PRACE NAUKOWE

PRACE NAUKOWE – wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej obejmujące monografie, rozprawy, studia i podręczniki prezentujące autorski dorobek naukowy w następującym zakresie:

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo i dogodność użytkowania,
 • ochrona przed hałasem i drganiami oraz wpływ drgań na człowieka i konstrukcje,
 • racjonalizacja użytkowania energii
  i wody,
 • trwałość, w tym ochrona przed wilgocią oraz korozją chemiczną i biologiczną,
 • podłoże budowlane,
 • środowisko, w tym oddziaływanie materiałów na zdrowie oraz warunki sanitarne w pomieszczeniach,
 • wzajemne oddziaływanie środowiska,
 • użytkowanie obiektów działalności budowlanej,
 • zrównoważone budownictwo,
 • użytkowanie instalacji sanitarnych, przemysłowych i przeciwpożarowych,
  w tym instalacji wykrywania, powiadamiania i sygnalizacji pożaru,
 • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 • użytkowanie elementów wyposażenia obiektów budowlanych (w tym elementów służących bezpieczeństwu obiektów z uwagi na włamanie, m.in. okuć budowlanych oraz ewakuacji ludzi).
 1. Lesław Brunarski, Podstawy reologii konstrukcji z betonu, 2019
 2. Artur Piekarczuk, Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych, 2018
 3. Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, red. nauk. L. Czarnecki, 2017
 4. Jerzy A Żurański, Tomasz Godlewski, O przemarzaniu gruntów w Polsce, 2017
 5. Anrdrzej Obmiński, Azbest w budynkach, 2017
 6. Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat, Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające, 2016
 7. Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat, Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe, 2016
 8. Jerzy A. Żurański, A. Sobolewski, Obciążenie śniegiem w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji, 2016
 9. Lesław Brunarski, Marek Dohojda, Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji, 2015
 10. 70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej. Praca zbiorowa pod red. J. Fangrat, 2015
 11. Strategia instytutów badawczych budownictwa. Praca zbiorowa pod red. L. Czarneckiego, 2015
 12. Marian Kawulok, Szkody górnicze w budownictwie, 2015
 13. Marianna Mirowska, Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych, 2013
 14. Jacek Nurzyński, Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie, 2013
 15. Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki, Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach, 2012
 16. Marian Kawulok, Szkody górnicze w budownictwie, 2010
 17. Jan Pawlikowski, Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków, 2010
 18. Jerzy A. Żurański, Andrzej Sobolewski, Obciążenie śniegiem w Polsce, 2009
 19. Lesław Brunarski, Podstawy matematyczne kształtowania kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów, 2009
 20. Bohdan Lewicki, Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji, 2009
 21. Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Emisja i imisja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym, 2008
 22. Bohdan Lewicki, Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. Tom 1 i 2, 2008
 23. Paweł Lewiński, Analiza współpracy żelbetowych zbiorników cylindrycznych z podłożem, 2007
 24. Marek Lechman, Nośność i wymiarowanie przekrojów pierścieniowych elementów mimośrodowo ściskanych, 2006
 25. Alicja Grodzicka, Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu, 2005
 26. Jerzy A. Żurański, Wpływ warunków klimatycznych i terenowych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych, 2005
 27. Bohdan Lewicki, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002. Tom 1 i 2, 2005