Wspólne posiedzenie Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

Logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwo, Instytutu Techniki Budowlanej

Wspólne posiedzenie Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji

28 września  2021 r. odbyło się stacjonarnie w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wspólne posiedzenie Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa oraz Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji.

Było to XV spotkanie Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, w ramach projektu : POWR.02.12.00-00-006/16 Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie,  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja- Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej II pt. „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.12 pt. ”Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych”, mającego na celu utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w budownictwie, przy udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Prowadzącymi  spotkanie  byli: prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła (Lider Grupy ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa) oraz prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz  (Z-ca Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie).

Podczas posiedzenia przedstawiono następujące prezentacje:

  • Budowlane szkolnictwo branżowe w dobie pandemii COVID 2019", Jacek Gromniak – Dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Budownictwa,
  • Praktyki i szkolenia uczniów w kontekście możliwości i oferty szkoleń formalnyc nieformalnych Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych" - Jacek Blachowski – Pełnomocnik Zarządu SSRW ds. Edukacji,  Bogusław Płoński - V-ce prezes SSRW,
  • "Zakres działań Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji. Aktualne działania. Raport nr 2" - dr. hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. instytutu  Lider Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz Z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, mgr inż. Małgorzata Głowacz Animator Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

W czasie spotkania odbył się panel dyskusyjny: pt.” Zawód budowlańca - jak podnieść w społeczeństwie jego atrakcyjność” prowadzony przez prof. dr hab. inż. Jerzego Hołę – lidera Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych oraz prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza – Z- ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, w którym uczestniczyli zaproszeni członkowie i eksperci obu grup.

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga polska Rzeczpospolita Polska, logotyp Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny