Elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

Certyfikacja wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji

ITB akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji działając zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując laboratorium badawczym akredytowanym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja systemów zarządzania jakością

ITB jako akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz normy PN-EN ISO/IEC 17021-3

Certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

ITB jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz specyfikacji technicznych PN-EN ISO/IEC 17021-2 i PKN-ISO/IEC TS 17021-10

Certyfikacja kompetencji osób

Jednostka certyfikująca personel prowadzi certyfikację kompetencji osób odpowiedzialnych za produkcję betonu towarowego, kruszyw i mieszanek związanych hydraulicznie budownictwie działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024.

Nasz system certyfikacji jest dostępny i otwarty dla wszystkich Klientów, bez względu na ich status prawny, wielkość, liczbę posiadanych certyfikatów oraz uczestnictwo w jakiejkolwiek organizacji.

Kontakt

Sekretariat

Telefon

22 579 61 67
fax 22 579 62 95

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Kierownik Zakładu

mgr inż. Katarzyna Hatowska

Telefon

22 579 61 67

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Magdalena Wójtowicz

Telefon

22 579 62 60

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Piotr Maciejak

Telefon

22 579 62 20

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Certyfikacja wyrobów i ZKP

Certyfikacja wyrobów i zakładowej kontroli produkcji

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze:

  • regulowanym prawnie, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:
    • z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
    • z wymaganiami polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B
  • dobrowolnym, w którym ocenia się zgodność wyrobu, zakładowej kontroli produkcji lub usługi:
    • z wymaganiami norm i ocen technicznych
    • z Kryteriami odporności na włamanie ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem odporności na włamanie WQ-ITB.
Logo certyfikacji ITB Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
Logo certyfikacji ITB na wyrób budowlany

Certyfikacja wyrobów i ZKP w obszarze europejskim

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze europejskim, jako akredytowana AC 020 i notyfikowana nr 1488 jednostka certyfikująca wyroby. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budow lanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja wyrobów i ZKP w obszarze krajowym

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze krajowym, jako akredytowana jednostka AC 020. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z późn. zm.), normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja wyrobów, ZKP i usług w obszarze dobrowolnym

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i usług w obszarze dobrowolnym, poza zakresem akredytacji. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja systemów zarządzania

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi certyfikację systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 072 w branżach: drewno, wyroby z drewna, chemia, guma, tworzywa sztuczne, beton, cement, gips, metale i wyroby metalowe, wyroby elektroniczne i optyczne, budownictwo, handel, usługi inżynierskie oraz poza zakresem akredytacji w pozostałych branżach.

Poza zakresem akredytacji Instytut prowadzi certyfikację systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001.

Oferta obejmuje również prowadzenie procesów certyfikacji systemów zarządzania w połączeniu z certyfikacją wyrobów budowlanych, wynikającą z przepisów prawnych dotyczących znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

W przypadku organizacji zainteresowanych certyfikacją w Instytucie Techniki Budowlanej, a posiadających certyfikaty systemów zarządzania innych jednostek certyfikujących, istnieje możliwość otrzymania certyfikatu ITB w procesie przeniesienia certyfikatu.

Logo certyfikacji ITB zgodnie z ISO 9001
Logo certyfikacji ITB zgodnie z ISO 14001
Logo certyfikacji ITB zgodnie z ISO 45001

Wniosek systemy zarządzania

Pobierz wniosek

Certyfikacja kompetencji osób

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB działając w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC17024 prowadzi, jako jednostka certyfikująca osoby, certyfikację kompetencji osób zakładów produkujących beton towarowy. Więcej szczegółów wkrótce.
Logo certyfikacji ITB na kompetencje personelu

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt pod nr tel. 22 57 96 281 lub 22 57 96 167.

Beton towarowy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.) beton towarowy (grupa 26) oraz mieszanki związane hydraulicznie (grupa 23) znajdują się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowaniem znakiem budowlanym.

Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami beton do zastosowań konstrukcyjnych oraz mieszanki związane hydraulicznie stosowane w konstrukcji dróg podlegają krajowemu systemowi 2+, który wymaga od Producenta m.in. posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiadając certyfikat, Producent może wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B.

Instytut Techniki Budowlanej, mający wieloletnie doświadczenie oraz będący jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji betonu towarowego oferuje prowadzenie procesu certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji i nadzoru nad certyfikatem w konkurencyjnych cenach oraz kompleksową ofertę szkoleń tematycznych.

Kontakt

Zakład Certyfikacji

Telefon

22 579 61 67
22 579 61 03
22 579 62 57

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Telefon

22 579 64 38
22 579 64 35, 22 579 61 65

E-mail

beton@itb.pl
konstrukcje@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Certyfikacja bram z deklarowaną odpornością na włamanie

Instytut Techniki Budowlanej wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, przygotował ofertę dla producentów bram, umożliwiającą uzyskanie dobrowolnego certyfikatu na znak WQ-ITB, potwierdzającego odporność bramy na włamanie.

W procesie badań i certyfikacji, brama o deklarowanej odporności na włamanie jest klasyfikowana w klasach od WQ-ITB RC1 do WQ-ITB RC6, uwzględniających wymagania normy DIN/TS 18194:2020-07 „Tore - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung”.

Ponadto, niezależnie od klas od WQ-ITB RC1 do WQ-ITB RC6, oferujemy możliwość wykonania badań w celu uzyskania klasyfikacji bram w zakresie odporności na manipulacyjne próby otwarcia metodami „picking” oraz „bumping”.

Szczegółowe informacje zawarte są w Kryteriach Certyfikacji KC-EC-03 „Znak odporności na włamanie WQ-ITB. Bramy z deklarowaną odpornością na włamanie”.

Logo certyfikacji ITB WQ

Kontakt w sprawie certyfikacji

tel. 22 579 61 67
certyfikacja@itb.pl

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Certyfikacji

Kontakt w sprawie badań

tel. 22 566 42 60
przegrody@itb.pl

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Civil Defense UAE

ITB na liście podmiotów akredytowanych przez Komendę Główną Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich /General Headquarters of Civil Defence, Ministry of Interior UAE.

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał 15 grudnia 2014 roku akredytację Komendy Głównej Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich w obszarze badań i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W wyniku prowadzonej współpracy oraz pomyślnie zakończonego audytu jednostki, Instytut Techniki Budowlanej przeszedł procedurę akredytacji i został umieszczony na liście podmiotów akredytowanych przez Civil Defence UAE, uzyskując tym samym uprawnienia do badania oraz certyfikowania wyrobów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Informator