Współpraca pomiędzy Instytutem Energetyki a Instytutem Techniki Budowlanej

W dniu 28 kwietnia 2020 r. została zawarta umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Energetyki - Instytutem Badawczym a Instytutem Techniki Budowlanej. Instytut Energetyki jest jedną z największych polskich jednostek badawczych prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu.

Dotychczasowy zakres współdziałania obydwu Instytutów obejmował m.in. obszar badań i analiz właściwości przepływowych i akustycznych wyrobów wykorzystywanych do wentylacji i klimatyzacji budynków, na potrzeby krajowych ocen technicznych (KOT) wydawanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Zawarta umowa stanowi kolejny krok rozszerzający tę współpracę o wymianę doświadczeń i informacji, inicjowanie wspólnych projektów badawczych, wspólną organizację konferencji, seminariów naukowych i szkoleniowych oraz wspólne publikacje.

Umowę podpisali Dyrektor IEn dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn oraz Dyrektor ITB dr inż. Robert Geryło.