Otwarta książka - ilustracja dekoracyjna

Wydawnictwa

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi działalność wydawniczą, dostosowując swoją ofertę i jej formę do potrzeb rynku. W ramach publikowanych wydawnictw prezentowane są prace naukowe i techniczne pracowników Instytutu.

Sprzedaż wydawnictw

Szanowni Państwo,

informujemy, że wydawnictwa ITB można zakupić w następujących księgarniach internetowych:

Pliki elektroniczne Krajowych Ocen Technicznych, Europejskich Ocen Technicznych, Europejskich Aprobat Technicznych, Aprobat Technicznych ITB, Rekomendacji Technicznych ITB wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej można zakupić w Dziale Wydawnictw Naukowych, tel. +48 22 56 64 208. Zamówienia prosimy składać na adres sprzedaz@itb.pl.

W celu wyszukania potrzebnego dokumentu zapraszamy do skorzystania z Centralnej Bazy Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych oraz Rekomendacji i Aprobat Technicznych prowadzonej przez Bibliotekę ITB. Serdecznie zapraszamy.

Biblioteka ITB

tel.: +48 22 57 96 243, +48 22 57 96 264
e-mail: biblioteka@itb.pl
adres: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Księgarnia ITB

tel.: +48 22 57 96 243, +48 22 57 96 264
e-mail: ksiegarnia@itb.pl
adres: ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa (wejście przez bibliotekę)

Nowości wydawnicze

Okładka publikacji ITB
15.01.2024

Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych i posadzkowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym. Praca obejmuje m.in. wymagania dotyczące właściwości materiałów, właściwości podłoży i sposobów ich oceny, wykonania okładzin i posadzek zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków, w tym ścian wcześniej już ocieplonych.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek z wykładzin z polichlorku winylu i z wykładzin włókienniczych, wykonywanych na podkładach podłogowych na bazie cementu lub anhydrytowych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej.

Okładka publikacji ITB
12.01.2024

Tynki

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót tynkowych dotyczące rozwiązań najczęściej występujących w praktyce. Niniejsze warunki techniczne obejmują: terminy i definicje, wymagania dotyczące dokumentacji budowy, warunki wykonania oraz kryteria odbioru robót tynkowych.

Prace Naukowe

Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej obejmujące monografie, rozprawy, studia i podręczniki prezentujące autorski dorobek naukowy.

Zakres tematyczny

 • bezpieczeństwo konstrukcji,
 • bezpieczeństwo pożarowe,
 • bezpieczeństwo i dogodność użytkowania,
 • ochrona przed hałasem i drganiami oraz wpływ drgań na człowieka i konstrukcje,
 • racjonalizacja użytkowania energii i wody,
 • trwałość, w tym ochrona przed wilgocią oraz korozją chemiczną i biologiczną,
 • podłoże budowlane,
 • środowisko, w tym oddziaływanie materiałów na zdrowie oraz warunki sanitarne w pomieszczeniach,
 • wzajemne oddziaływanie środowiska,
 • użytkowanie obiektów działalności budowlanej,
 • zrównoważone budownictwo,
 • użytkowanie instalacji sanitarnych, przemysłowych i przeciwpożarowych, w tym instalacji wykrywania, powiadamiania i sygnalizacji pożaru,
 • bezpieczeństwo instalacji elektrycznych,
 • użytkowanie elementów wyposażenia obiektów budowlanych (w tym elementów służących bezpieczeństwu obiektów z uwagi na włamanie, m.in. okuć budowlanych oraz ewakuacji ludzi).

Wybrane monografie

 1. Katarzyna Kaczorek-Chrobak, Fire properties of electric cables used in buildings, 2023 (Open Access)
 2. Leszek Chomacki, Zastosowanie inteligencji obliczeniowej sieci Bayesa do oceny ryzyka powstania uszkodzeń budynków na terenach górniczych, 2023 (Open Access)
 3. Bartłomiej Sędłak, Bezpieczeństwo pożarowe pionowych przegród przeszklonych. Efekt skali w ocenie odporności ogniowej, 2022 (Open Access)
 4. Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Mariana Kawuloka, 2021
 5. Katarzyna H. Tomiczak, Droga dojścia do renomowanej publikacji naukowej. Holistyczne spojrzenie na proces twórczy dla inżynierów i nie tylko, 2021
 6. Wojciech Węgrzyński, Wpływ układu przegród w budynku na przepływ dymu w warunkach pożaru, 2021 (Open Access)
 7. Marek Lechman, Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki, 2020
 8. Lesław Brunarski, Podstawy reologii konstrukcji z betonu, 2019
 9. Artur Piekarczuk, Doświadczalne i obliczeniowe metody oceny łukowych przekryć z blach podwójnie giętych, 2018
 10. Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej, red. nauk. L. Czarnecki, 2017
 11. Jerzy A. Żurański, Tomasz Godlewski, O przemarzaniu gruntów w Polsce, 2017
 12. Andrzej Obmiński, Azbest w budynkach, 2017
 13. Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat, Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 1: Układy połączeń i urządzenia zasilające, 2016
 14. Radosław Lenartowicz, Jadwiga Fangrat, Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Tom 2: Oprzewodowanie i urządzenia przeciwpożarowe, 2016
 15. Jerzy A. Żurański, A. Sobolewski, Obciążenie śniegiem w projektowaniu i diagnostyce konstrukcji, 2016
 16. Lesław Brunarski, Marek Dohojda, Diagnostyka wytrzymałości betonu w konstrukcji, 2015
 17. 70 lat Instytutu Techniki Budowlanej w polskiej i europejskiej przestrzeni badawczej. Praca zbiorowa pod red. J. Fangrat, 2015
 18. Strategia instytutów badawczych budownictwa. Praca zbiorowa pod red. L. Czarneckiego, 2015
 19. Marian Kawulok, Szkody górnicze w budownictwie, 2015
 20. Marianna Mirowska, Hałas niskoczęstotliwościowy w budynkach mieszkalnych, 2013
 21. Jacek Nurzyński, Ochrona przed hałasem w zrównoważonym budownictwie, 2013
 22. Krystyna Kostyrko, Paweł Wargocki, Pomiary zapachów i odczuwalnej jakości powietrza w pomieszczeniach, 2012
 23. Marian Kawulok, Szkody górnicze w budownictwie, 2010
 24. Jan Pawlikowski, Oddziaływania stałe i zmienne na konstrukcje budynków, 2010
 25. Jerzy A. Żurański, Andrzej Sobolewski, Obciążenie śniegiem w Polsce, 2009
 26. Lesław Brunarski, Podstawy matematyczne kształtowania kryteriów zgodności wytrzymałości materiałów, 2009
 27. Bohdan Lewicki, Polskie normy projektowania konstrukcji. Konstrukcje z betonu, konstrukcje murowe, niezawodność konstrukcji, 2009
 28. Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska, Emisja i imisja hałasu przemysłowego w środowisku zewnętrznym, 2008
 29. Bohdan Lewicki, Rozszerzenie podstaw naukowych ustaleń Eurokodu 6 „Projektowanie konstrukcji murowych”. Tom 1 i 2, 2008
 30. Paweł Lewiński, Analiza współpracy żelbetowych zbiorników cylindrycznych z podłożem, 2007
 31. Marek Lechman, Nośność i wymiarowanie przekrojów pierścieniowych elementów mimośrodowo ściskanych, 2006
 32. Alicja Grodzicka, Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu, 2005
 33. Jerzy A. Żurański, Wpływ warunków klimatycznych i terenowych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych, 2005
 34. Bohdan Lewicki, Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, Komentarz naukowy do PN-B-03264:2002. Tom 1 i 2, 2005

Projektowanie według Eurokodów

Celem serii jest przybliżenie inżynierowi wymagań i metod obliczeniowych zawartych w Eurokodach. Istotą serii nie jest dublowanie informacji zamieszczonych w Eurokodach, ale przedstawienie komentarzy do poszczególnych postanowień oraz zilustrowanie ich przykładami obliczeniowymi. Poradniki przeznaczone są dla osób zajmujących się projektowaniem konstrukcji budowlanych, mogą też służyć pomocą w procesie dydaktycznym na kierunkach budowlanych w szkolnictwie technicznym.

Książki wydane w serii „Projektowanie według Eurokodów"

 1. Projektowanie konstrukcji z betonu z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 2. G. Woźniak, P. Turkowski, wyd. 2023
 2. Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów. P. Lewiński, wyd. 2020
 3. Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów. P. Lewiński, wyd. 2020
 4. Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 6. P. Turkowski, P. Roszkowski, P. Sulik, wyd. 2016
 5. Projektowanie konstrukcji stalowych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 3. P. Turkowski, P. Sulik, wyd. 2015
 6. Projektowanie konstrukcji drewnianych z uwagi na warunki pożarowe według Eurokodu 5. G. Woźniak, P. Roszkowski, wyd. 2014
 7. Zasady ustalania obciążeń i sprawdzania stanów granicznych budynków lokalizowanych na terenach górniczych w nawiązaniu do Eurokodów. A. Cholewicki, M. Kawulok, Z. Lipski, J. Szulc, wyd. 2012
 8. Projektowanie konstrukcji murowych niezbrojonych według Eurokodu 6. Przykłady obliczeń. W. Chruściel, P. Sulik, wyd. 2012
 9. Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń. J. Żurański, M. Gaczek, wyd. 2011
 10. Zasady projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze z uwzględnieniem wymagań Eurokodu 2. Przykłady obliczeń. P. Lewiński, wyd. 2011
 11. Wymiarowanie przekrojów elementów z betonu zginanych z udziałem siły osiowej według Eurokodu 2. Przykłady obliczeń. M. Lechman, wyd. 2011
 12. Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik. L. Wysokiński, W. Kotlicki, T. Godlewski, wyd. 2011
 13. Zasady projektowania geotechnicznego w nawiązaniu do Eurokodu 7 z zastosowaniem programów numerycznych. M. Świeca, wyd. 2011

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej. Wydawane od blisko sześćdziesięciu lat, zawierają zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych

Wybrane książki wydane w serii „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki"

 1. Ochrona odgromowa i przepięciowa budynków i obiektów budowlanych. R. Lenartowicz (478/2023)
 2. Budynki z obudową z płyt warstwowych. Diagnostyka stanu technicznego obudowy. O. Kopyłow, J. Sieczkowski (504/2023)
 3. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych i murowych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski (468/2023)
 4. Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. K. Kaczorek-Chrobak, A. Kolbrecki, A. Borowy (501/2022)
 5. Ocena wytrzymałości betonu w konstrukcjach na podstawie badań sklerometrycznych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski (503/2022)
 6. Ocena przydatności terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy. M. Kawulok (487/2022)
 7. Ocena bezpieczeństwa istniejących konstrukcji żelbetowych. L. Runkiewicz, J. Sieczkowski (500/2022)
 8. Elewacje wentylowane. Diagnostyka stanu technicznego. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski (502/2021)
 9. Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych. M. Kawulok (380/2021)
 10. Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury (282/2020)
 11. Zakładowa kontrola produkcji wyrobów budowlanych. J. Bobrowicz, P. Lis (414/2020)
 12. Ochrona zabudowy w sąsiedztwie głębokich wykopów. W. Kotlicki, S. Łukasik, T. Godlewski, W. Bogusz (376/2020)
 13. Odporność na poślizg posadzek w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. E. Sudoł (498/2018)
 14. Odbiór lokali mieszkalnych i użytkowych. O. Kopyłow, J. Sieczkowski (497/2019)
 15. Diagnozowanie techniczne budynków wzniesionych w technologiach uprzemysłowionych. Systemy wielkopłytowe. J. Szulc (496/2018)
 16. Instalacje elektryczne na terenie budowy. R. Lenartowicz (456/2018)
 17. Ocena stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych. L. Runkiewicz (353/2018)
 18. Ocena stanu technicznego eksploatowanych strunobetonowych dźwigarów dachowych (367/2017)
 19. Wykorzystanie wód deszczowych w budownictwie (495/2016)
 20. Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynku według PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002 (406/2016)
 21. Metody określania sztywności gruntów w badaniach geotechnicznych (494/2015)
 22. Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej (489/2015)
 23. Systemy wentylacji pożarowej garaży. Projektowanie, ocena, odbiór (493/2015)
 24. Właściwości  dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego (448/2015)
 25. Wyroby hydroizolacyjne z tworzyw sztucznych i kauczuku stosowane w częściach podziemnych budynków i budowli ujęte w normie PN-EN 13967:2012 (483/2015)
 26. Instalacje elektryczne w budynkach. Instalacje montowane w podłożu i na podłożu palnym (492/2014)
 27. Obliczenia charakterystyki energetycznej budynków uwzględniającej wpływ cieplnych właściwości wyrobów budowlanych (472/2014)
 28. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (491/2014)
 29. Projektowanie systemów wentylacji pożarowej sieci metra (490/2014)
 30. Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i instalacji elektrycznych do 1 kV w budynkach (486/2013)
 31. Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego (488/2013)
 32. Ocena stanu technicznego budynków murowanych na terenach górniczych (485/2013)
 33. Projektowanie żelbetowych budynków szkieletowych w celu ograniczenia ryzyka katastrofy postępującej (481/2013)
 34. Wpływ łączników zbrojenia z izolacją na właściwości cieplne połączeń konstrukcyjnych. Metodyka oceny z przykładami (482/2013)
 35. Współpraca węzłów ciepłowniczych z odnawialnymi źródłami energii (484/2013)
 36. Izolacje wodochronne tarasów i balkonów. Projektowanie i wykonywanie (477/2012)
 37. Lekkie nienośne przegrody budowlane. Wymagania i cechy wytrzymałościowe (470/2012)
 38. Naprawa i ochrona konstrukcji żelbetowych (479/2012)
 39. Okna i drzwi zewnętrzne. Wymagania, klasyfikacja i zakres stosowania (480/2012)
 40. Projektowanie i wykonywanie stropodachów o odwróconym układzie warstw (471/2012)
 41. Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji zespolonych z uwzględnieniem podatności styku i elementów podporowych (476/2012)
 42. Równoważenie hydrauliczne obiegów grzejnych i chłodzących (475/2012)
 43. Elastyczne wodochronne wyroby podkładowe. Komentarz do norm PN-EN 13859-1:2010 i 13859-2:2010 (465/2011)
 44. Ocena stanu wilgotnościowego przegród budowlanych z uwzględnieniem kondensacji pary wodnej (469/2011)
 45. Właściwości dźwiękoizolacyjne stropów oraz zasady doboru podłóg z uwagi na izolacyjność od dźwięków uderzeniowych stropów masywnych (463/2011)
 46. Badania gruntów i kontrola jakości wykonanych z nich przesłon izolacyjnych na składowiskach odpadów (411/2010)
 47. Dobór i mocowanie okuć budowlanych do drzwi i okien o podwyższonej odporności na włamanie (458/2010)
 48. Wolno stojące kominy żelbetowe. Obliczanie i projektowanie według norm PN-EN (459/2010)
 49. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku (338/2008)
 50. Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami (429/2008)
 51. Projektowanie budynków na terenach górniczych (416/2006)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cieszą się niezmiennie od wielu już lat dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego i dlatego Instytut Techniki Budowlanej podjął w 2003 r. inicjatywę ich publikacji, początkowo w ramach serii wydawniczej „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”, a obecnie w odrębnej serii WTWiORB. Ukazujące się kolejno zeszyty stanowią kontynuację wcześniejszych wydawnictw o takim samym tytule.

Wydane książki

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne

A1: Roboty ziemne (2018)
A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)
A3: Konstrukcje murowe (2023)
A4: Konstrukcje drewniane (2022)
A5: Konstrukcje betonowe i żelbetowe (2022)
A6: Zbrojenie konstrukcji żelbetowych (2021)
A7: Lekkie ściany działowe (2017)
A8: Lekkie ściany osłonowe metalowo-szklane (2008)
A9: Lekka obudowa z płyt warstwowych (2019)
A10: Roboty spawalnicze (2009)

B. Roboty wykończeniowe

B1: Tynki (2023)
B2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych (2018)
B3: Posadzki mineralne i żywiczne (2023)
B4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne (2022)
B5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych (2024)
B6: Montaż okien i drzwi balkonowych (2016)
B7: Posadzki z wykładzin z polichlorku winylu i wykładzin włókienniczych (2023)
B8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi (2023)
B9: Bramy garażowe segmentowe z napędem elektromechanicznym (2017)
B10: Kraty zwijane żaluzjowe z napędem elektromechanicznym (2010)
B11: Szlabany z napędem elektromechanicznym i urządzeniami sterującymi (2010)
B12: Podłogi sportowe w obiektach krytych (2013)
B13: Boiska sportowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej (2017)
B14: Elewacje wentylowane (2021)
B15: Nawierzchnie syntetyczne na niekrytych obiektach sportowych i rekreacyjnych (2016)
B16: Prefabrykowane systemy ociepleń ścian zewnętrznych. Elewacje veture (2020)
B17: Podłogi zewnętrzne z desek kompozytowych (2021)

C. Zabezpieczenia i izolacje

C1: Pokrycia dachowe (2019)
C2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych (2014)
C3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne (2004)
C4: Izolacje wodochronne tarasów (2023)
C5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków (2019)
C6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczeń „mokrych” (2023)
C7: Izolacje cieplne (2006)
C8: Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich (2023)
C9: Naprawy konstrukcji z betonu przy użyciu kompozytów z żywic syntetycznych (2021)
C10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych (2008)
C11: Pokrycia dachowe z dachówek ceramicznych i cementowych (2017)
C12: Części podziemne budynków wykonanych z betonu wodoszczelnego. Uszczelnianie miejsc newralgicznych (2017)
C13: Przekrycia dachowe i tarasowe wykonywane w odwróconym układzie warstw (2018)

D. Roboty instalacyjne elektryczne

D1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych (2020)
D2: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach użyteczności publicznej (2022)
D3: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach przemysłowych (2021)
D4: Linie kablowe niskiego i średniego napięcia (2018)

E. Roboty instalacyjne sanitarne

E1: Węzły ciepłownicze (2010)
E2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (2017)
E3: Instalacje ogrzewcze (2012)
E4: Instalacje wodociągowe (2012)
E5: Sieci ciepłownicze z rur i elementów preizolowanych (2012)
E6: Instalacje kanalizacyjne (2013)
E7: Wentylacja grawitacyjna w budynkach (2018)

Rada Programowa Wydawnictw i Komitety Redakcyjne

W Instytucie Techniki Budowlanej działa Rada Programowa Wydawnictw oraz Komitety Redakcyjne czuwające nad najwyższym poziomem publikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Instytucie.

Rada Programowa Wydawnictw

Przewodniczący

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,
prof. instytutu

Sekretarz

inż. Marek Gębarzewski

m.gebarzewski@itb.pl
tel.: +48 22 56 64 238
+48 22 843 35 19

Członkowie

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki, dr h.c.

mgr inż. Jan Sieczkowski

dr hab. inż. Jacek Szer,
prof. uczelni

dr hab. inż. Wojciech Węgrzyński, prof. instytutu

dr inż. Michał Wójtowicz

Komitet Redakcyjny wydawnictwa „Prace Naukowe”

Redaktor naczelny

prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki,
dr h.c.

Zastępcy redaktora naczelnego

prof. dr inż. Lesław Brunarski

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,
prof. instytutu.

Sekretarz

dr Michał Gajownik

m.gajownik@itb.pl
tel.: +48 22 56 64 125

Członkowie

mgr inż. Jan Sieczkowski

dr inż. Ewa Szewczak

dr inż. Sebastian Wall

Komitet Redakcyjny wydawnictw „Instrukcje, Wytyczne, Poradniki”, „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, „Projektowanie według Eurokodów”

Redaktor naczelny

dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,
prof. instytutu

Zastępcy redaktora naczelnego

dr inż. Jan Bobrowicz

dr hab. inż. Tomasz Godlewski,
prof. instytutu

Sekretarz

Członkowie

dr inż. Barbara Francke

dr inż. Ołeksij Kopyłow

mgr inż. Jan Sieczkowski

dr inż. Jarosław Szulc