REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU ITB

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal działający pod adresem www.itb.pl (dalej: „Portal") jest udostępniany przez Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem KRS: 0000158785, NIP: 525-000-93-58, REGON: 000063650,  (dalej: „ITB”).
 2. Portal obejmuje:
  a) serwisy internetowe i usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane przez ITB w domenie internetowej itb.pl i jej subdomenach, w tym:
  - Sklep internetowy
  - RSS
  b) serwisy internetowe i usługi świadczone drogą elektroniczną udostępniane przez ITB w domenach i subdomenach internetowych innych niż itb.pl  i jej subdomeny.
 3. Za pośrednictwem Portalu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych przez osoby trzecie, na zasadach określonych przez odrębnych Usługodawców. ITB nie ponosi odpowiedzialności za działanie oraz zasady korzystania z serwisów dostarczanych przez osoby trzecie.
 4. W ramach Portalu prezentowane są treści informacyjne o różnorodnej tematyce oraz treści o charakterze promocyjnym i reklamowym, dotyczące produktów i usług ITB lub/i osób trzecich.
 5. Korzystanie z Portalu oraz z Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację Polityki prywatności. W przypadku Rejestracji obowiązkowe jest potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu sklepu internetowego.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminów udostępnionych w serwisie itb.pl.
 7. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminach szczegółowych  danej usługi świadczonej przez ITB  stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a regulaminem szczegółowym danej usługi zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu szczegółowego danej usługi.
 8. W celu zabezpieczenia systemu informatycznego ITB przed pochodzącymi z Internetu zagrożeniami ITB zainstalował aplikację monitorująco-zabezpieczającą, zwaną potocznie antywirusową.

§2

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Portal i/lub Portal ITB  - zorganizowana platforma internetowa stworzona przez ITB  składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez ITB  i/lub jej partnerów, innych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet, będąca własnością ITB  i dostępna pod adresem www.itb.pl  lub pod innym adresem, do którego prawa przysługują ITB;
 2. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu oraz Usług dostępnych w Portalu ITB;
 3. Usługi - oznacza wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez ITB, tj.: dostęp do serwisów informacyjnych, plików, forów i grup dyskusyjnych, formularzy zamówień i subskrypcji newsletterów, stron transakcyjnych a także świadczenia innych usług;
 4. Serwisy internetowe - wyodrębnione w ramach Portalu serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują ITB;
 5. Materiały - teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne, treści cyfrowe itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§3

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW  I USŁUG ELEKTRONICZNYCH UDOSTĘPNIANYCH W PORTALU

 1. Korzystanie z Serwisów lub Usług świadczonych drogą elektroniczną udostępnianych przez ITB w Portalu może odbywać się w oparciu o uregulowania szczególne dla danej usługi, w szczególności odpowiednie regulaminy, cenniki, zawierające informacje odnośnie przedmiotu, zakresu i parametrów tych serwisów lub usług.
 2. Przed przystąpieniem do korzystania z danej usługi Użytkownik informowany jest i zapoznaje się z uregulowaniami szczególnymi wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania serwisów lub usług określonych w punkcie w ust.1 powyżej, w szczególności przy pierwszym skorzystaniu z tych serwisów lub usług.
 3. Świadczeniem usług RSS i sklepu internetowego jest potwierdzenie przez Użytkownika: założenia konta w sklepie internetowym, chęci korzystania z RSS, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania ze wskazanych usług oraz zaakceptowanie Regulaminu.
 4. Zasady korzystania ze sklepu internetowego zostały określone w odrębnym regulaminie usługi dostępnym na stronie klient.itb.pl
 5. Usługa RSS jest świadczona poprzez udostępnienie przez ITB funkcjonalności umożliwiającej Użytkownikowi pobieranie danych poprzez protokół RSS. Zasady funkcjonowania RSS oraz poprawność działania są uzależnione od wybranego przez Użytkownika narzędzi do czytania danych. ITB nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności usługi lub jej niepoprawne działanie.

§4

OCHRONA PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz ITB, a prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, treści cyfrowych i baz danych są zastrzeżone na rzecz ITB lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących, których materiały są udostępniane na stronach Portalu. Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy w szczególności:
  a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności:  naukowych,  programów komputerowych,  fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
  b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
  c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
  d) nazw domen internetowych;
  e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).
 3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, niniejszego paragrafu, zabronione jest w szczególności:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  d) w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  e) w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości – części;
  f) ingerowanie w zawartość;
  g) usuwanie oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń.
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy ITB oraz podmiotów współpracujących.
 5. Udziela się ograniczonego, odwoływalnego, niewyłącznego prawa do tworzenia linku do strony głównej Portalu  www.itb.pl, o ile nie przedstawia on ITB, firm współpracujących, produktów i usług w fałszywy, mylący, poniżający sposób. Nie zezwala się na wykorzystanie logo ITB, grafiki czy znaku towarowego, będących własnością ITB jako części linku, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia ITB. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych w serwisie na stronach naruszających prawo, prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. Jakiekolwiek inne niż określone w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach serwisu internetowego bez uprzedniej wyraźnej zgody ITB udzielonej na piśmie jest zabronione, a naruszenie praw ITB lub podmiotów współpracujących do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.
 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. ITB nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach serwisu ponosi użytkownik. ITB nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników Portalu  lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

§5

OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Porady dotyczące ochrony prywatności związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści serwisów internetowych lub usług elektronicznych udostępnianych w Portalu, umieszczone są w Polityce prywatności. Polityka prywatności Portalu jest publikowana na stronie www.itb.pl.
 2. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych,  ITB  jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez ITB oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 3. Założenie konta w sklepie internetowym wymaga wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wycofać zgodę.
 4. Dane użytkownika będą przetwarzane nie dłużej niż wymaga tego korzystanie z usługi lub przepisy prawa.
 5. W przypadku uzyskania przez ITB wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, ITB  może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 6. ITB  może przetwarzać za zgodą użytkownika, m.in. następujące dane osobowe:
  a) nazwisko i imiona Użytkownika;
  b) numer NIP; 
  c) adres siedziby lub zamieszkania;
  d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  e) adres poczty elektronicznej;
  f) numer telefonu.
 7. Udostępniając formularz rejestracyjny ITB określa dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez ITB.
 8. ITB może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu;
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług.
 9. ITB jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu świadczenia Usług. ITB jako administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych, a także prawo przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, Użytkownik może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie.
 10. ITB może, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe. Dodatkowo, zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników Portalu określają uregulowania szczególne wymienione w §3 niniejszego Regulaminu, dotyczące poszczególnych Serwisów internetowych i Usług elektronicznych udostępnianych w ramach Portalu. ITB zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika Portalu, a także treści pochodzących od i rozpowszechnianych w Portalu przez użytkowników.
 11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych przez ITB.

§6

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z PORTALU

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Użytkownik powinien dysponować:
  a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  b) przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 47.x lub nowszą, Google Chrome 50.x lub nowszą, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub nowszą, Apple Safari 5.x lub nowszą, obsługującą technologie cookies;
  c) aktywnym kontem e-mail.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych Serwisów internetowych lub Usług elektronicznych dostępnych w Portalu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera użytkownika Portalu oraz spełnienia innych wymagań technicznych, o których użytkownik Portalu informowany jest w uregulowaniach szczególnych określonych w §3 niniejszego Regulaminu lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.

§7

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Portalu (np. wpisania przez Użytkownika w oknie przeglądarki odpowiedniego adresu internetowego wybranych przez niego stron WWW zawierających treści udostępniane w ramach Portalu, kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Portalu). Zawarcie niektórych umów dotyczących Usług bezpłatnych może wymagać zarejestrowania się w Portalu. ITB określa w Portalu  rodzaje tych Usług.
 2. Zawarcie umów dotyczących Usług odpłatnych wymaga rejestracji w Portalu. Utworzone w procesie rejestracji w  Portalu: konto oraz login Użytkownika mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno konto.
 3. Zawarcie umowy dotyczącej Usług odpłatnych niewymagające rejestracji w Portalu następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika, które następuje poprzez wniesienie przez Użytkownika opłaty w wysokości i zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Portalu.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie odpłatnych Usług wymagające rejestracji w Portalu następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Użytkownika zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Portalu.
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 6. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych usług świadczonych przez ITB następuje w oparciu o uregulowania szczególne dla danej usługi o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu dostępnych na stronach umożliwiających korzystanie z odpowiednich usług.

§8

KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi przysługuje Użytkownikowi, który zawarł z ITB  jako konsument, czyli w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, a umowa była zawarta na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na tych samych zasadach co konsument, przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje się art. 221 kodeksu cywilnego.
 3. Użytkownik, o którym mowa w ust. 1 może odstąpić od Umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem postanowień ust.5.
 4. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres ITB wskazany w §1 niniejszych Zasad.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 3, nie przysługuje w odniesieniu do Umów:
  a) świadczenie Usług, jeżeli ITB wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez ITB utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;
  b) dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług określonego w ust. 3, i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

§9

 OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z PORTALU

 1. ITB  rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 2. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty ITB  określa w Portalu, w szczególności w uregulowaniach szczególnych, o których mowa w §3  niniejszego Regulaminu lub/i na stronach internetowych Portalu przeznaczonych dla udostępniania tych serwisów lub usług.
 3. Korzystanie z Portalu może wiązać się dla użytkownika Portalu z opłatami na rzecz osób trzecich z tytułu uzyskania dostępu do sieci Internet i transmisji danych, za co ITB nie ponosi odpowiedzialności.
 4. ITB nie ponosi odpowiedzialności za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez podmioty trzecie, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Portalu.

§ 10

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Korzystając z Portalu, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu oraz uregulowań szczególnych określonych w §3 niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 3. ITB jest uprawnione do zaprzestania udostępniania Portalu lub jego poszczególnych elementów dla użytkownika Portalu, w przypadku:
  a) naruszenia przez użytkownika Portalu przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, uregulowań szczególnych określonych w &3 niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;
  b) działania przez użytkownika Portalu na szkodę ITB lub innych użytkowników Portalu lub innych osób;
  oraz w przypadkach określonych w uregulowaniach szczególnych określonych w &3 niniejszego Regulaminu.

§11
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Portalu na adres poczty elektronicznej: marketing@itb.pl lub w formie pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres  ITB wskazany w §1 ust.1 niniejszego Regulaminu.
 2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz:
  a) w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę Konta (Login) Użytkownika;
  b) w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika podany ITB.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez ITB, o ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawierać będzie braki ITB o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji ITB.

§12

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. ITB  jest wyłącznie odpowiedzialny za Usługę świadczoną przez ITB Użytkownikom oraz usługi świadczone przez ITB  Użytkownikom na podstawie niniejszego Regulaminu.
 2. ITB nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie z Portalu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym, a Portalem.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.
 5. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, ITB nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) utratę przez Użytkownika danych spowodowaną Siłą Wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Użytkownika,
  b) negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez Użytkownika z Portalu po zakończeniu danej sesji, oraz korzystania przez Użytkownika z opcji „Zapamiętaj mnie” na urządzeniu, z którego korzystają także inne osoby,
  c) skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszych Zasad lub uregulowaniami szczególnymi określonymi w §3  niniejszego Regulaminu, szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych oraz związane z tym ewentualne szkody,
  d) skutki wykorzystania w trakcie procesu rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego osoby, która nie wyraziła na to zgody,
  e) za treść wszelkich wypowiedzi Użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Portalu,
  f) za treść reklam zamieszczanych w Portalu  przez podmioty trzecie oraz cenę i jakość produktów lub usług reklamowanych w takich reklamach.
 6. ITB zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług w Portalu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Portalu w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkownika.
 7. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku Serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu przez ITB nieodpłatnie, ITB nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkowników Portalu w związku z korzystaniem z tych Serwisów lub Usług.
 8. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Portalu nieodpłatnie, ITB nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń w ramach tych serwisów lub usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.
 9. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, ITB nie gwarantuje udostępniania Portalu osobom, które bez zgody ITB dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Portalu.

§13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ITB, a Użytkownikiem jego Usługi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ITB, a Użytkownikiem  jego Usługi, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym dla siedziby ITB.
 4. ITB  przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Portalu w stosunku do wszystkich lub niektórych Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 5. ITB zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania świadczonej przez siebie Usługi bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej, chyba że Usługodawca zobowiązał się do świadczenia Usługi przez określony czas.
 6. ITB zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu  w dowolnym czasie, o czym Użytkownik  zostanie powiadomiony z minimum  14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany Regulaminu nie będą ograniczać praw nabytych przez Użytkowników przed zmianą. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wskazanego w nowym Regulaminie  umieszczonym na stronie internetowej Portalu.
 7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Portalu www.itb.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.