< Pełnomocnik ds. ZKP betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie oraz prefabrykacji betonowej

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

Wymagania norm odnośnie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji. Zasady tworzenia dokumentacji opisującej system Zakładowej Kontroli Produkcji w wytwórniach betonu towarowego oraz zakładach prefabrykacji.

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.

Wymagania norm dla betonu towarowego oraz mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykatów betonowych.


PROGRAM

Zasady wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu oraz wymagania prawne w zakresie oznakowania CE i znaku budowlanego

Norma PN-EN 206 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Składniki betonu

Mieszanki związane hydraulicznie wg serii norm PN-EN 14227-1…5 oraz PN-S-96012:1997

Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego i mieszanek związanych hydraulicznie

Zakładowa Kontrola Produkcji prefabrykatów betonowych

Aspekty metrologiczne związane z kontrolą produkcji i prowadzeniem badań

Certyfikacja wyrobów budowlanych w Instytucie Techniki Budowlanej

Dokumentacja udostępniana / przekazywana wraz z wyrobem na rynek


INFORMACJE OGÓLNE

Podczas szkolenia uczestnikom przekazana zostanie wiedza dotycząca wdrożenia, prowadzenia nadzoru i tworzenia dokumentacji Zakładowej Kontroli Produkcji w obszarze betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej, a także podstawowe informacje dotyczące nadzoru nad urządzeniami pomiarowymi i wprowadzenia wyrobów na rynek.

Jednostką szkolącą jest Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu oraz Zakład Certyfikacji Instytutu Techniki Budowlanej.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu sprawdzającego upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.


TRYB REALIZACJI SZKOLENIA

Wykłady, egzamin końcowy (test).

Materiały: materiały szkoleniowe opracowane przez jednostkę organizacyjną.


ZAKRES EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

Szkolenie kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z potwierdzeniem zdanego egzaminu.

Zakres egzaminu: sprawdzenie posiadania wiedzy dotyczącej wdrożenia, prowadzenia nadzoru i tworzenia dokumentacji ZKP w obszarze betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej.


TERMINY

24-25.02.2022 r.; 21-22.04.2022 r.


KOSZT SZKOLENIA

1.600,00 zł od osoby.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbywa się w siedzibie Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie przy ul. Filtrowej 1. Czas trwania zajęć: 1. dnia od godz. 10:00 do 17:00, 2. dnia od godz. 9:00 do 18:00.

Koszt szkolenia obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.

Zgłoszenia przyjmujemy na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa przesłanej pod adresem:

Instytut Techniki Budowlanej

Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
fax (22) 57-96-479, tel. (22) 57 96 132
e-mail: szkolenia@itb.pl

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia szkolenia, uiszczenia opłat, przekażemy oddzielnym pismem POTWIERDZAJĄCYM udział w szkoleniu.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA