Seminarium podsumowujące cykl spotkań regionalnych nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani” i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

30.01.2023

Seminarium regionalne nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie

W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-02” 26 stycznia  br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej seminarium podsumowujące cykl spotkań regionalnych nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.


Logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Budownictwo, Instytut Techniki Budowlanej


W ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-02” 26 stycznia  br. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej seminarium podsumowujące cykl spotkań regionalnych nt. identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w budownictwie organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Budownictwie we współpracy ze Związkiem Zawodowym „Budowlani”.

Celem seminarium była wymiana doświadczeń w zakresie identyfikowania i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych na rynku pracy w budownictwie w krótkiej i długiej perspektywie czasowej w oparciu o dane pozyskiwane z różnych źródeł, w tym dyskusja nt. szans i wyzwań w tym sektorze oraz możliwości kształtowania równowagi pomiędzy popytem a podażą kompetencji w ramach prowadzenia tzw. evidence based policy w budownictwie.

Seminarium otworzył Pan Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Budownictwa, który powitał zebranych oraz przedstawił program seminarium.


Minutą ciszy uczczono pamięć Pana prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza, Wiceprzewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie - zmarłego nagle 22 stycznia br.

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
Zdjęcie portretowe prof. dr. hab. inż. Leonarda Runkiewicza
prof. ITB oraz PW


Następnie zabrał głos prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Seminarium było podzielone na następujące bloki tematyczne, w których przedstawiono następujące prezentacje:

Blok I. Rola i zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie w monitorowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych sektora oraz identyfikowaniu rozwiązań odpowiadających na te potrzeby

 1. Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie: cele i zadania Partnerstwo i Projekt: dotychczasowe rezultaty działalności Rady i Grup roboczych – Zbigniew Janowski, Animator  działań  Rady, Przewodniczący Związku  Zawodowego „Budowlani”,
 2. Kwalifikacje szczególnie potrzebne w budownictwie w perspektywie najbliższych lat w kontekście potrzeb zgłaszanych przez pracodawców z sektora
  Prezentacja wniosków z prac grup roboczych ds. monitorowania sektora oraz ds. Sektorowej Ramy Kwalifikacji - dr Ireneusz Woźniak, Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Radom,
 3. Kwalifikacje osób zatrudnionych w budownictwie w kontekście standaryzacji i certyfikacji – efekty prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji SRKB
  Prezentacja wniosków z prac Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji - dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. ITB, lider  Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Z-ca Przewodniczącego Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, mgr inż. Małgorzata Głowacz – Animator Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji,
 4. Działania Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych. Prezentacja projektu standardów jednolitych magisterskich studiów na kierunku budownictwo - prof. Jerzy Hoła - Lider Grupy ds. barier edukacyjnych oraz prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Blok II. Krajowe i międzynarodowe inicjatywy na rzecz rozpoznania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze oraz wyjścia tym potrzebom naprzeciw

 1. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (tzw. BBKL) dla branży budowlanej
  Prezentacja celów badania oraz najważniejszych wyników I. edycji i założeń II edycji – Robert Zakrzewski Ekspert Departament Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 2. Zintegrowany System Kwalifikacji - Wdrożenie w sektorze budownictwa i perspektywy rozwoju w świetle planowanych zmian w ustawie o ZSK
  Prezentacja ankiety i rekomendacji Rady dot. szkoleń branżowych, które powinny być dofinansowane z EFS – Agnieszka Szymczak, Instytut Badań Edukacyjnych, Związek Zawodowy Budowlani,
 3. Perspektywy i potrzeby mazowieckiego rynku pracy w budownictwie- prezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - p. Remigiusz Lesiuk,
 4. Prezentacje dobrych praktyk w zakresie rozwoju kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach budowlanych – dobre praktyki w zakresie rozwoju kompetencji pracowników KAEFER S.A., Dyrektor Piotr Opat.

W spotkaniu wzięło udział blisko 40 osób.

ITB reprezentowali:

 • dr hab. inż. Jadwiga Fangrat,  prof. ITB, lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
 • mgr inż. Małgorzata Głowacz, Animator Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji
 • mgr inż. Jan Sieczkowski – specjalista ds. Zakładowej Kontroli produkcji wyrobów budowlanych, członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji.

Odbiorcami seminarium  byli przede wszystkim przedstawiciele sektora budownictwa, w tym w szczególności przedsiębiorcy działający w sektorze, przedstawiciele organizacji budownictwa województwa mazowieckiego, środowiska akademickiego i szkół budowlanych.

Seminarium wpisywało się w cykl wydarzeń regionalnych organizowanych przez Radę, z jednej strony prezentujących jej dorobek, z drugiej, dających możliwość przedstawienia potrzeb
i doświadczeń organizacji i podmiotów związanych z budownictwem w danym regionie.


Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny