboty budowlane, obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie i zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie właściwości gruntu dodatkami mineralnymi, chemicznymi lub spoiwami. Do robót tych zalicza się również zbrojenie gruntów z wykorzystaniem geosiatek, geowłóknin, geotkanin lub siatek drucianych.

W zakres niniejszego zeszytu nie wchodzą roboty ziemne związane z budową tras kolejowych i lotnisk, tuneli i innych budowli podziemnych, wykonywanych metodami górniczymi, urządzeń i budowli hydrotechnicznych, a także instalacji melioracyjnych.


Sokalska A., Ściślewski Z., Suchan M., Możaryn T., Nowacki A., Posadzki mineralne i żywiczne, Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 3

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-8508-1, s. 27, format B5

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wyrobów, z których będą wykonywane posadzki, przyjmowania tych wyrobów na budowę, wykonywania posadzek oraz kryteria odbiorów pośrednich i odbioru końcowego wraz z kryteriami oceny jakości wykonanych prac.

Warunki wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych mogą być przydatne dla inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów, wykonawców, projektantów opracowujących dokumentacje projektowe lub specyfikacje techniczne wykonania robót.


Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl

W ofercie dostępne są książki drukowane oraz w wersji elektronicznej (pdf).


Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 118


Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl