Bloki szklane - ilustracja dekoracyjna

Nauka

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Minister Edukacji I Nauki decyzją nr 423/206/2022 na podstawie art. 269 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) przyznał Instytutowi Techniki Budowlanej kategorię naukową A w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.

Osiągnięcia

Projekty naukowe i badawcze

ITB prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane głównie na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.
Szukasz partnera naukowego w zakresie innowacji lub prowadzenia prac badawczych?
Projekty ITB