Wyroby budowlane objęte harmonizacją europejską

Komisja Europejska jest zdania, że jak największa liczba wyrobów budowlanych powinna być objęta zharmonizowanymi normami, opracowywanymi przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN . Zlecenie skierowane do CEN, zwane mandatem, wiąże się z przyznaniem środków na wykonanie objętych nim zadań. Procedura udzielania zlecenia (mandatu) i zasady działania CEN w obszarze prac normalizacyjnych finansowanych przez Komisję Europejską są ściśle regulowane a sama procedura jest wieloetapowa i złożona. W wyniku mandatów opracowywane są normy europejskie przewidziane do harmonizacji z rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR).


Analogiczne mandaty (zlecenia) kierowane były przez Komisję Europejską do Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych (EOTA) jako podstawa do opracowania Wytycznych do europejskich aprobat technicznych na wyroby budowlane nie objęte normami.


Zmiany wprowadzone przez rozporządzenie nr 305/2011 powodują, że nowa organizacja EOTA nie będzie już opracowywać wytycznych, a nowy dokument Europejskiej Oceny Technicznej będzie wydawany na podstawie wcześniej opracowanego Europejskiego Dokumentu Oceny.


Zakres działania europejskich Jednostek Oceny Technicznej określono w Załączniku IV do rozporządzenia nr 305/2011, podającym grupy wyrobów budowlanych, dla których możliwe jest upoważnienie JOT do udzielania EOT.

  • Lista grup wyrobów

UWAGA: Lista grup wyrobów, których może dotyczyć upoważnienie JOT nie powinna być traktowana jako zamknięta lista wyrobów budowlanych. Nadrzędną rolę pełnią w tym zakresie definicje wyrobu budowlanego i zestawu, określone w art. 2 p. 1) i 2) rozporządzenia nr 305/2011.