NOWOŚCI WYDAWNICZE

Katalog Publikacje ITB styczeń - czerwiec 2019 r.

 

Runkiewicz L., Sieczkowski J.: Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8555-5, s. 39, format B5, il.

Przedmiotem poradnika jest ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych, występujących w budownictwie powszechnym. Pod pojęciem bezpieczeństwo konstrukcji rozumie się spełnienie ich stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowalności. Obliczeniowe sprawdzenia bezpieczeństwa konstrukcji polegają na wykazaniu, że w żadnej sytuacji obliczeniowej stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone. Potrzeby przeprowadzenia ocen bezpieczeństwa dotyczą wszystkich konstrukcji i wykonuje się je zwykle przy przebudowie, rozbudowie lub zmianie przeznaczenia oraz w przypadkach wystąpienia zjawisk losowych, np. huraganów. Konstrukcje podczas użytkowania ulegają także postępującej w czasie degradacji wywołanej kombinacją zjawisk fizycznych i chemicznych oraz mechanizmów wytrzymałościowych i biologicznych, powo­dowanych oddziaływaniem tych zjawisk. W poradniku podano podstawowe zasady przeprowadzania ocen bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych.

 

Francke B.: Pokrycia dachowe

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 1. ISBN 978-83-249-8556-2, s. 52, format B5, tabl.

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań pokryć dachowych z podziałem na grupy wyrobów pokrywczych, z uwzględnieniem sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw pokrycia dachowego. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty dekarskie, a także podstawowych zasad dopuszczania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Francke B.: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8554-8, s. 31, format B5.

W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania wykonawcze dotyczące różnych rozwiązań zabezpieczeń wodochronnych części podziemnych budynków realizowanych, zarówno w obiektach nowych, jak też remontowanych, z podziałem na grupy wyrobów hydroizolacyjnych, z uwzględnieniem: sposobu przygotowania podłoża oraz opisu zasad i wymagań w zakresie wykonania i odbioru warstw hydroizolacyjnych. Pracę uzupełniono o wymagania formalne odnośnie do dokumentacji technicznej, według której realizowane są roboty hydroizolacyjne, a także podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.

 

Kuczyński K., Kopyłow O: Lekka obudowa z płyt warstwowych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 9. ISBN 978-83-249-8551-7, s. 34, format B5, il.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru lekkiej obudowy z płyt warstwowych z rdzeniem z pianki poliuretanowej, styropianu lub wełny mineralnej - w okładzinach z blach metalowych. Opracowanie zawiera: wymagania dotyczące obudowy wykonanej z płyt warstwowych (w tym obudowy chłodni), warunki montażu oraz kryteria odbioru obudowy. Opracowanie nie dotyczy prefabrykowanych elementów przeznaczonych do wykonywania chłodni. Wymagania i zalecenia podane w niniejszym zeszycie mają stanowić pomoc dla projektantów i wykonawców robót związanych z lekkimi obudowami z płyt warstwowych oraz dla inwestorów, nadzoru (osób odpowiedzialnych za jakość) przy ocenie poszczególnych robót pod kątem ich poprawności technicznej.

 

Goliszek A., Prokop M., Gałąska I.: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 7. ISBN 978-83-249-8550-0, s. 21, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych: w projektach budowlanych - opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót; w zamówieniach publicznych - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które wraz z dokumentacją budowy określają przedmiot zamówienia; w umowach - specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót będących przedmiotem umowy. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, podłoży, metody układania wykładzin, a także odbioru robót wykładzinowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują posadzek z wykładzin w pomieszczeniach specjalnych wykonywanych według projektu indywidualnego.

 

Kopyłow O., Sieczkowski J.: Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-85246-3, s. 57, format B5, il.

W poradniku przedstawiono jak można samodzielnie odebrać mieszkanie lub lokal użytkowy – nowo wybudowany lub po remoncie. Praca adresowana jest do osób o różnym stopniu wiedzy technicznej.

W poradniku w przystępny sposób opisano metody i kryteria oceny jakości tynków, podkładów podłogowych, ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, parapetów, sufitów podwieszanych, okien i drzwi. Opracowanie zawiera opis podstawowych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które należy stosować podczas odbiorów. Przedstawiono również podstawowe metody sprawdzenia instalacji występujących w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono kontroli powierzchni mieszkań i lokali użytkowych. Poradnik opracowano na podstawie aktualnych norm, współczesnej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia eksperckiego Autorów. Poradnik może być przydatnym źródłem wiedzy dla doświadczonych inżynierów i techników budowlanych oraz przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej: studentów wydziałów budownictwa i architektury, uczniów techników budowlano-architektonicznych.

 

Woźniak G., Turkowski P.: Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2

Seria: Projektowanie według Eurokodów. ISBN 978-83-249-8541-8, s. 82, format B5, il.

W pracy omówiono problematykę bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji z betonu. Scharakteryzowano termiczne i mechaniczne oddziaływania na konstrukcje, właściwości betonu oraz elementów żelbetowych i sprężonych w warunkach pożarowych. Przedstawiono zasady i metody ustalania odporności ogniowej elementów monolitycznych i prefabrykowanych, podane w Eurokodzie PN-EN 1992-1-2 oraz w dziewięciu zharmonizowanych normach wyrobów z betonu, w tym metodę danych tabelarycznych, metodę izotermy 500°C oraz metodę strefową. Informacje zilustrowano przykładami obliczeniowymi. Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych oraz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Brunarski L.: Podstawy reologii konstrukcji z betonu

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8540-1, s. 139, format B5, il.

Monografia obejmuje dwa wątki: tworzenie i rozwój konstytutywnych związków reologii, a także kwantyfikację, czyli ilościowe ujmowanie zjawisk reologicznych (pełzania i relaksacji) w betonie oraz ich uwzględnianie w obliczeniach konstrukcji z betonu.
W rozdziale 1 opisano skutki zjawisk reologicznych w naturze i w materiałach konstrukcyjnych. Podano sposoby modelowania związków konstytutywnych: przez aproksymację empirycznych krzywych pełzania, dobór odpowiedniego reologicznego mechanicznego modelu oraz na podstawie zasady superpozycji Boltzmanna – Volterry. W kolejnym rozdziale przedstawiono techniczne teorie pełzania, m.in. teorię opisaną prawem Bayley’a – Nortona. Są one odpowiednie do materiałów konstrukcyjnych (metale i kompozyty polimerowe), w których odkształcenie pełzania nieliniowo związane jest z naprężeniem. W rozdziale 3 pokazano tworzenie związków konstytutywnych na podstawie reologicznych modeli mechanicznych, reprezentujących liniowo lepkosprężysty materiał, a także ciał liniowo lepkosprężystych, opisywanie ich równaniami całkowymi lub operatorowo-różniczkowymi. W rozdziale 5 wykazano, jak definicje współczynnika pełzania (w tym przyjęte w EC2 i MC2010) pozwalają w związku konstytutywnym uwzględnić wiek betonu w chwili obciążenia (starzenie się) betonu i czas oddziaływania obciążenia oraz wpływ czynników innych poza naprężeniem. Rozdział 6 zawiera studium utworzenia uogólnionej teorii dziedziczenia. Uwzględnia ona nie tylko historię (pamięć) przebiegu zmian naprężenia lub odkształcenia w czasie (stąd nazwa dziedziczenia), lecz także wpływ starzenia się betonu oraz zmiany współczynnika sprężystości z wiekiem betonu. W rozdziale 7 opisano trzy związki konstytutywne klasycznych teorii pełzania betonu: dziedziczenia, sprężystego dziedziczenia oraz starzenia. W rozdziale ostatnim przedstawiono modyfikacje metod rozwiązywania równań całkowych pierwszej teorii dziedziczenia, przyjętych za podstawowe w EC2 i MC 2010. Zwrócono uwagę na ograniczone możliwości wykorzystywania proponowanej metody AAEM, a szczególnie zdefiniowanego w niej współczynnika starzenia o stałej wartości 0,8.
Recenzenci napisali o monografii
Monografia Podstawy reologii konstrukcji z betonu, charakteryzująca się wysokim poziomem merytorycznym, zawiera zarówno teoretyczne podstawy, jak i praktyczne propozycje uwzględnienia w obliczeniach konstrukcji inżynierskich zjawisk pełzania i starzenia betonu. Autor konsekwentnie przedstawia podstawy teorii lepkosprężystości, szczególną uwagę zwracając na teorię liniową, która jest podstawą do wyjaśnienia stosowanych w praktyce inżynierskiej modeli reologicznych betonu. Monografię polecam nie tylko autorom zaleceń normowych, lecz także każdemu inżynierowi zajmującemu się konstrukcjami betonowymi.  Studenci i doktoranci wydziałów inżynierii lądowej znajdą w niej natomiast, oprócz wiedzy, także inspirację do własnej twórczej pracy.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Jemioło, Politechnika Warszawska
Monografia Podstawy reologii konstrukcji z betonu stanowi oryginalne, aktualne i potrzebne uzupełnienie nielicznych krajowych opracowań w tej tematyce. Autorowi udało się w przystępny sposób przedstawić złożony problem, jakim jest zjawisko pełzania betonu, którego modelowanie wymaga zaawansowanego opisu matematycznego. Niewątpliwą zaletą monografii jest ogólne i perspektywiczne ujęcie zagadnienia, z wyjaśnieniem subtelnych różnic między istniejącymi modelami reologicznymi, bazującymi na teorii lepkosprężystości, jak również odniesienia do koncepcji teoretycznych i aktualnych zaleceń normowych oraz rozwiązań stosowanych w praktyce inżynierskiej. Autor w sposób przystępny i przejrzysty, zwięzły i dogłębny przedstawia zasady budowy modeli reologicznych i omawia ich własności oraz wskazuje, w jakiej formie modele teoretyczne znajdują zastosowanie w aktualnych zaleceniach i działalności inżynierskiej.
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska.

 

Zamorowska R., Sieczkowski J.: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 8. ISBN 978-83-249-8545-6, s. 26, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych, z zastosowaniem styropianu (EPS) lub wełny mineralnej (WM) jako materiału termoizolacyjnego oraz cienkowarstwowych wypraw tynkarskich, zwanych systemami ETICS (z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania dotyczące podłoży, sposoby przygotowania podłoży, zasady wykonywania ocieplenia oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych. Niniejsze warunki techniczne nie dotyczą robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych.

 

Runkiewicz L.: Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8525-8, s. 105, format B5, il.

W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i nie­zawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.

Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żel­betowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i sta­teczność konstrukcji.

 

Popczyk J.: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 4. ISBN 978-83-249-8537-1, s. 23, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej i budynków przemysłowych. Warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji technicznej oraz podłoża pod malowanie, warunki wykonania, wymagania w stosunku do powłok malarskich, kryteria odbioru robót malarskich, a także wykaz przepisów krajowych oraz Polskich Norm. Przedstawiane warunki techniczne nie dotyczą robót antykorozyjnych, ogniochronnych i konserwatorskich. Nie dotyczą również rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń budowlanych.

 

Popczyk J.: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8538-8, s. 19, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów robót okładzinowych i posadzkowych. Niniejsze warunki techniczne nie obejmują wykonywania okładzin ceramicznych na ociepleniach ścian zewnętrznych oraz posadzek i okładzin chemoodpornych.

 

Sokalska A., Suchan M., Możaryn T.: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów syntetycznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 9. ISBN 978-83-249-8536-4, s. 18, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru napraw konstrukcji z betonu przy użyciu wyrobów będących kompozytami z żywic syntetycznych. Naprawy elementów z betonu wykonywane z zastosowaniem kompozytów żywicznych obejmują: wypełnianie ubytków w betonie mające na celu przywrócenie pierwotnego kształtu elementu oraz nośności elementu; a także wypełnianie i uszczelnianie rys w betonie. Niniejszy zeszyt jest przeznaczony dla projektantów, wykonawców oraz inspektorów nadzorujących roboty remontowe.

 

Szulc J.: Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8506-7, s. 51, format B5, il.

Z uwagi na istniejący problem społeczny (deficyt mieszkaniowy w Polsce) i nieprawidłowości stwierdzone podczas produkcji prefabrykatów oraz przy realizacji i eksploatacji budynków wielkopłytowych, budynki te powinny być objęte szczególną ochroną i poddawane systematycznym kontrolom stanu technicznego (z uwzględnieniem wymagań podstawowych, dotyczących bezpieczeństwa i trwałości).

W pracy dokonano przeglądu podstawowych rozwiązań systemowych budynków wielkopłytowych (z podaniem ich występowania w poszczególnych województwach w Polsce), przedstawiono procedurę ich diagnozowania oraz wskazano możliwe kierunki modernizacyjne.

 

Lenartowicz R., Świerżewski M.: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach przemysłowych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D, zeszyt 3. ISBN 978-83-249-8509-8, s. 300, format B5, il.

Podjęta przez Autorów nowelizacja wydania z 2008 r. jest zarazem rozszerzeniem pracy o zakres zagadnień związanych z instalacjami telekomunikacyjnymi. Podano warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zewnętrznych i wnętrzowych, w tym piorunochronnych w typowych obiektach przemysłowych oraz w budowlach, pomieszczeniach i budynkach o charakterze przemysłowym. Odrębny rozdział zawiera dodatkowo wymagania dotyczące instalacji telekomunikacyjnych, niezbędne do ich prawidłowego wykonywania. Autorzy uwzględnili najnowszy stan formalny i prawny oraz obecną wiedzę techniczną.

W zeszycie szczegółowo są opracowane wymagania z zakresu sieci elektrycznych i urządzeń zasilających, rozdzielczych oraz instalacji na napięcie średnie do 20 kV oraz niskie do 1 kV.

Dodatkowym atutem pracy są liczne rysunki i bogata bibliografia.

 

Kopyłow O.: Elewacje wentylowane

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 14. ISBN 978-83-249-8526-5, s. 38, format B5, il.

Opracowanie zawiera warunki techniczne wykonania i odbioru elewacji wentylowanych, wykonanych z okładzin elewacyjnych, montowanych do ścian zewnętrznych budynków z wykorzystaniem podkonstrukcji. Warunki obejmują elewacje z okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, włóknisto-cementowymi, z laminatów HPL. Warunki zostały opracowane zgodnie z Zaleceniami Udzielania Europejskich Ocen Technicznych ETAG-034. Cz. 1 i 2: Zestawy do wykonania okładzin ścian zewnętrznych.

Elewacją wentylowaną nazywane są systemy elewacyjne ze szczeliną powietrzną (wentylacyjną) pomiędzy warstwą termoizolacyjną a okładziną, w której przepływa powietrze przeciwdziałające zawilgoceniu tej warstwy. W zeszycie omówiono również podstawowe błędy popełniane podczas wykonywania elewacji.

Opracowanie nie dotyczy elewacji wentylowanych, wykonanych z samonośnych warstwowych płyt izolacyjnych odpowiadających normie PN-EN 14509 oraz samonośnych płyt kompozytowych, których jedna lub dwie okładziny wykonane są z różnych materiałów organicznych, mineralnych lub metalowych.

 

Sudoł E.: Odporność na poślizg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8527-2, s. 16, format B5.

Odporność posadzek na poślizg, choć to właściwość użytkowa, decydująca o spełnieniu wymagania podstawowego nr 4 „Bezpieczeństwo użytkowania i dostępność obiektów”, jest często marginalizowana zarówno na etapie projektowania, jak i wykonywania budynków.

W odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi kwestię tę regulują „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, wskazując na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu odporności posadzek na poślizg, nie określając jednak kryteriów oceny, co pozostawia dużą dowolność interpretacji.

Celem niniejszego opracowania było sformułowanie wymagań dla odporności na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz ze wskazaniem metod jej weryfikacji, zarówno w laboratorium, jak i w budynku.

W poradniku przedstawiono wymagania dotyczące posadzek użytkowanych w obuwiu i boso, tak w warunkach suchych, jak i mokrych. Opisano również wybrane metody badań oraz wynikające z nich klasyfikacje.

 

Runkiewicz L., Sieczkowski J.: Konstrukcje betonowe i żelbetowe

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8520-3, s. 48, format B5.

Przed­mio­tem o­pra­co­wa­nia są o­gól­ne wa­run­ki te­chni­czne wy­ko­na­nia i od­bio­ru ro­bót związanych z re­a­li­za­cją o­bie­k­tów bu­dow­la­nych o kon­struk­cji betonowej lub żel­be­to­wej.

W zeszycie omówiono stosowane do konstrukcji materiały, rusztowania, deskowania i sprzęt. Odrębne rozdziały poświęcono wykonywaniu robót betonowych i odbiorom konstrukcji. W przy­pad­ku wy­ko­ny­wa­nia bu­dow­li na­le­ży u­wzglę­dnić ró­w­nież do­dat­ko­we wyma­ga­nia, nieu­ję­te w ni­niej­szym zeszycie i po­dać je w spe­cy­fi­ka­cji pro­jek­to­wej. Do­dat­ko­we wy­ma­ga­nia po­win­ny być tak­że po­da­wa­ne w spe­cy­fi­ka­cji pro­jek­to­wej, gdy sto­su­je się beton: licowy (architektoniczny), samozagęszczalny, lek­ki kru­szy­wo­wy, przeznaczony do specjalnych zastosowań lub in­ne ma­te­ria­ły (np. włók­na), czy skła­dni­ki be­to­nu. Dodatkowe wymagania należy również podać w przypadku te­chno­lo­gii spe­c­jal­nych lub pro­jek­tów innowacyjnych.

 

Popczyk J., Sieczkowski J.: Tynki

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 1. ISBN 978-83-249-8529-6, s. 40, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. W zeszycie zamieszczono terminy i definicje, omówiono wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych. W osobnych rozdziałach przedstawiono stosowane materiały, określono przygotowanie podłoża pod tynki oraz właściwości tynków.

Autorzy zastrzegli, że w pracy nie uwzględniono zagadnień związanych z tynkami o zwiększonej izolacyjności akustycznej, tynkami przeciwpożarowymi oraz osłaniającymi przed promieniowaniem, renowacyjnymi, cienkowarstwowymi stosowanymi w systemach ociepleniowych ETICS oraz suchymi.

 

Policińska-Serwa A.: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 2. ISBN 978-83-249-8523-4, s. 40, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z drewna litego lub materiałów drewnopochodnych do stosowania wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Niniejszy zeszyt warunków technicznych obejmuje: wymagania dotyczące dokumentacji technicznej projektu oraz kontroli dokumentów, potwierdzających jakość zastosowanych materiałów, a także warunki wykonywania posadzek, kryteria i warunki odbioru robot.

Publikacja przeznaczona jest dla: projektantów podłóg, architektów, osób przygotowujących specyfikacje przetargowe, parkieciarzy i montażystów posadzek podłogowych, inspektorów nadzoru, użytkowników podłóg oraz rzeczoznawców.

 

Popczyk J.: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 5. ISBN 978-83-249-8524-1, s. 16, format B5.

Przedmiotem opracowania są wa­run­ki te­chni­czne wy­ko­na­nia i odbio­ru ro­bót o­kła­dzi­no­wych i posadzkowych z pły­tek ce­ra­mi­cznych w bu­do­wnic­twie mieszkanio­wym, u­ży­te­czno­ści pub­li­cznej i budownictwie przemysłowym.

Za­kres o­pra­co­wa­nia o­be­jmu­je wy­ma­ga­nia dotyczące wła­ści­wo­ści ma­te­ria­łów, właściwości pod­ło­ży i spo­so­bów ich o­ce­ny, wy­ko­na­nia o­kła­dzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych, a także odbiorów ro­bót o­kła­dzi­no­wych i posadzkowych. Ni­niej­szy zeszyt nie o­be­jmu­je wy­ko­ny­wa­nia o­kła­dzin ceramicznych na o­ciep­le­niach ścian zewnętrznych o­raz posadzek i o­kła­dzin che­mo­od­por­nych.

 

Kopyłow O., Sieczkowski J.: Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8507-4, s. 56, format B5, il.

W poradniku omówiono, jak można samodzielnie odebrać mieszkanie lub lokal użytkowy – nowo wybudowany lub po remoncie. W przystępny sposób opisano metody i kryteria oceny jakości tynków, podkładów podłogowych, ścian działowych, okładzin ściennych i podłogowych, parapetów, sufitów podwieszanych, okien i drzwi.

Opracowanie zawiera opis podstawowych narzędzi kontrolno-pomiarowych, które należy stosować podczas odbiorów. Przedstawiono również podstawowe metody sprawdzenia instalacji występujących w mieszkaniach i lokalach użytkowych. Szczególną uwagę poświęcono kontroli powierzchni mieszkań i lokali użytkowych. Poradnik opracowano na podstawie aktualnych norm, współczesnej wiedzy technicznej oraz wieloletniego doświadczenia eksperckiego Autorów. Praca adresowana jest do osób o różnym stopniu wiedzy technicznej. Może być przydatnym źródłem wiedzy dla doświadczonych inżynierów i techników budowlanych oraz przyszłej kadry inżynieryjno-technicznej: studentów wydziałów budownictwa i architektury, uczniów techników budowlano-architektonicznych

 

Pykacz S.: Wentylacja grawitacyjna w budynkach

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część E, zeszyt 7. ISBN 978-83-249-8518-0, s. 36, format B5, il.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i przemysłowych, jeśli sposób wykonania wentylacji grawitacyjnej w tych budynkach jest taki sam, jak w budynkach mieszkalnych.

Omówione w publikacji warunki dotyczą zasad wykonania wentylacji grawitacyjnej z uwzględnieniem wszystkich jej części składowych, począwszy od elementów doprowadzających powietrze do pomieszczeń przez przegrody zewnętrzne - do elementów na dachu usuwających zużyte powietrze do otoczenia budynku.

Zgodnie ze stanem prawnym wentylację grawitacyjną można stosować wyłącznie w budynkach niskich i średniowysokich, tzn. w budynkach o wysokości nad poziomem terenu nieprzekraczającej 25 m lub w budynkach mieszkalnych o wysokości do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie.

 

Francke B.: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C, zeszyt 13. ISBN 978-83-249-8517-3, s. 31, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru przekryć dachowych i tarasowych, wykonywanych w odwróconym układzie warstw, tzn. z izolacją termiczną, ułożoną na powierzchni izolacji wodochronnej. W zeszycie omówiono wymagania dotyczące: dokumentacji, warunków dopuszczenia do obrotu i stosowania materiałów hydroizolacyjnych oraz termoizolacyjnych, wykonywania izolacji wodochronnych i termicznych przekryć w układach odwróconych, a także kryteriów odbioru. Odrębne rozdziały poświęcono podłożom w stropodachach, warstwom hydroizolacyjnym i termoizolacyjnym, również zasadom wykonywania elementów wykończeniowych.

 

Łukasik S.: Roboty ziemne

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 1. ISBN 978-83-249-8505-0, s. 56, format B5, il.

Przedmiotem znowelizowanego zeszytu są roboty ziemne, wykonywane w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy on wykopów fundamentowych i niwelacyjnych, nasypów konstrukcyjnych, podbudów, wymiany gruntów i zasypek oraz robót przygotowawczych związanych z ich wykonywaniem.

Roboty ziemne są to roboty budowlane, obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie i zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie właściwości gruntu dodatkami mineralnymi, chemicznymi lub spoiwami. Do robót tych zalicza się również zbrojenie gruntów z wykorzystaniem geosiatek, geowłóknin, geotkanin lub siatek drucianych.

W zakres niniejszego zeszytu nie wchodzą roboty ziemne związane z budową tras kolejowych i lotnisk, tuneli i innych budowli podziemnych, wykonywanych metodami górniczymi, urządzeń i budowli hydrotechnicznych, a także instalacji melioracyjnych.

 

Sokalska A., Ściślewski Z., Suchan M., Możaryn T., Nowacki A.: Posadzki mineralne i żywiczne

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część B, zeszyt 3. ISBN 978-83-249-8508-1, s. 27, format B5.

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wyrobów mineralnych i mineralno-żywicznych, stosowanych wewnątrz obiektów przemysłowych i budynków użyteczności publicznej. Zakres opracowania obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji technicznej, wyrobów, z których będą wykonywane posadzki, przyjmowania tych wyrobów na budowę, wykonywania posadzek oraz kryteria odbiorów pośrednich i odbioru końcowego wraz z kryteriami oceny jakości wykonanych prac.

Warunki wykonania i odbioru posadzek mineralnych i żywicznych mogą być przydatne dla inspektorów nadzoru nowo wykonywanych obiektów, projektantów opracowujących dokumentacje projektowe lub specyfikacje techniczne wykonania oraz dla wykonawców.

 

Policińska-Serwa A.: Konstrukcje drewniane

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Część A, zeszyt 4. ISBN 978-83-249-8515-9, s. 69, format B5, il.

Przed­mio­tem opracowania są ogólne wa­run­ki te­chni­czne wy­ko­na­nia i od­bio­ru ro­bót bu­dow­la­nych, związanych z realizacją kon­struk­cji dre­wnia­nych bu­dyn­ków mie­szkal­nych i u­ży­te­czno­ści pub­li­cznej (kon­struk­cji da­cho­wych, ścien­nych i stro­po­wych), niena­ra­żo­nych na a­gre­sy­wne od­dzia­ły­wa­nia środowiska.

Opracowanie jest zbiorem wy­ma­gań w za­kre­sie wy­ko­ny­wa­nia i/lub wbu­do­wywa­nia kon­struk­cji dre­wnia­nych powstałym w ce­lu za­pe­wnie­nia zgo­d­no­ści wy­ko­nania ro­bót z pro­jek­tem bu­dow­la­nym.

W ni­niej­szym WTWiORB o­kreś­lono wy­ma­ga­nia dotyczące wy­ko­nywania kon­struk­cji dre­wnia­nych pro­jek­to­wa­nych według PN-EN 1995-1-1 i norm związanych, w szczególności PN-EN 1990, PN-EN 1991-1-1, PN-EN 1991-1-3 oraz PN-EN 1991-1-4, w zakresie zasad projektowania i wymiarowania elementów konstrukcyjnych z drewna przy przygotowaniu projektu architektoniczno-budowlanego, wykonawczego oraz w przypadku adaptacji projektów powtarzalnych.

 

Zakrzewski S., Więch P.: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część A, zeszyt 6. ISBN 978-83-249-8499-2, s. 36, format B5, załącznik 1, il.

Przedmiotem już drugiej nowelizacji zeszytu są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru zbrojenia konstrukcji żelbetowych realizowanych jako monolityczne lub prefabrykowane. Nowelizacja w dużym stopniu dotyczy certyfikacji wyrobów budowlanych i aktualizacji stanu formalno-prawnego.

Praca napisana jasno i klarownie, o dużej przydatności w praktyce inżynierskiej.

Cennym uzupełnieniem jest załącznik przedstawiający tablice zawierające zestawienia gatunków stali, geometrii użebrowania poszczególnych gatunków stali zbrojeniowych, zgrzewanych siatek zbrojeniowych w różnych zależnościach, także według gatunków odniesienia.

 

Lenartowicz R.: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia

Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D, zeszyt 4. ISBN 978-83-249-8492-3, s. 90, format B5, il.

W serii WTWiORB wydawane są nowe i stale aktualizowane zeszyty. Autor R. Lenartowicz znowelizował zeszyt wydany uprzednio w 2011 r. Nowe wydanie jest zgodne z obecnym stanem formalno-prawnym i aktualną wiedzą techniczną.

Tematem pracy jest wykonanie i odbiór tytułowych linii kablowych, wykonywanych kablami elektroenergetycznymi i osprzętem znajdującym się w rejestrze wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz spełniających wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych wyrobu. Podane w zeszycie warunki powinno się stosować przy układaniu kabli, w trakcie budowy i przebudowy elektroenergetycznych linii kablowych o napięciu znamionowym 1-30 kV, a także przy budowie mostów kablowych o napięciu 1 i 30 kV. 

 

Piekarczuk A.: Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8502-9, s. 240, format B5, il.

Przedmiotem monografii, powstałej jako rozprawa habilitacyjna, są samonośne podwójnie gięte struktury łukowe wykonywane z cienkościennych blach profilowanych metodą walcowania na zimno w systemie K-span. Struktury te przeznaczone są do wykonywania przekryć obiektów pełniących funkcje użyteczności publicznej oraz przemysłowe, gospodarcze i techniczne.

Monografia stanowi syntetyczny zbiór informacji poświęcony tematyce badawczej i obliczeniowej, w którym uporządkowano oraz uzupełniono dotychczasowy stan wiedzy w zakresie zadaszeń łukowych z blach podwójnie giętych na przykładzie wybranego systemu technologii K-span. Składa się z trzech zasadniczych części: opisowej, studialnej oraz problemowej.

W części opisowej przedstawiono główne przesłanki do realizacji pracy oraz syntetyczne zestawienie stanu wiedzy, opracowane na podstawie dostępnych materiałów źródłowych w zakresie rozwiązań technicznych i problemów badawczych, a także projektowych dotyczących przedmiotowych struktur.

Część studialna zawiera opis własnej metodyki testów eksperymentalnych w odniesieniu do badań fragmentów profilu (skala mikro) oraz całej struktury łukowej (skala makro), w tym również szczegóły budowy stanowisk wraz z opisem konwencjonalnych systemów pomiarowych i zastosowanych po raz pierwszy metod optycznych, wykorzystujących metodę cyfrowej korelacji obrazu (CKO). Część studialna zawiera również zbiór informacji niezbędnych do przeprowadzenia analiz numerycznych. W zbiorze tym znajdują się zasady budowy i oceny przydatności do obliczeń numerycznych modeli obiektów, opis nieliniowych związków konstytutywnych modelu stali, wykaz metod analiz i zasady przyjmowania imperfekcji oraz zestawienie najważniejszych cech konstrukcji cienkościennych z blach podwójnie giętych.

W części problemowej monografii przedstawiono wyniki badań i analiz numerycznych, których zasadniczym celem było pozyskanie niezbędnych danych do opisu mechanizmu powstawania niestabilności lokalnej cienkościennych profilowanych blach łukowych oraz ich wpływu na globalną nośność i stateczność przekryć łukowych.

 

Lenartowicz R.: Instalacje elektryczne na terenie budowy

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. ISBN 978-83-249-8500-5, s. 130, format B5, il.

Poradnik zawiera podstawowe wymagania i zalecenia dotyczące bezpiecznego wykonywania robót elektromontażowych oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie budowy. Wymagania i zalecenia dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych używanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych, w tym konstrukcji metalowych, przy ich przebudowie, rozbudowie i remoncie, przy pracach ziemnych i przy robotach rozbiórkowych. Opracowanie wykonano na podstawie wymagań przepisów, stanu instalacji elektrycznych na terenach budowy oraz przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pożarowej. Opisano metody zapobiegania porażeniu prądem, które mogą zaistnieć na terenie budowy podczas prac elektromontażowych. Nowelizacja objęła rozdziały dotyczące: ochrony przeciwporażeniowej do 1 kV, bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń w poszczególnych strefach terenu budowy, nowych rozwiązań rozdzielnic budowlanych. Praca zawiera wykaz aktualnych przepisów, norm i pomocnej literatury technicznej.