WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego i dlatego Instytut Techniki Budowlanej (ITB) podjął w 2003 r. inicjatywę ich publikacji, początkowo w ramach serii wydawniczej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”, a obecnie w odrębnej serii WTWiORB. Ukazujące się kolejno zeszyty stanowią kontynuację wcześniejszych wydawnictw o takim samym tytule. Opracowywane i wydawane przez ITB w latach 1960-1990 WTWiORB, na podstawie ustawy Prawo budowlane z roku 1972, były zaliczane do przepisów techniczno-budowlanych i w związku z tym miały charakter dokumentów obowiązujących. Zgodnie z aktualną wersją artykułu 7 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się jedynie:
• Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
• Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
Według obecnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane WTWiORB nie są więc przepisami techniczno-budowlanymi, ale wobec braku Polskich Norm z tego zakresu zasadne jest, aby ich zalecenia znalazły się w treści zamówienia i umowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą.
Roboty budowlane wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowej, przygotowanej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) oraz opracowywanej indywidualnie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
W przypadku umów o realizację obiektów objętych ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno-użytkowy określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.).
Poszczególne zeszyty WTWiORB mogą służyć jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentu niezbędnego przy zawieraniu umów na roboty budowlane. W każdym zeszycie podano podstawowe wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót budowlanych stanowiących przedmiot danego zeszytu, umożliwiające prawidłowe i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót. Zawarto również zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi.
W celu ułatwienia korzystania z tej serii wydawniczej przy opracowywaniu specyfikacji w przypadku zamówień publicznych, kiedy wymagane jest stosowanie podziału robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.), we wstępie lub w pierwszym rozdziale każdego zeszytu, w punkcie omawiającym przedmiot i zakres stosowania danych warunków technicznych, podane są odpowiednie kody CPV.

Książki wydane w serii WTWiORB  (rok wydania podano w nawiasie):

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne:

A1: Roboty ziemne  (2018)

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale  (2008)

A3: Konstrukcje murowe  (2020)

A4: Konstrukcje drewniane  (2022)

A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe  (2022)

A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych  (2021)

A7: Lekkie ściany działowe  (2017)

A8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane  (2008)

A9: Lekka obudowa z płyt warstwowych  (2019)

A10: Roboty spawalnicze  (2009)

B. Roboty wykończeniowe:

B1: Tynki  (2023)

B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych  (2018)

B3: Posadzki mineralne i żywiczne  (2020)

B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne  (2022)

B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych  (2022)

B6: Montaż okien i drzwi balkonowych  (2016)

B7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych (2023)

B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2020)

B9: Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym (2017)

B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym  (2010)

B11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi  (2010)

B12: Podłogi sportowe w obiektach krytych  (2013)

B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej  (2017)

B14: Elewacje wentylowane  (2021)

B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych  (2016)

B16: Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture  (2020)

B17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych (2021)

C. Zabezpieczenia i izolacje:

C1: Pokrycia dachowe  (2019)

C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych  (2014)

C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne  (2004)

C4: Izolacje wodochronne tarasów  (2023)

C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków  (2019)

C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych”  (2023)

C7: Izolacje cieplne  (2006)

C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich  (2020)

C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych  (2021)

C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych  (2008)

C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017)

C12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych (2017)

C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw (2018)

D. Roboty instalacyjne elektryczne:

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych  (2020)

D2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej  (2022)

D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemysłowych  (2021)

D4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia  (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne:

E1: Węzły ciepłownicze  (2010)

E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne  (2017)

E3: Instalacje ogrzewcze  (2012)

E4: Instalacje wodociągowe  (2012)

E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych  (2012)

E6: Instalacje kanalizacyjne  (2013)

E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)