Projekty - ilustracja dekoracyjna

Projekty naukowe
i badawcze

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) jest instytutem badawczym i zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiada kategorię naukową A. ITB prowadzi prace naukowo-badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane głównie na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Celem Instytutu jest ciągłe doskonalenie poziomu prac naukowo-badawczych, odpowiadających krajowym i międzynarodowym potrzebom rynkowym, jak również rozwój w zakresie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Badania ukierunkowane są na definiowanie kryteriów i oceny użyteczności innowacyjnych wyrobów i rozwiązań konstrukcyjnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa, trwałości i komfortu użytkowania oraz aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Wykorzystywane są techniki informatyczne pozwalające na wykonanie symulacji numerycznych zachowania obiektów i ich elementów w różnych przestrzeniach obciążeń i oddziaływań, jak również walidacja i weryfikacja metod badawczych wirtualnego laboratorium.

Prace prowadzone są jako:

  • projekty finansowane z funduszy europejskich
  • projekty finansowane ze źródeł krajowych
  • prace naukowe finansowane z subwencji MNiSW
  • prace finansowane z funduszu badań własnych


Dzięki znakomicie wykształconej i doświadczonej kadrze naukowej i badawczo-technicznej oraz odpowiednim zasobom aparaturowym (Zespół Laboratoriów Badawczych) Instytut Techniki Budowlanej z powodzeniem uczestniczy w największych projektach badawczych w ramach programów krajowych i zagranicznych.

W ostatnich latach Instytut realizował projekty badawcze finansowane m.in. ze środków PR UE ds. badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020, PR LIFE, Funduszu Badawczego Węgla i Stali, Europejskiego Funduszu Społecznego (za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Instytut uczestniczył w realizacji ponad 40 projektów badawczych krajowych i zagranicznych.

Instytut Techniki Budowlanej zapewnia również wsparcie dla beneficjentów jako podwykonawca badań w projektach badawczych finansowanych w ramach strukturalnych funduszy europejskich (FE), a w szczególności programów krajowych i regionalnych. W ramach prac rozwojowych można przeprowadzić badania laboratoryjne, a opracowane raporty z badań mogą stanowić podstawę do otrzymania Krajowej Oceny Technicznej (KOT) lub Europejskiej Oceny Techniczne (ETA). Uzyskane dokumenty umożliwią wdrożenie wytworzonego materiału/wyrobu budowlanego na rynek krajowy i/lub zagraniczny. Aby zaplanować badania w ITB prosimy o złożenie wniosku o przeprowadzenie badania laboratoryjnego.

Jeśli szukasz partnera naukowego w zakresie innowacji lub prac badawczych, partnera do konsorcjum międzynarodowego, opracowujesz lub planujesz przygotowywać wniosek konkursowy w Programie Unijnym lub krajowym, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Dział Finansowania Prac Badawczych

Telefon

+ 48 22 57 96 241
+ 48 22 57 96 271

E-mail

gb@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Samodzielne stanowisko ds. projektów badawczych

dr hab. inż. Marta Kadela, prof. instytutu

Telefon

+48 22 57 96 170
mobile: 603 601 248

E-mail

m.kadela@itb.pl

Adres

ul. Filtrowa 1
00-611 Warszawa

Projekty zagraniczne

2022

2021

2018

2017

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Projekty krajowe

2023

2022

2021

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2008

2005