Fasada budynku w zieleni - ilustracja dekoracyjna

Deklaracje środowiskowe

Rozwój zrównoważony to rozwój, który zaspokajając współczesne potrzeby, nie generuje istotnych ograniczeń dla rozwoju i zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Te ograniczenia to, w największej mierze, dewastacja środowiska naturalnego i nadmierne zużycie zasobów naturalnych.

Przeciwstawiane są temu następujące postawy i koncepcje: zmniejszenie i zracjonalizowanie konsumpcji, trwałość wytwarzanych produktów, gospodarka o obiegu zamkniętym, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i innowacyjność. Zrównoważony rozwój włącza do tych (ekologicznych i gospodarczych) zagadnień także aspekty społeczne, w tym dotyczące równości dostępu do możliwości rozwoju.

Budownictwo i użytkowanie budynków w UE odpowiada za około połowę wszystkich wydobywanych surowców i zużycia energii oraz za około jedną trzecią zużycia wody. Sektor budowlany wytwarza również około jedną trzecią wszystkich odpadów i przyczynia się do oddziaływań na środowisko pojawiających się na różnych etapach cyklu życia budynku, w tym w trakcie produkcji wyrobów budowlanych, budowy budynków, użytkowania ich, remontowania oraz gospodarowania odpadami budowlanymi. [za: COM(2014) 445]

Poszukiwanie efektywnych rozwiązań, pozwalających minimalizować powyższe negatywne oddziaływania jest przedmiotem działalności w ramach obszaru budownictwa, który przyjęło się nazywać budownictwem zrównoważonym.

EPD

ITB EPD Program (established in 2004) provides the procedure for Environmental Product Declarations Type III (EPD) development (for construction products) in accordance to the requirements of PN EN ISO14025:2010 and PN-EN 15804:2013+A1. Every year program is updated to fit the new environmental standards and regulations.

Every year several new ITB EPDs support sustainable construction market. ITB EPD is a technical information that provides quantifiable environmental data for construction products with a specified technical function on the building level. Standard PN-EN 15804 defines the core rules for the creation of EPDs for construction products and materials. EPD enables to analyze the life cycle of products with regard to their environmental impacts and to display these analyses in a transparent and standardized way. ITB EPD has the highest quality proved by third party verification in accordance to ISO14025.

ITB by this activity supports a formal process of EPD implementation on the Polish market and support construction industry in developing a strategy and accompany on the way to a verified and sustainable building products.

EPD Program is voluntary and cover all construction products as it is defined in Annex IV of the European Construction Products Regulation (No 305/2011, CPR) and open to all interested construction product manufacturers.

ITB cooperates with other EPD program operators via ECO-PLATFORM to coordinate efforts to assist industry sectors while reducing verification effort in different countries. ITB shall accept the core EPD based on ECO requirements.

For a detailed ITB EPD information about program procedures and related documents please visit EPD download section.

In this section for the transparency reasons all EPD ITB program documents are publicly available. ITB EPD documentation supplied, generated and used as part of the program procedure and are managed in accordance with the ITB’s data quality management system. All rights to the listed documents are reserved.

EPD Download

Oferta

Formy współpracy

Pole wiatraków - ilustracja dekoracyjna

Badania cech środowiskowych wyrobów budowlanych

Rosa na zieleni - ilustracja dekoracyjna

Deklaracje środowiskowe w tym Environmental Product Declarations

Budynek na wydmach - ilustracja dekoracyjna

Dodatkowe oceny środowiskowe i certyfikaty

Drzewo wewnątrz klatki schodowej - ilustracja dekoracyjna

Zielone Rekomendacje Techniczne ITB

Deklaracja środowiskowa III typu

Deklaracja środowiskowa III typu to wyczerpująca charakterystyka oddziaływania wyrobu na środowisko, sporządzana przez ITB i weryfikowana przez stronę trzecią. Zawiera zbiór danych liczbowych, które, w zależności od potrzeb, mogą obejmować zużycie energii, wody, surowców, a także związane z wyrobem emisje oraz ilość i właściwości powstających odpadów.

Wydawane zgodnie z zasadami określonymi dla deklaracji środowiskowych III typu wg klasyfikacji organizacji ISO (norma PN-EN ISO 14025) oraz dla deklaracji środowiskowych wyrobów budowlanych (norma PN-EN 15804).

Deklaracje środowiskowe III typu zostały wskazane w CPR jako narzędzie do oceny zgodności wyrobów budowlanych z nowymi elementami wymagań podstawowych, dotyczących zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu na środowisko naturalne. Posiadanie takiej deklaracji przygotowuje producenta na wymagania dotyczące właściwości środowiskowych wyrobów, które będą wprowadzane w państwach członkowskich UE (motyw 56 rozporządzenia CPR).

Dzięki szczegółowości i szerokiemu zakresowi danych liczbowych mogą być wykorzystywane w komunikacji b2b (business to business). Znajdują zastosowanie w przypadku konieczności określenia właściwości środowiskowych produktów składających się z komponentów (tzn. budynków lub złożonych wyrobów).

Schemat analizy LCA

Deklaracja środowiskowa II typu

Oznakowanie ITB-EKO to pojedyncze stwierdzenie środowiskowe dotyczące wyrobu, technologii, usługi budowlanej lub obiektu budowlanego (np. „wyrób nie zawiera substancji toksycznych”, „wyrób o zmniejszonym zużyciu energii”, „zawiera materiał z recyklingu”, „podwyższona trwałość”, „obniżona emisja CO2” itp.). Wydawane jest na podstawie prostego oświadczenia producenta zweryfikowanego przez niezależną jednostkę – ITB.

Wydawane zgodnie z zasadami określonymi dla deklaracji środowiskowych II typu wg klasyfikacji organizacji ISO (norma PN-EN ISO 14021).

Oznakowanie ITB-EKO może informować że wyrób, usługa lub technologia są pozbawione negatywnej właściwości środowiskowej, powszechnej w innych wyrobach i usługach tego samego rodzaju (np. wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznej powszechnie stosowanej w produktach konkurencyjnych).

Oznakowanie ITB-EKO pozwala jednoznacznie zakomunikować brak w wyrobie substancji podlegającej procedurze udzielania zezwoleń wg rozporządzenia REACH, która może się znajdować w wyrobie tego rodzaju.

Posiadanie oznakowania ITB–EKO pozwala budować markę wyrobu przyjaznego dla środowiska;

Towarzyszące deklaracji sprawozdanie z badań wydane przez ITB pozwala udokumentować właściwość wyrobu w przypadku konieczności jej zadeklarowania, np. w przypadku udziału w ekologicznych zamówieniach publicznych

Logotypy ITB przyjazny wyrób

Instytut Techniki Budowlanej, jako niezależna strona trzecia, może potwierdzić deklarację producenta w zakresie pojedynczej cechy środowiskowej wyrobu i przyznać prawo do umieszczania oznakowania ITB-EKO na wyrobie lub jego opakowaniu, a także do wykorzystywania go w celach marketingowych. Eksperci Instytutu udzielają pomocy przy wyborze cechy środowiskowej, której zadeklarowanie przyniesie największe korzyści.

Kontakt

Zakład Fizyki Cieplnej, Akustyki i Środowiska

Pracownia Efektywności Energetycznej i Środowiskowej

E-mail

energia@itb.pl

Adres

ul. Ksawerów 21
02-656 Warszawa

Informator

Budownictwo jest gałęzią przemysłu o kluczowym znaczeniu dla kwestii oszczędności energii, wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, minimalizacji emisji gazów cieplarnianych, zmniejszania niekorzystnego wpływu na klimat i środowisko naturalne, a także na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynków.

Chcąc przybliżyć zakres bieżących inicjatyw krajowych, europejskich (zwłaszcza) i światowych związanych z wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie oraz inne bliskie tematycznie zagadnienia, w latach 2009 – 2017 opublikowaliśmy 70 numerów Informatora „Zrównoważone budownictwo w UE”.