NOWOŚCI WYDAWNICZE

Katalog Publikacje ITB styczeń - czerwiec 2019 r.

 

Runkiewicz L., Sieczkowski J.: Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8555-5, s. 39, format B5, il.

Przedmiotem poradnika jest ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, występujących w budownictwie powszechnym. Pod pojęciem bezpieczeństwo konstrukcji rozumie się spełnienie ich stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowalności. Obliczeniowe sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji polegają na wykazaniu, że w żadnej sytuacji obliczeniowej stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone. Potrzeby przeprowadzenia ocen bezpieczeństwa dotyczą wszystkich konstrukcji i wykonuje się je zwykle przy przebudowie, rozbudowie lub zmianie przeznaczenia oraz w przypadkach wystąpienia zjawisk losowych, np. huraganów. Konstrukcje podczas użytkowania ulegają także postępującej w czasie degradacji wywołanej kombinacją zjawisk fizycznych i chemicznych oraz mechanizmów wytrzymałościowych i biologicznych, powo­dowanych oddziaływaniem tych zjawisk. W poradniku podano podstawowe zasady przeprowadzania ocen bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych.

 

Francke B.: Pokrycia dachowe

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 1. ISBN 978-83-249-8556-2, s. 52, format B5, tabl.

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie, a także podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Francke B.: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8554-8, s. 31, format B5.

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych, zarówno w obiektach nowych, jak też remontowanych, z podziałem na grupy wyrobów hydroizolacyjnych, z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw hydroizolacyjnych. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty hydroizolacyjne, a także podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Kuczyński K., Kopyłow O: Lekka obudowa z płyt warstwowych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 9. ISBN 978-83-249-8551-7, s. 34, format B5, il.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej - w okładzinach z blach metalowych. Opracowanie zawiera: wymagania dotyczące obudowy wykonanej z płyt warstwowych (w tym obudowy chłodni), warunki montażu oraz kryteria odbioru obudowy. Opracowanie nie dotyczy prefabrykowanych elementów przeznaczonych do wykonywania chłodni. Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów i wykonawców robót związanych z lekkimi obudowami z płyt warstwowych oraz dla inwestorów, nadzoru (osób odpowiedzialnych za jakość) przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

 

Goliszek A., Prokop M., Gałąska I.: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 7. ISBN 978-83-249-8550-0, s. 21, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: w projektach budowlanych - opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót; w zamówieniach publicznych - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia; w umowach - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

 

Kopyłow O., Sieczkowski J.: Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-85246-3, s. 57, format B5, il.

W poradniku przedstawiono jak można samodzielnie odebrać mieszkanie lub lokal użytkowy – nowo wybudowany lub po remoncie. Praca adresowana jest do osób o różnym stopniu wiedzy technicznej.

W poradniku w przystępny sposób opisano metody i kryteria oceny jakości tynków, podkładów podłogowych, ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, parapetów, sufitów podwieszanych, okien i drzwi. Opracowanie zawiera opis podstawowych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które należy stosować podczas odbiorów. Przedstawiono również podstawowe metody sprawdzenia instalacji występujących w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono kontroli powierzchni mieszkań i lokali użytkowych. Poradnik opracowano na podstawie aktualnych norm, współczesnej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia eksperckiego Autorów. Poradnik może być przydatnym źródłem wiedzy dla doświadczonych inżynierów i techników budowlanych oraz przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej: studentów wydziałów budownictwa i architektury, uczniów techników budowlano-architektonicznych.

 

Woźniak G., Turkowski P.: Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Seria: Projektowanie według Eurokodów. ISBN 978-83-249-8541-8, s. 82, format B5, il.

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Brunarski L.: Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8540-1, s. 139, format B5, il.

Monografia obejmuje dwa wątki: tworzenie i rozwój konstytutywnych związków reologii, a także kwantyfikację, czyli ilościowe ujmowanie zjawisk reologicznych (pełzania i relaksacji) w betonie oraz ich uwzględnianie w obliczeniach konstrukcji z betonu.
W rozdziale 1 opisano skutki zjawisk reologicznych w naturze i w materiałach konstrukcyjnych. Podano sposoby modelowania związków konstytutywnych: przez aproksymację empirycznych krzywych pełzania, dobór odpowiedniego reologicznego mechanicznego modelu oraz na podstawie zasady superpozycji Boltzmanna – Volterry. W kolejnym rozdziale przedstawiono techniczne teorie pełzania, m.in. teorię opisaną prawem Bayley’a – Nortona. Są one odpowiednie do materiałów konstrukcyjnych (metale i kompozyty polimerowe), w których odkształcenie pełzania nieliniowo związane jest z naprężeniem. W rozdziale 3 pokazano tworzenie związków konstytutywnych na podstawie reologicznych modeli mechanicznych, reprezentujących liniowo lepkosprężysty materiał, a także ciał liniowo lepkosprężystych, opisywanie ich równaniami całkowymi lub operatorowo-różniczkowymi. W rozdziale 5 wykazano, jak definicje współczynnika pełzania (w tym przyjęte w EC2 i MC2010) pozwalają w związku konstytutywnym uwzględnić wiek betonu w chwili obciążenia (starzenie się) betonu i czas oddziaływania obciążenia oraz wpływ czynników innych poza naprężeniem. Rozdział 6 zawiera studium utworzenia uogólnionej teorii dziedziczenia. Uwzględnia ona nie tylko historię (pamięć) przebiegu zmian naprężenia lub odkształcenia w czasie (stąd nazwa dziedziczenia), lecz także wpływ starzenia się betonu oraz zmiany współczynnika sprężystości z wiekiem betonu. W rozdziale 7 opisano trzy związki konstytutywne klasycznych teorii pełzania betonu: dziedziczenia, sprężystego dziedziczenia oraz starzenia. W rozdziale ostatnim przedstawiono modyfikacje metod rozwiązywania równań całkowych pierwszej teorii dziedziczenia, przyjętych za podstawowe w EC2 i MC 2010. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości wykorzystywania proponowanej metody AAEM, a szczególnie zdefiniowanego w niej współczynnika starzenia o stałej wartości 0,8.
Recenzenci napisali o monografii
Monografia Podstawy reologii konstrukcji z betonu, charakteryzująca się wysokim poziomem merytorycznym, zawiera zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne propozycje uwzględnienia w obliczeniach konstrukcji inżynierskich zjawisk pełzania i starzenia betonu. Autor konsekwentnie przedstawia podstawy teorii lepkosprężystości, szczególną uwagę zwracając na teorię liniową, która jest podstawą do wyjaśnienia stosowanych w praktyce inżynierskiej modeli reologicznych betonu. Monografię polecam nie tylko autorom zaleceń normowych, lecz także każdemu inżynierowi zajmującemu się konstrukcjami betonowymi.  Studenci i doktoranci wydziałów inżynierii lądowej znajdą w niej natomiast, oprócz wiedzy, także inspirację do własnej twórczej pracy.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło, Politechnika Warszawska
Monografia Podstawy reologii konstrukcji z betonu stanowi oryginalne, aktualne i potrzebne uzupełnienie nielicznych krajowych opracowań w tej tematyce. Autorowi udało się w przystępny sposób przedstawić złożony problem, jakim jest zjawisko pełzania betonu, którego modelowanie wymaga zaawansowanego opisu matematycznego. Niewątpliwą zaletą monografii jest ogólne i perspektywiczne ujęcie zagadnienia, z wyjaśnieniem subtelnych różnic między istniejącymi modelami reologicznymi, bazującymi na teorii lepkosprężystości, jak również odniesienia do koncepcji teoretycznych i aktualnych zaleceń normowych oraz rozwiązań stosowanych w praktyce inżynierskiej. Autor w sposób przystępny i przejrzysty, zwięzły i dogłębny przedstawia zasady budowy modeli reologicznych i omawia ich własności oraz wskazuje, w jakiej formie modele teoretyczne znajdują zastosowanie w aktualnych zaleceniach i działalności inżynierskiej.
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska.

 

Zamorowska R., Sieczkowski J.: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 8. ISBN 978-83-249-8545-6, s. 26, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania ocieplenia oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych.

 

Runkiewicz L.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8525-8, s. 105, format B5, il.

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i nie­zawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.

Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żel­betowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i sta­teczność konstrukcji.

 

Popczyk J.: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 4. ISBN 978-83-249-8537-1, s. 23, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej oraz podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich, a także wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm. Przedstawiane warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.

 

Popczyk J.: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8538-8, s. 19, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

 

Sokalska A., Suchan M., Możaryn T.: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 9. ISBN 978-83-249-8536-4, s. 18, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych. Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: wypełnianie ubytków w betonie mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu elementu oraz nośności elementu; a także wypełnianie i uszczelnianie rys w betonie. Niniejszy zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

 

Piekarczuk A.: Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8502-9, s. 240, format B5, il.

Przedmiotem monografii, powstałej jako rozprawa habilitacyjna, są samonośne podwójnie gięte struktury łukowe wykonywane z cienkościennych blach profilowanych metodą walcowania na zimno w systemie K-span. Struktury te przeznaczone są do wykonywania przekryć obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej oraz przemysłowe, gospodarcze i techniczne.

Monografia stanowi syntetyczny zbiór informacji poświęcony tematyce badawczej i obliczeniowej, w którym uporządkowano oraz uzupełniono dotychczasowy stan wiedzy w zakresie zadaszeń łukowych z blach podwójnie giętych na przykładzie wybranego systemu technologii K-span. Składa się z trzech zasadniczych części: opisowej, studialnej oraz problemowej.

W części opisowej przedstawiono główne przesłanki do realizacji pracy oraz syntetyczne zestawienie stanu wiedzy, opracowane na podstawie dostępnych materiałów źródłowych w zakresie rozwiązań technicznych i problemów badawczych, a także projektowych dotyczących przedmiotowych struktur.

Część studialna zawiera opis własnej metodyki testów eksperymentalnych w odniesieniu do badań fragmentów profilu (skala mikro) oraz całej struktury łukowej (skala makro), w tym również szczegóły budowy stanowisk wraz z opisem konwencjonalnych systemów pomiarowych i zastosowanych po raz pierwszy metod optycznych, wykorzystujących metodę cyfrowej korelacji obrazu (CKO). Część studialna zawiera również zbiór informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz numerycznych. W zbiorze tym znajdują się zasady budowy i oceny przydatności do obliczeń numerycznych modeli obiektów, opis nieliniowych związków konstytutywnych modelu stali, wykaz metod analiz i zasady przyjmowania imperfekcji oraz zestawienie najważniejszych cech konstrukcji cienkościennych z blach podwójnie giętych.

W części problemowej monografii przedstawiono wyniki badań i analiz numerycznych, których zasadniczym celem było pozyskanie niezbędnych danych do opisu mechanizmu powstawania niestabilności lokalnej cienkościennych profilowanych blach łukowych oraz ich wpływu na globalną nośność i stateczność przekryć łukowych.