< Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim i krajowym (oznakowanie CE, znak budowlany, wzajemne uznawanie, badania, ETA, KOT, certyfikaty)

PROGRAM

09.55 – 10.00 Powitanie uczestników

10.00 – 11.00 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie europejskim – deklaracja właściwości użytkowych, oznakowanie CE, wzajemne uznawanie

11.00 – 11.30 Jak uzyskać Europejską Ocenę Techniczną

11.30 – 11.45 Przerwa na kawę

11.45 – 12.30 Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu w systemie krajowym – krajowa deklaracja właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem budowlanym

12.30 – 13.00 Jak uzyskać Krajową Ocenę Techniczną

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 14.30 Badania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

14.30 – 15.00 Certyfikacja wyrobów budowlanych na potrzeby oznakowania CE lub B

15.00 – 16.00 Dyskusja moderowana


Szkolenie odbędzie się w 2022 r.

Koszt uczestnictwa wynisi ......... PLN od osoby.

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu na konto bankowe:

Instytut Techniki Budowlanej
PEKAO SA Nr 77 1240 5918 1111 0000 4913 4568
NIP 5250009358

(koniecznie z nazwiskiem osoby, której dotyczy wpłata)


Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa pocztą, faksem lub e-mailem.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ADRES SEKRETARIATU ORGANIZACYJNEGO
Instytut Techniki Budowlanej, Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
tel. (22) 57-96-132, fax (22) 57-96-479
e-mail: szkolenia@itb.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY