Stały Komitet Budownictwa

Stały Komitet Budownictwa (Standing Committee on Construction – SCC) wspomaga Komisję na podstawie art. 64 rozporządzenia nr 305/2011. Posiedzenia SCC gromadzą przedstawicieli państw członkowskich odpowiedzialnych za budownictwo a obradom przewodzi przedstawiciel Sekcji Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Budownictwa DG Grow Komisji Europejskiej.


SCC spełnia istotną funkcję regulacyjną, ponieważ uczestniczy w stanowieniu aktów delegowanych do rozporządzenia nr 305/2011. Przedstawiciele państw członkowskich biorą też udział w podejmowaniu decyzji dotyczących systemów oceny zgodności oraz decydują o możliwości nadania normom opracowanym przez CEN statusu norm zharmonizowanych z rozporządzeniem nr 305/2011. Istotną rolą SCC jest monitorowanie funkcjonowania legislacji europejskiej i wnioski w sprawie niezbędnych zmian przyjętych rozwiązań.