Spotkanie - ilustracja dekoracyjna

Certyfikacja

Zakład Certyfikacji

Certyfikacja wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji

ITB akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji wyrobów oraz zakładowej kontroli produkcji działając zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiających zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, normy PN-EN ISO/IEC 17065 i dysponując laboratorium badawczym akredytowanym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja systemów zarządzania jakością

ITB jako akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz normy PN-EN ISO/IEC 17021-3

Certyfikacja systemów zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa i higieny pracy

ITB jako jednostka certyfikująca systemy zarządzania prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwa i higieny pracy działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1 oraz specyfikacji technicznych PN-EN ISO/IEC 17021-2 i PKN-ISO/IEC TS 17021-10

Certyfikacja kompetencji osób

Jednostka certyfikująca personel prowadzi certyfikację kompetencji osób odpowiedzialnych za produkcję betonu towarowego, kruszyw i mieszanek związanych hydraulicznie budownictwie działając zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024.

Nasz system certyfikacji jest dostępny i otwarty dla wszystkich Klientów, bez względu na ich status prawny, wielkość, liczbę posiadanych certyfikatów oraz uczestnictwo w jakiejkolwiek organizacji.

Kontakt

Sekretariat

Telefon

+48 22 579 61 67
fax +48 22 579 62 95

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Kierownik Zakładu

mgr inż. Katarzyna Hatowska

Telefon

+48 22 579 61 67

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Magdalena Wójtowicz

Telefon

+48 22 579 62 60

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zastępca Kierownika Zakładu

mgr inż. Piotr Maciejak

Telefon

+48 22 579 62 20

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Certyfikacja wyrobów i ZKP

Certyfikacja wyrobów i zakładowej kontroli produkcji

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji ITB prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze:

 • regulowanym prawnie, w którym ocenia się zgodność wyrobu i zakładowej kontroli produkcji:
  • z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych upoważniającą producenta do wydania europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznaczania  wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
  • z wymaganiami polskich norm lub krajowych ocen technicznych, upoważniającą producenta do wydania krajowej deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym B
 • dobrowolnym, w którym ocenia się zgodność wyrobu, zakładowej kontroli produkcji lub usługi:
  • z wymaganiami norm i ocen technicznych
  • z Kryteriami odporności na włamanie ITB, uprawniającą do znakowania wyrobu znakiem odporności na włamanie WQ-ITB.
Logo certyfikacji ITB Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP
Logo certyfikacji ITB na wyrób budowlany

Certyfikacja wyrobów i ZKP w obszarze europejskim

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze europejskim, jako akredytowana AC 020 i notyfikowana nr 1488 jednostka certyfikująca wyroby. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja wyrobów i ZKP w obszarze krajowym

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji prowadzi certyfikację wyrobów i zakładowej kontroli produkcji w obszarze krajowym, jako akredytowana jednostka AC 020. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z późn. zm.), normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja wyrobów, ZKP i usług w obszarze dobrowolnym

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji prowadzi certyfikację wyrobów, zakładowej kontroli produkcji i usług w obszarze dobrowolnym, poza zakresem akredytacji. Działalność prowadzi zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065, dysponując laboratorium badawczym akredytowanym AB 023 działającym zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Certyfikacja systemów zarządzania

Instytut Techniki Budowlanej prowadzi certyfikację systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 w ramach akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 072 w branżach: drewno, wyroby z drewna, chemia, guma, tworzywa sztuczne, beton, cement, gips, metale i wyroby metalowe, wyroby elektroniczne i optyczne, budownictwo, handel, usługi inżynierskie oraz poza zakresem akredytacji w pozostałych branżach.

Poza zakresem akredytacji Instytut prowadzi certyfikację systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg ISO 45001.

Oferta obejmuje również prowadzenie procesów certyfikacji systemów zarządzania w połączeniu z certyfikacją wyrobów budowlanych, wynikającą z przepisów prawnych dotyczących znakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B.

W przypadku organizacji zainteresowanych certyfikacją w Instytucie Techniki Budowlanej, a posiadających certyfikaty systemów zarządzania innych jednostek certyfikujących, istnieje możliwość otrzymania certyfikatu ITB w procesie przeniesienia certyfikatu.

Logo certyfikacji ITB zgodnie z ISO 9001
Logo certyfikacji ITB zgodnie z ISO 14001
Logo certyfikacji ITB zgodnie z ISO 45001

Informator / Guidelines

Certyfikacja systemów zarządzania / Certification of management systems
POBIERZ INFORMATOR

Wniosek systemy zarządzania

Pobierz wniosek

Certyfikacja kompetencji osób

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Certyfikacji działając w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC17024 oferuje certyfikację kompetencji osób, których działalność zawodowa jest związana z betonem, kruszywami, mieszankami związanymi hydraulicznie i prefabrykacją betonową w kategoriach:

 • Laborant w laboratorium betonu i kruszyw,
 • Technolog i projektant betonu,
 • Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji betonu, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej.

Proces certyfikacji prowadzony jest w oparciu o PC-EC-01 PROGRAM CERTYFIKACJI KOMPETECJI OSÓB LABORANT W LABORATORIUM BETONU I KRUSZYW, TECHNOLOG I PROJEKTANT BETONU, PEŁNOMOCNIK ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU, MIESZANEK ZWIĄZANYCH HYDRAULICZNIE I PREFABRYKACJI BETONOWEJ oraz Kryteria:

 • KC-EC-04-1 Kryteria certyfikacji kompetencji osób - Laborant w laboratorium betonu i kruszyw,
 • KC-EC-04-2 Kryteria certyfikacji kompetencji osób - Technolog i projektant betonu,
 • KC-EC-04-3 Kryteria certyfikacji kompetencji osób - Pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego, mieszanek związanych hydraulicznie i prefabrykacji betonowej,

określające wymagane kompetencje, w tym wymagany poziom wykształcenia, doświadczenia zawodowego, wiedzy i umiejętności dla poszczególnych kategorii kompetencji.

Osoba zainteresowana uzyskaniem certyfikatu powinna wypełnić Wniosek o certyfikację kompetencji (formularz F-EC-31) i załączyć do niego załączniki, potwierdzające zdobyte wykształcenie zawodowe, praktykę zawodową oraz uczestnictwo w kursach lub szkoleniach. Po potwierdzeniu, że Osoba wnioskująca o certyfikację kompetencji spełniła wymagania wstępne oraz przedstawione dokumenty są kompletne, podpisywana jest umowa o przeprowadzenie procesu certyfikacji.

W przypadku, gdy pracodawca Osoby wnioskującej zobowiązuje się pokrywać koszty procesu certyfikacji i nadzoru nad certyfikatem, sporządzana jest umowa trójstronna.

Sprawdzenie wiedzy i umiejętności osoby ubiegającej się o certyfikat odbywa się podczas egzaminu, w tym podczas egzaminów organizowanych na zakończenie kursów prowadzonych przez Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu Instytutu Techniki Budowlanej. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem uzyskania certyfikatu.

Po pozytywnej ocenie dokumentów zebranych w procesie certyfikacji i podjęciu decyzji w sprawie certyfikacji wydawany jest na okres 3 lat Certyfikat kompetencji w kategoriach:

 • LABORANT W LABORATORIUM BETONU I KRUSZYW
 • TECHNOLOG I PROJEKTANT BETONU
 • PEŁNOMOCNIK ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU, MIESZANEK ZWIĄZANYCH HYDRAULICZNIE I PREFABRYKACJI BETONOWEJ

W ramach nadzoru nad certyfikatem kompetencji, Certyfikowana osoba jest zobowiązana przekazywać raz w roku informacje o pracach realizowanych w obszarze objętym zakresem certyfikacji oraz informacje o korzystaniu z certyfikatu.

Przedłużenie okresu ważności certyfikatu może nastąpić na wniosek Certyfikowanej osoby, złożony przed terminem upływu ważności certyfikatu. Wskazane jest złożenie wniosku 3 miesiące przed upływem wymienionego terminu. Informacje uzyskane przez Zakład Certyfikacji w czasie nadzoru nad certyfikatem zostają wykorzystane przy przedłużaniu ważności certyfikatu. Zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu przedłużenia ważności certyfikatu jest ustalany indywidualnie, w uwzględnieniem stanu aktualnej wiedzy technicznej, w szczególności dotyczącej specyfikacji technicznych istotnych dla danej kompetencji.

Certyfikat może zostać zawieszony w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego korzystania przez Certyfikowaną osobę z wydanego certyfikatu i znaku certyfikacji, nie spełniania aktualnych wymagań Kryteriów Certyfikacji, skarg dotyczących działalności prowadzonej przez Certyfikowaną osobę, nie wywiązywania się ze zobowiązań zawartych w umowie o certyfikację.

Certyfikat może zostać cofnięty w przypadku, gdy Certyfikowana osoba nie spełniła, w ustalonym czasie, warunków postawionych przez Zakład Certyfikacji przy zawieszeniu ważności certyfikatu, wystąpiła z wnioskiem o cofnięcie certyfikatu.

W przypadku zawieszenia lub cofnięcia certyfikatu Certyfikowana osoba jest zobowiązana do zaprzestania powoływania się na certyfikat.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Logo certyfikacji ITB na kompetencje personelu

Instytut Techniki Budowlanej

Zakład Certyfikacji
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel. +48 22 57 96 167
e-mail: certyfikacja@itb.pl

Beton towarowy

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn. zm.) beton towarowy (grupa 26) oraz mieszanki związane hydraulicznie (grupa 23) znajdują się wśród wyrobów objętych obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz znakowaniem znakiem budowlanym.

Sporządzenie krajowej deklaracji i oznakowanie znakiem budowlanym jest obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniami beton do zastosowań konstrukcyjnych oraz mieszanki związane hydraulicznie stosowane w konstrukcji dróg podlegają krajowemu systemowi 2+, który wymaga od Producenta m.in. posiadania Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji. Posiadając certyfikat, Producent może wystawić krajową deklarację właściwości użytkowych i oznakować wyrób znakiem budowlanym B.

Instytut Techniki Budowlanej, mający wieloletnie doświadczenie oraz będący jednostką akredytowaną w zakresie certyfikacji betonu towarowego oferuje prowadzenie procesu certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji i nadzoru nad certyfikatem w konkurencyjnych cenach oraz kompleksową ofertę szkoleń tematycznych.

Kontakt

Zakład Certyfikacji

Telefon

+48 22 579 61 67
+48 22 579 61 03
+48 22 579 62 57

E-mail

certyfikacja@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu

Telefon

+48 22 579 64 38
+48 22 579 64 35, +48 22 579 61 65

E-mail

beton@itb.pl
konstrukcje@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Certyfikacja bram z deklarowaną odpornością na włamanie

Instytut Techniki Budowlanej wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, przygotował ofertę dla producentów bram, umożliwiającą uzyskanie dobrowolnego certyfikatu na znak WQ-ITB, potwierdzającego odporność bramy na włamanie.

W procesie badań i certyfikacji, brama o deklarowanej odporności na włamanie jest klasyfikowana w klasach od WQ-ITB RC1 do WQ-ITB RC6, uwzględniających wymagania normy DIN/TS 18194:2020-07 „Tore - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung”.

Ponadto, niezależnie od klas od WQ-ITB RC1 do WQ-ITB RC6, oferujemy możliwość wykonania badań w celu uzyskania klasyfikacji bram w zakresie odporności na manipulacyjne próby otwarcia metodami „picking” oraz „bumping”.

Szczegółowe informacje zawarte są w Kryteriach Certyfikacji KC-EC-03 „Znak odporności na włamanie WQ-ITB. Bramy z deklarowaną odpornością na włamanie”.

Logo certyfikacji ITB WQ

Kontakt w sprawie certyfikacji

tel. +48 22 579 61 67
e-mail: certyfikacja@itb.pl

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Zakład Certyfikacji

Kontakt w sprawie badań

tel. +48 22 566 42 60
e-mail: przegrody@itb.pl

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Civil Defense UAE

ITB na liście podmiotów akredytowanych przez Komendę Główną Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich /General Headquarters of Civil Defence, Ministry of Interior UAE.

Instytut Techniki Budowlanej otrzymał 15 grudnia 2014 roku akredytację Komendy Głównej Obrony Cywilnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich w obszarze badań i certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W wyniku prowadzonej współpracy oraz pomyślnie zakończonego audytu jednostki, Instytut Techniki Budowlanej przeszedł procedurę akredytacji i został umieszczony na liście podmiotów akredytowanych przez Civil Defence UAE, uzyskując tym samym uprawnienia do badania oraz certyfikowania wyrobów budowlanych związanych z bezpieczeństwem pożarowym na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Informator