STOSOWANIE EUROKODÓW W POLSCE

31 marca 2010 r. zakończył się okres współistnienia krajowych norm projektowania konstrukcji oraz europejskich Eurokodów. Tego dnia wszystkie polskie normy uznane za sprzeczne z Eurokodami zostały wycofane, a Eurokody stały się jedynymi aktualnymi normami w swoim zakresie przedmiotowym. W tym kontekście, pojęcie norma sprzeczna oznacza taką normę PN-B, której zakres jest taki sam jak danej części PN-EN.


Normy PN-B, mimo posiadania statusu wycofanych, pozostają w zbiorze Polskich Norm (PN). Wobec faktu, iż są one przywołane w Załączniku 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) nadal mogą być wykorzystywane do projektowania konstrukcji budowlanych w Polsce.


Więcej informacji na temat Eurokodów można znaleźć na stronach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego:


Dodatkowo, wyjaśnienie PKN w sprawie dobrowolności stosowania norm w kontekście powoływania ich w aktach prawnych dostępne jest na stronie: Powoływanie się na normy w przepisach.