< Technologia i projektowanie betonu


ZAKRES TEMATYCZNY KURSU

Składniki betonu i ich dobór do betonu. Zagadnienia związane z projektowaniem betonu i jego produkcją. Podstawowe metody projektowania betonu.


PROGRAM

Program obejmuje wykłady i warsztaty kształcące umiejętności posługiwania się normami dotyczącymi składników betonu i betonu towarowego, doboru składników do produkcji betonu, projektowania w oparciu o podstawowe metody i normę PN-EN 206

 • Kruszywa (klasyfikacje kruszyw, ich właściwości w aspekcie doboru do betonu)
 • Cement (znajomość cementów: rodzaje, klasy, właściwości, procesy fizykochemiczne zachodzące podczas hydratacji cementu)
 • Domieszki chemiczne – podstawowe rodzaje, baza chemiczna, praktyczne zastosowanie
 • Dodatki typu I i typu II (umiejętność doboru dodatków w zależności od przeznaczenia betonu)
 • Beton (właściwości stwardniałego betonu, trwałość betonu)
 • Certyfikacja betonu towarowego
 • Betony samozagęszczalne i architektoniczne
 • Ogólne zasady produkcji i dostarczania betonu (wymagania zawarte w PN-EN 206 oraz PN-EN 13670)
 • Metody i zasady pielęgnacji betonu
 • Transport i dostarczanie betonu towarowego
 • Projektowanie składu betonu zwykłego w celu osiągnięcia określonych właściwości stwardniałego betonu (wytrzymałość, cechy dotyczące trwałości)
 • Metody projektowania - ćwiczenia

INFORMACJE OGÓLNE

Ukończenie kursu i zdanie egzaminu sprawdzającego upoważnia kandydata do ubiegania się o certyfikat kompetencji personelu, który wydawany jest przez Zakład Certyfikacji ITB, po spełnieniu określonych kryteriów.
Kurs przewidziany jest dla osób posiadających wyższe lub średnie wykształcenie techniczne związane z budownictwem oraz odpowiedni staż pracy.


TRYB REALIZACJI KURSU

Wykłady, ćwiczenia projektowe, egzamin + rozwiązanie zadania projektowego.
Materiały: normy badawcze betonu i jego składników, materiały szkoleniowe opracowane przez jednostkę organizacyjną.


ZAKRES EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO

Kurs kończy się egzaminem. Uczestnicy uzyskują zaświadczenie o ukończeniu kursu z potwierdzeniem zdanego egzaminu.
Zakres egzaminu: sprawdzenie posiadanej wiedzy w zakresie technologii i produkcji betonu, projektowania oraz dostosowania produkcji do zamierzonego zastosowania w praktyce budowlanej.


TERMIN

5-9.12.2022 r.


MIEJSCE

Siedziba ITB w Warszawie, ul. Filtrowa 1.


KOSZT KURSU

....................................


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zajęcia trwają: 1. dnia od godz. 10.30 do 17.00, 2. dnia od godz. 9.00 do 18.00, 3. dnia od godz. 9.00 do 18.00, 4. dnia od godz. 9.00 do 20.00, 5. dnia od godz. 9.30 do ok. 13.00.

Koszt kursu obejmuje: proces dydaktyczny, materiały szkoleniowe, obiad, kawę, herbatę w czasie przerw. Organizatorzy kursu nie zapewniają rezerwacji miejsc w hotelu.


Zgłoszenia przyjmujemy na załączonej karcie zgłoszenia uczestnictwa przesłanej pod adresem:

Instytut Techniki Budowlanej

Dział Marketingu
00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1
fax (22) 57 96 479, tel. (22) 57 96 132
e-mail: szkolenia@itb.pl


Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz opłat przekażemy oddzielnym pismem potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia.


KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA