Elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Instytut

Obszar działań: prace badawcze, projekty krajowe i międzynarodowe, ekspertyzy, badania wyrobów, materiałów i konstrukcji budowlanych, europejskie i krajowe oceny techniczne, rekomendacje techniczne, certyfikacja na całym świecie, innowacje i upowszechnianie wiedzy

O Instytucie

Początki działania Instytutu Techniki Budowlanej sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w latach 1929-1939 istniała samodzielna jednostka badawcza zajmująca się problematyką budowlano-drogową. Po zakończeniu II wojny światowej, 24 maja 1945 r. został powołany Instytut Badawczy Budownictwa, który od 1949 roku działa pod nazwą Instytutu Techniki Budowlanej.

ITB jest instytutem badawczym, który prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Instytut posiada akredytowany przez PCA Zespół Laboratoriów Badawczych (ZLB ITB), w skład którego wchodzi 5 laboratoriów badawczych, w których prowadzone są specjalistyczne badania podstawowe materiałów i wyrobów budowlanych oraz badania dla potrzeb oceny technicznej i certyfikacji wyrobów, stanowiące podstawę do oznakowania krajowych wyrobów budowlanych znakiem B oraz wyrobów w Europejskim Obszarze Gospodarczym oznakowaniem CE. Wyposażenie pomiarowe ZLB ITB nadzoruje akredytowane przez PCA Laboratorium Wzorcujące. Laboratorium wykonuje również usługi wzorcowania w zakresie udzielonej akredytacji dla klientów zewnętrznych.

Instytut  Techniki Budowlanej jest upoważniony do udzielania krajowych ocen technicznych (KOT ITB) dla większości wyrobów budowlanych.

Udzielanie europejskich ocen technicznych (ETA) Instytut prowadzi w ramach przynależności do Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA), która po 1 lipca 2013 r. zastąpiła Europejską Organizację ds. Aprobat Technicznych (również EOTA). Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, którego dotyczy.

Instytut Techniki Budowlanej jest jednostką notyfikowaną (nr 1488) Komisji Europejskiej i krajom członkowskim do realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 (tzw. CPR czyli Construction Product Regulation), ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych.
Ponadto, ITB jest  jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji - w zakresie certyfikacji wyrobów budowlanych (nr akredytacji AC 020) i - w zakresie certyfikacji systemów zarządzania jakością (nr akredytacji AC 072).

Instytut prowadzi w obszarze budownictwa certyfikację:

wyrobów i zakładowej kontroli produkcji:

obowiązkową, w której ocenia się zgodność:

  • z wymaganiami norm zharmonizowanych lub europejskich ocen technicznych (ETA)/poprzednio europejskich aprobat technicznych (ETA), niezbędną do wydania przez producenta europejskiej deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
  • z wymaganiami polskich norm lub krajowych ocen technicznych, niezbędną do wydania przez producenta krajowej deklaracji zgodności i oznakowania wyrobów znakiem budowlanym B,

dobrowolną, w której ocenia się zgodność z wymaganiami norm i ocen technicznych, upoważniającą do znakowania wyrobów znakami ITB odpowiednio: „Wyrób budowlany” lub „Zakładowa kontrola produkcji” oraz kryteriów technicznych ITB, umożliwiającą oznakowanie wyrobów znakiem odporności na włamanie WQ -ITB,

systemów zarządzania: jakością (PN-EN ISO 9001) i środowiskiem (PN-EN ISO 14001), bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-ISO 45001) oraz systemów zintegrowanych,

kompetencji personelu,

usług.

Ważne miejsce w działaniach ITB zajmuje popularyzacja wiedzy związanej z budownictwem. Instytut upowszechnia wyniki prac badawczych, współpracując z organizacjami naukowymi i gospodarczymi budownictwa, organizując corocznie wiele konferencji, seminariów i szkoleń, publikując własne wydawnictwa oraz prowadząc największą w Polsce bibliotekę branżową.
Instytut aktywnie uczestniczy w działalności badawczej na forum międzynarodowym m.in. poprzez liczny udział pracowników naukowych Instytutu w pracach wielu komitetów technicznych, komisji i grup roboczych międzynarodowych organizacji naukowych, normalizacyjnych oraz oceniających wyroby budowlane.

Zgodnie z posiadanymi przez ITB od 1967 r. uprawnieniami, Rada Naukowa przeprowadza przewody doktorskie i nadaje stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa, geodezja i transport.

Zebrane wieloletnie doświadczenia, wykształcona w Instytucie kadra badawcza posiadająca wysoką pozycję naukową i zawodową w kraju i europejskich instytucjach badawczych budownictwa, jak również tworzona w Instytucie silna i nowoczesna baza badawcza, uzyskane uprawnienia i akredytacje są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac oraz zapewniają ITB pozycję doświadczonego i wiarygodnego partnera dla budownictwa, dobrze przygotowanego do konkurencji na europejskim rynku badawczym.

Szklana elewacja budynku - ilustracja dekoracyjna

Wizja

Wiodący instytut naukowy – lider w kreowaniu rozwoju budownictwa, stanowiący wsparcie dla praktyki.

Podpisywanie dokumentów - ilustracja dekoracyjna

Misja

Kształtowanie wysokiej jakości i innowacyjności w budownictwie poprzez zapewnienie rozwoju pracowników, wykonanie prac naukowych, badawczych i eksperckich, oraz wychodzenie naprzeciw potrzebom uczestników rynku.

Uścisk dłoni - ilustracja dekoracyjna

Wartości

Wartościami ITB są: szacunek i uczciwość, współpraca i zaufanie, innowacyjność i rozwój, jakość i bezstronność.

Notyfikacja ITB

ITB jest jednostką notyfikowaną (nr 1488) Komisji Europejskiej i krajom członkowskim do realizacji zadań określonych Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 (tzw. CPR czyli Construction Product Regulation), ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych. Ponadto Instytut Techniki Budowlanej posiada certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonych systemów zarządzania z wymaganiami norm.

Krajowe oceny techniczne

Instytut Techniki Budowlanej jest upoważniony do udzielania krajowych ocen technicznych (KOT ITB) dla większości wyrobów budowlanych.

Europejskie oceny techniczne

Udzielanie europejskich ocen technicznych (ETA) Instytut prowadzi w ramach przynależności do Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej (EOTA). Europejska ocena techniczna stanowi dokument odniesienia do sporządzania deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE dla wyrobu, którego dotyczy.

Pliki do pobrania

Kierownictwo

Zakłady i laboratoria ITB
Struktura

Kariera w ITB

Dołącz do nas

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Telefon: +48 22 57 96 204
e-mail: praca@itb.pl

Tu znajdziesz oferty pracy w ITB

Polityka antykorupcyjna

Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej wprowadził Politykę antykorupcyjną ITB oraz procedurę Zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Celem Polityki antykorupcyjnej ITB jest minimalizacja ryzyka wystąpienia działania korupcyjnego, które może pojawić się w określonych obszarach i realizowanych procesach.

Kierownictwo Instytutu zapewnia możliwość zgłaszania przez pracowników, personel zewnętrzny, osoby współpracujące, dostawców i klientów przypadków podejrzenia wystąpienia zdarzenia korupcyjnego, zapewniając dyskrecję przy przyjmowaniu i dokonywaniu oceny zgłoszenia.

Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: antykorupcja@itb.pl albo przesłać na adres: Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, z dopiskiem „Do rąk własnych”.

Wskazane jest, aby zgłoszenie zawierało dane dotyczące okoliczności zdarzenia (co? gdzie? kiedy? w jaki sposób? dlaczego? jakimi środkami? kto?).

W prowadzonych postępowaniach wyjaśniających nie będą rozpatrywane zgłoszenia anonimowe, których nie można zweryfikować ze względu na niepełne informacje.

Plan równości płci dla ITB na lata 2022–2027

Instytut Techniki Budowlanej przyjął Plan równości płci na lata 2022-2027. Dokument zawiera diagnozę stanu oraz propozycję działań Instytutu w zakresie wspierania równości płci. Plan został podpisany przez Dyrektora ITB dr. inż. Roberta Geryło i wprowadzony w życie Zarządzeniem nr 23 z dnia 7 lipca 2022 roku.

Plan Równości Płci dla ITB
Dokumenty do pobrania

Materiały do pobrania