OPROGRAMOWANIE HPZ'2001

Treść Instrukcji ITB nr 338 zawarta jest w systemie pomocy dostarczonej wraz z programem. Instrukcję ITB nr 338 w postaci wydawnictwa ITB należy zamówić osobno w Dziale Wydawniczym ITB.


Do programu dołączana jest nieodpłatnie:

 • baza właściwości akustycznych elementów budowlanych określonych w Laboratorium Akustycznym ITB wraz z programem Baza2005

 • arkusze kalkulacyjne MS Excel pomagające wyznaczyć równoważny poziom mocy dla źródeł dźwięku

 • dokumenty w postaci plików PDF zawierające m.in. materiały z warsztatów odbytych w ITB

 • dodatkowy pakiet programów GEO (HPZ_GEO, HPZ_MAP, HPZ_STREFA), służących do wprowadzania danych geometrycznych elementów z podkładu mapowego w postaci pliku graficznego BMP, a następnie po wykonanych obliczeniach, przygotowania mapy izolinii lub stref na podkładzie mapowym w postaci pliku graficznego BMP. Pakiet działa w okresie 3 tygodni od daty wysyłki. Po zakupie, w dowolnym momencie, prawa do korzystania z pakietu zostanie on odblokowany na czas nieograniczony.


Program instalacyjny na płycie CD wraz z kluczem sprzętowym dostarczany jest do zamawiającego przesyłką poleconą. Realizacja (wysłanie przesyłki) około 3 dni od daty złożenia zamówienia. Płatność po otrzymaniu programu w ciągu 14 dni.


Przesłany program jest ważny 3 tygodnie od daty wysyłki. Po uiszczeniu zapłaty nabywca otrzymuje prawo do bezterminowego korzystania z programu.


Oświadczamy, że posiadamy pełne prawa autorskie do oferowanych wyżej programów i jesteśmy jedynymi ich dystrybutorami.


W ciągu dwóch lat od dokonania zakupu nabywca ma prawo do nieodpłatnego otrzymywania aktualizacji programu oraz konsultacji.


Użytkownicy programu posiadający klucz HASP LPT mogą zamówić wymianę klucza na klucz USB.


Zamówienie prosimy kierować na adres:

Instytut Techniki Budowlanej 
Dział Informatyzacji
ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa
tel.:  22 579 64 03
e-mail: k.czyzewski@itb.pl

 


Szczegółowe Informacje o programie: HPZ'2001 Hałas Przemysłowy Zewnętrzny

Program realizuje obliczenia zgodnie z metodą przedstawioną szczegółowo w Instrukcji ITB nr 338/2008. Program HPZ'2001 wersja marzec’2012 jest zmodernizowaną i rozwiniętą windowsową (Windows 7) wersją programu HPZ'95.  Przeznaczony jest dla oceny zagrożenia hałasem terenów sąsiadujących ze źródłami hałasu przemysłowego.


W programie:

 • obliczenia są przeprowadzane dla poziomu dźwięku A lub w pasmach oktawowych o częstotliwości środkowej z zakresu 125  ÷ 4000 Hz; w przypadku obliczeń w pasmach oktawowych obliczany jest również wypadkowy poziom dźwięku A w punkcie obserwacji

 • analizowany rzeczywisty obiekt wraz z otaczającym go środowiskiem dla celów obliczeniowych jest zastępowany modelem matematycznym, opisanym szcze­gółowo w Instrukcji ITB nr 338/2008

 • źródła dźwięku zlokalizowane na zewnątrz budynków użytkownik programu zastępuje lub nie, punktowymi źródłami cząstkowymi

 • budynek, w którym zlokalizowane są źródła hałasu, zastępuje się tzw. źródłem prostopadłościennym, emitującym energię akustyczną przez ściany i dach

 • pojedyncze źródło prostopadłościenne składa się z 5 modeli płaskich, prostokątnych powierzchni emitujących energię akustyczną (czterech ścian oraz dachu)

 • pojedynczą emitującą powierzchnię płaską automatycznie zastępuje się zbiorem źródeł punktowych, znajdujących się w węzłach płaskiej siatki na tej powierzchni; liczba źródeł jest zależna od odległości między punktem obserwacji a budynkiem

 • pojedyncze punktowe źródło zastępcze emituje energię akustyczną równo­miernie w półsferę; energia emitowana jest równa energii przenikającej przez element powierzchni o określonej izolacyjności akustycznej

 • dla każdej ściany i dachu budynku mogą być przyporządkowane różne poziomy dźwięku A lub poziomy ciśnienia akustycznego wewnątrz budynku

 • dla tzw. źródeł prostopadłościennych typu budynek uwzględnia się efekt autoekranowania

 • wprowadzono definicje źródeł kierunkowych

 • wprowadzono definicje źródeł liniowych, powierzchniowych i przestrzennych

 • wprowadzono definicję wiat: ze źródłami hałasu przemysłowego - źródło-budynek; w innych przypadkach ekran akustyczny

 • uwzględnia się spadek poziomu dźwięku A lub/i poziomu ciśnienia akustycz­nego w funkcji odległości zarówno dla źródła rzeczywistego, jak i pozornego

 • uwzględnia się efekt ugięcia fali akustycznej na przeszkodach

 • rzeczywiste ekrany akustyczne w modelu zastępuje się prostopadłościanem

 • wypadkową poprawkę zmniejszenia poziomu dźwięku A na skutek ekranowa­nia oblicza się uwzględniając tzw. trzy trasy ugięcia fali na ekranie według algorytmu najkrótszych tras

 • w przypadku zespołów ekranów (składających się z elementów o różnych wymiarach, lecz częściowo przylegających do siebie) użytkownik podejmuje decyzję o eliminacji drogi ugięć fali akustycznej na elementach wspólnych

 • uwzględnia się tłumiące działanie pasów zieleni

 • uwzględnia się tłumienie dźwięku przez powietrze

 • w przypadku obliczeń dla poziomu dźwięku A można wybrać opcję z uwzględnieniem oddziaływania gruntu

 • uwzględnia się efekt właściwości odbijających przeszkód.


Protokoły danych i wyników przygotowywane automatycznie w formacie RTF, możliwe do edycji i wydruku np przy pomocy MS Word. Izolinie drukowane w zada­nej skali. Możliwy kolorowy wydruk rysunku stref hałasu, histogramów i widoku trójwymiarowego modelowanego obiektu. Automatyczna kontrola wprowadzanych danych - formalna i merytoryczna. Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym.