Nowości wydawnicze ITB

Sudoł E.: Odporność na poślizg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-249-8527-2, s. 16, format B5.

Odporność posadzek na poślizg, choć to właściwość użytkowa, decydująca o spełnieniu wymagania podstawowego nr 4 „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów”, jest często marginalizowana zarówno na etapie projektowania, jak i wykonywania budynków.

W odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi kwestię tę regulują „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wskazując na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu odporności posadzek na poślizg, nie określając jednak kryteriów oceny, co pozostawia dużą dowolność interpretacji.

Celem niniejszego opracowania było sformułowanie wymagań dla odporności na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem metod jej weryfikacji, zarówno w laboratorium, jak i w budynku.

W poradniku przedstawiono wymagania dotyczące posadzek użytkowanych w obuwiu i boso, tak w warunkach suchych, jak i mokrych. Opisano również wybrane metody badań oraz wynikające z nich klasyfikacje.


Runkiewicz L., Sieczkowski J.: Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 5

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-249-8520-3, s. 48, format B5.

Przedmiotem opracowania są ogólne warunki techniczne wykonania i od­bio­ru ro­bót związanych z re­a­li­za­cją o­bie­k­tów bu­dow­la­nych o kon­struk­cji betonowej lub żel­be­to­wej.

W zeszycie omówiono stosowane do konstrukcji materiały, rusztowania, deskowania i sprzęt. Odrębne rozdziały poświęcono wykonywaniu robót betonowych i odbiorom konstrukcji. W przy­pad­ku wy­ko­ny­wa­nia bu­dow­li na­le­ży u­wzglę­dnić ró­w­nież do­dat­ko­we wyma­ga­nia, nieu­ję­te w ni­niej­szym zeszycie i po­dać je w spe­cy­fi­ka­cji pro­jek­to­wej. Do­dat­ko­we wy­ma­ga­nia po­win­ny być tak­że po­da­wa­ne w spe­cy­fi­ka­cji pro­jek­to­wej, gdy sto­su­je się beton: licowy (architektoniczny), samozagęszczalny, lek­ki kru­szy­wo­wy, przeznaczony do specjalnych zastosowań lub in­ne ma­te­ria­ły (np. włók­na), czy skła­dni­ki be­to­nu. Dodatkowe wymagania należy również podać w przypadku te­chno­lo­gii spe­c­jal­nych lub pro­jek­tów innowacyjnych.


Popczyk J., Sieczkowski J.: Tynki. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 1

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-249-8529-6, s. 40, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. W zeszycie zamieszczono terminy i definicje, omówiono wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych. W osobnych rozdziałach przedstawiono stosowane materiały, określono przygotowanie podłoża pod tynki oraz właściwości tynków.

Autorzy zastrzegli, że w pracy nie uwzględniono zagadnień związanych z tynkami o zwiększonej izolacyjności akustycznej, tynkami przeciwpożarowymi oraz osłaniającymi przed promieniowaniem, renowacyjnymi, cienkowarstwowymi stosowanymi w systemach ociepleniowych ETICS oraz suchymi.


Policińska-Serwa A.: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 2

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-249-8523-4, s. 40,

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z drewna litego lub materiałów drewnopochodnych do stosowania wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Niniejszy zeszyt warunków technicznych obejmuje: wymagania dotyczące dokumentacji technicznej projektu oraz kontroli dokumentów, potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, a także warunki wykonywania posadzek, kryteria i warunki odbioru robot.

Publikacja przeznaczona jest dla: projektantów podłóg, architektów, osób przygotowujących specyfikacje przetargowe, parkieciarzy i montażystów posadzek podłogowych, inspektorów nadzoru, użytkowników podłóg oraz rzeczoznawców.


Popczyk J.: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 5

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2018, ISBN 978-83-249-8524-1, s. 16, format B5.

Przedmiotem opracowania są wa­run­ki te­chni­czne wy­ko­na­nia i odbio­ru ro­bót o­kła­dzi­no­wych i posadzkowych z pły­tek ce­ra­mi­cznych w bu­do­wnic­twie mieszkanio­wym, u­ży­te­czno­ści pub­li­cznej i budownictwie przemysłowym.

Za­kres o­pra­co­wa­nia o­be­jmu­je wy­ma­ga­nia dotyczące wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów, właściwości pod­ło­ży i spo­so­bów ich o­ce­ny, wy­ko­na­nia o­kła­dzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów ro­bót o­kła­dzi­no­wych i posadzkowych. Ni­niej­szy zeszyt nie o­be­jmu­je wy­ko­ny­wa­nia o­kła­dzin ceramicznych na o­ciep­le­niach ścian zewnętrznych o­raz posadzek i o­kła­dzin che­mo­od­por­nych.


Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.


Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 118


Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl