Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Instytut Techniki Budowlanej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Techniki Budowlanej www.itb.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej : 2016-09-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie graficznej bez opisów alternatywnych,
 • nie wszystkie formularze na stronie serwisu mają wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • strona może posiadać tzw krótkie linki bez informacji o ich celu,
 • niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo.

Powody wyłączenia:

 • część dokumentów została opublikowana przed dniem 2018-09-23,
 • część plików zawiera treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego ale nie zostały one przez niego wytworzone albo nabyte,
 • dostosowanie treści części dokumentów do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17

Aktualizacja: 2024-04-23

Metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Instytut Techniki Budowlanej.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Pachman, adres poczty elektronicznej a.pachman@itb.pl, numer telefonu (+48) 22 5796378.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://www.itb.pl/kontakt

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aktualnie trwają prace nad konwersją plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo. Rozpoczęła się procedura przygotowania prac nad poprawieniem dostępności serwisu Instytutu Techniki Budowlanej.

Dostępność architektoniczna

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie posiada 2 lokalizacje:

Siedziba główna: ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

 1. Budynek Biurowo-laboratoryjny 5-kondygnacyjny (piwnica, parter, 3 piętra) wyposażony w dwie windy (klatka B i C) – dostępny dla osób niepełnosprawnych, wejście główne do budynku (klatka B) po stopniach na poziom wysokiego parteru, dostęp z poziomu terenu przez klatkę A i krzesełko z mechanizmem napędowym wzdłuż schodów na poziom parteru a dalej windą w klatce B na wszystkie kondygnacje, przy klatce A system domofonowy kontaktu z portiernią. Ochrona całodobowa - portiernia w wejściu głównym klatka B. W większości pomieszczeń i korytarzy występują progi.
 2. Hala Badań Wytrzymałościowych – obiekt w części laboratoryjnej parterowy (część wysoka i przylegająca część niska) z dostępnością z poziomu terenu; 2-kondygnacyjna część biurowa jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych (antresola) – dojście po schodach z poziomu terenu lub przez łącznik przy klatce C także ze schodami.

ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa

 • część budynków o funkcji laboratoryjno-biurowej: A, C, D, F, G, G1, H, J, K, L, M, N, R, S, S1, T, Z oraz Hala OTWR, w tym dostępne dla osób niepełnosprawnych w całości lub w części: C, F, G1, H, K, L, M, N, S, S1, T, Z, Hala OTWR, natomiast całkowicie niedostępne dla osób niepełnosprawnych: A, D, G, H, J, R;
 • część budynków ma funkcję o charakterze pomocniczym: B, E, I, P, W, X.
 1. Budynek A - laboratoryjno-biurowy – 4-kondygnacyjny (parter + 3 piętra); częściowo dostępny tylko na poziom parteru; z salą szkoleniową poniżej poziomu terenu, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind, w poziomie parteru zlokalizowana portiernia z całodobową ochroną dla całego terenu.
 2. Budynek B – pomocniczy, 2-kondygnacyjny (parter + I piętro), dostępny tylko na poziom parteru, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 3. Budynek C - biurowy parterowy bez podpiwniczenia, dostępny na poziom parteru przez pochylnię.
 4. Budynek D – laboratoryjno-biurowy – w całości niedostępny – 2-kondygnacyjny (parter+ I piętro) z podpiwniczeniem, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 5. Budynek E – pomocniczy; w całości niedostępny.
 6. Budynek F - laboratoryjno-biurowy, 2-kondygnacyjny w części podpiwniczony, częściowo dostępny tylko na poziom parteru, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 7. Budynek G – laboratoryjno-biurowy – w całości niedostępny – 2-kondygnacyjny (parter + I piętro) z podpiwniczeniem, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 8. Budynek G1 – laboratoryjno-biurowy – obiekt częściowo dostępny; wysoka hala 1-kondygnacyjna oraz pomieszczenia laboratoryjne parteru od strony zachodniej, dostępne przez wejście od strony wewnętrznego dziedzińca po stronie północnej, druga kondygnacja zarówno od strony wschodniej jak i zachodniej niedostępne, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 9. Budynek H – laboratoryjno-biurowy – w całości niedostępny – 2-kondygnacyjny (parter + I piętro) z podpiwniczeniem, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 10. Budynek I – biurowo-mieszkalny, 2-kondygnacyjny (parter + I piętro), parter dostępny; piętro niedostępne, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 11. Budynek J – laboratoryjno-biurowy – w całości niedostępny – 2-kondygnacyjny (parter + I piętro) z podpiwniczeniem, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 12. Budynek K (Archiwum) – parterowy – dostępny.
 13. Hala L – budynek parterowy – dostępny.
 14. Hala M – budynek parterowy – dostępny.
 15. Budynek N – laboratoryjno-biurowy; część laboratoryjna wejście od strony wschodniej parterowa – dostępna, część biurowa 2-kondygnacyjna – niedostępna, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 16. Budynek P – parterowy – dostępny.
 17. Budynek R – pomocniczo-biurowy, 2-kondygnacyjny (parter + I piętro), na parterze boksy garażowe – dostępne, na 1 piętrze pomieszczenia biurowe – niedostępne, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 18. Hala S – budynek częściowo 2-kondygnacyjny – obiekt dostępny (poza zapleczem 1 piętra), nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 19. Hala S1 – obiekt parterowy – dostępny.
 20. Hala T/T1 – obiekt wysokiej hali parterowy – dostępny, części biurowe na I piętrze usytuowane od strony południowej i północnej niedostępne, nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych ani wind.
 21. Budynek W – parterowy – pomocniczy/magazynowy – dostępny,
 22. Budynek X – parterowy – pomocniczy/magazynowy – dostępny,
 23. Budynek Z – laboratoryjno-biurowy; 5-kondygnacyjny (parter + 4 piętra) - całkowicie dostępny; wyposażony w windy i pochylnię na poziomie parteru.
 24. Hala OTWR – obiekt parterowy – dostępna.

Korzystanie z miejsc parkingowych:

 1. Filtrowa 1 – wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy klatce A budynku biurowo-laboratoryjnego.
 2. Ksawerów 21 – wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu przy budynku A.

W budynkach Instytutu w Warszawie:

 • nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • nie są dostępni tłumacze języka migowego oraz tłumacze języka migowego online,
 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Instytut Techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski w Poznaniu posiada 2 lokalizacje:

Siedziba główna: ul. Taczaka 12; 61-819 Poznań

 1. Budynek A, B, C o zróżnicowanej wysokości. Część biurowa 3-kondygnacyjna, część laboratoryjna 1-kondygnacyjna, podpiwniczona. Budynek B w części: (laboratorium
  i sala konferencyjno-szkoleniowa) dostępny dla osób niepełnosprawnych, natomiast pozostała część bud. B oraz bud. A i C, z uwagi na wąskie schody jednobiegowe całkowicie niedostępne dla osób niepełnosprawnych.
  Ww. budynki wzniesiono w czasach przedwojennych i odbudowano w 1946 r.
 2. Budynek D wykonany w technologii szkieletowej w 1974 r.; 3-kondygnacyjny (częściowo podpiwniczony) z wąską klatką schodową - całkowicie niedostępny dla osób niepełnosprawnych.
 3. Korzystanie z miejsc parkingowych:
  wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na parkingu.

ul. św. Wawrzyńca 1/7; 60-539 Poznań

 1. Hala laboratoryjno-warsztatowa – obiekt parterowy niepodpiwniczony z dostępnością z terenu – dostępna dla osób niepełnosprawnych, w części budynku z wbudowaną antresolą o konstrukcji stalowej – niedostępną dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach Instytutu w Poznaniu:

 • nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • nie są dostępni tłumacze języka migowego oraz tłumacze języka migowego online,
 • do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba: Katowice, al. W. Korfantego 191

 1. Budynek A: administracyjno-biurowy, 2-kondygnacyjny (parter, piętro) z częścią usługową, niedostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa wejścia po stopniach od strony zachodniej, prowadzące do dwóch klatek schodowych budynku oraz wejście do lokalu użytkowego od strony al. W. Korfantego po schodach oraz z dostępem dla osób niepełnosprawnych poprzez rampę najazdową. Na parterze oraz na piętrze znajdują się sanitariaty bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się portiernia oraz ochrona całodobowa całego obiektu ITB.
 2. Budynek B: budynek ekspozycyjny ”GRZYB” – obecnie budynek pomocniczo-magazynowy, 2-kondygnacyjny (parter, piętro), dla osób niepełnosprawnych częściowo dostępny tylko na poziom parteru. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im dostęp na piętro.
 3. Budynek C-C1: hala główna – budynek 3-kondygnacyjny (piwnica, parter oraz piętro). Budynek składający się z:
  - 2-kondygnacyjnej części biurowo – administracyjnej (częściowo podpiwniczony parter, piętro), budynek posiada dwa wejścia na klatki schodowe, obiekt niedostępny dla osób niepełnosprawnych, wejścia do budynku po stopniach,
  - 2-kondygnacyjnej (częściowo podpiwniczony parter) Hali głównej badawczej. Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych w części parterowej, w ścianach szczytowych bramy umożliwiające przejazd przez Halę.
 4. Budynek D-D1: budynek socjalno–warsztatowy – 1-kondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych w części warsztatowej, wejście do części socjalnej poprzez stopień.
 5. Budynek E: budynek główny ITB, budynek biurowy z halą badawczą:
  - w części biurowej budynek 2-kondygnacyjny (parter, piętro), na parterze oraz piętrze są dostępne sanitariaty bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, dostęp dla osób niepełnosprawnych tylko na poziom parteru za pomocą rampy najazdowej z poziomu terenu. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im dostęp na piętro,
  - hala badawcza w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 6. Budynek F: budynek biurowy, 3-kondygnacyjny (parter, dwa piętra), parter dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu za pomocą ramp zjazdowych zlokalizowanych na przeciwległych końcach budynku. Budynek nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych umożliwiających im dostęp na piętra, na 1 i 2 piętrze na korytarzu znajdują się sanitariaty bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 7. Budynek G: budynek biurowy, 1-kondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych, w budynku są sanitariaty bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 8. Budynek H: budynek magazynowy, dawniej pełniący funkcję magazynu materiałów łatwopalnych, 1-kondygnacyjny (tzw. wysoki parter) niedostępny dla osób niepełnosprawnych.
 9. Budynek I: wiata magazynowa, 1-kondygnacyjna, niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
 10. Budynek J: wiata magazynowa, 1-kondygnacyjna, niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
 11. Budynek K: Hala badawcza (betoniarnia), 1-kondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 12. Budynek L: pomieszczenie warsztatowe: 1-kondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych od strony hali badawczej (betoniarni), wejście do budynku od strony placu poprzez stopień co uniemożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym, w budynku są sanitariaty bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 13. Budynek M: Hala magazynowa: 1-kondygnacyjna, dostępna dla osób niepełnosprawnych.
 14. Budynek N: dawna kotłownia, obecnie budynek magazynowy, 3-kondygnacyjny, niedostępny dla osób niepełnosprawnych.
 15. Budynek O: dawny budynek spawalni, obecnie pomieszczenie biurowe, 1-kondygnacyjne dostępne dla osób niepełnosprawnych.
 16. Budynek P: dawny budynek stacji redukcji gazu, obecnie budynek magazynowy, 1-kondygnacyjny, dostępny dla osób niepełnosprawnych.
 17. Budynek T: stacja transformatorowa, obecnie budynek wyłączony z eksploatacji, 1-kondygnacyjny, niedostępny dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe:

 1. Wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy budynku E.

W budynkach Oddziału Śląskiego Instytutu w Katowicach:

 • nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,
 • nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • nie są dostępni tłumacze języka migowego,
 • do wszystkich budynków i pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

Lokalizacja: 26-670 Pionki, ul. Przemysłowa 2

 • wjazdy i wejścia: teren Oddziału Mazowieckiego posiada dwie bramy wjazdowe i jedno odrębne wejście dla pieszych. Brama główna z furtką dla pieszych od strony północnej z całodobową ochroną i portiernią, komunikacja bramofonem, szlabany, brama pożarowa w południowej części terenu od ul. Przemysłowej, w połowie ogrodzenia od ul. Przemysłowej furtka dla pieszych z bramofonem;
 • budynki:
 1. Hala Laboratorium Badań Ogniowych połączona z budynkiem usługowo-biurowym:
  - hala podzielona funkcjonalnie na trzy części: część pierwsza jedna kondygnacja, dwie połączone nawy, 7 bram wjazdowych, dwa wejścia od strony budynku usługowo-biurowego, część druga -przewiązka 3-kondygnacyjna: parter i dwa piętra dostępna od strony budynku usługowo-biurowego i hali LBO, część trzecia hala jednonawowa podzielona przegrodami na trzy kubatury, parterowa z trzema bramami i dwoma wejściami od strony budynku biurowo-konferencyjnego. Wejścia bez stopni i barier;
  - budynek usługowo-biurowy: 2-kondygnacyjny: parter i pierwsze piętro, trzy wejścia z klatkami schodowymi, z 3-kondygnacyjną klatką schodową przy wejściu w środku budynku. Wejście bez stopni i barier przez drzwi nr 2 oraz od strony hali LBO;
  - estakada suwnicy pomostowej wzdłuż hali LBO – przeznaczona do zabudowy w obiekt funkcjonalnie związany z halami badawczymi, w planach obiekt 1-kondygnacyjny, jednonawowy, 5 bram z furtkami. Wejścia bez stopni i barier;
  - hala oczyszczalni spalin: budynek jednonawowy, 1-kondygnacyjny z czterema poziomami roboczymi z kraty Wema do obsługi urządzeń na konstrukcji stalowej. Wejścia bez stopni i barier tylko na poziomie zerowym.
 2. Budynek konferencyjno-biurowy – obiekt parterowy (parter podwyższony) z poziomu terenu wejście po schodach (6 stopni);
 3. Budynek dawnej piaskowni obecnie spełniający funkcję magazynu podręcznego – obiekt z dwiema 1-kondygnacyjnymi nawami z bramami po obu końcach budynku, część środkowa 2-kondygnacyjna, niezaadoptowana, nieużytkowana. Wejścia bez stopni i barier.
 4. Budynek dawnej sprężarkowni obecnie spełniający funkcję magazynu podręcznego – obiekt 1-kondygnacyjny, jednonawowy z jedną bramą i pojedynczymi drzwiami z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi, niezaadoptowanymi, nieużywanymi. Wejścia bez stopni i barier.
 5. Budynek hali z tunelem aerodynamicznym – obiekt parterowy jednonawowy, 1 brama, jedne pojedyncze drzwi, jedne drzwi poszerzone, jedne drzwi podwójne. Wejścia bez stopni i barier przez bramę i drzwi od strony zachodniej, jeden stopień przed drzwiami pojedynczymi od strony wschodniej.
 6. Hala łukowa – obiekt przeznaczony do badań powłok samonośnych, jedna nawa, jedne drzwi, nieużytkowany z uwagi na charakter i przeznaczenie badawcze. Wejście bez stopni i barier nieprzystosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Komunikacja zewnętrzna

 1. Ruch pojazdów: główną drogą transportową mającą status drogi pożarowej biegnącą w osi północ-południe można dojechać do każdego budynku na terenie Oddziału. Przy hali Laboratorium Badań Ogniowych, budynku konferencyjno-biurowym i hali z tunelem aerodynamicznym oraz wzdłuż drogi przy terenach otwartych umiejscowione są parkingi dla samochodów. Przy hali LBO wydzielono i oznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Ruch pieszych: dojście do wejść każdego z budynków prowadzi wprost z dróg komunikacyjnych. Wejścia do budynku usługowo-biurowego znajdują się od strony zachodniej chodnikiem biegnącym wzdłuż budynku. Wejście dla pieszych przez furtkę wprost do portierni w wejściu nr 2. Dla osób niepełnosprawnych wykonano rampę najazdową na podest (1 stopień) wejścia nr 2. Dojazd z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych po wschodniej stronie hali LBO chodnikiem bez stopni wzdłuż budynku usługowo-biurowego.

Komunikacja wewnętrzna

 1. Budynek usługowo-biurowy: budynek bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie użytkowana część budynku od wejścia nr 1 do wejścia nr 2 na obu kondygnacjach, od wejścia nr 2 do wejścia nr 3 na parterze. Wejścia i przejścia o szerokości przystosowanej do poruszania się wózkami inwalidzkimi. W przewiązce zlokalizowane klatki schodowe i windy obsługujące trzy kondygnacje. Winda osobowa i osobowo-towarowa przystosowane do przejazdu wózkami inwalidzkimi. Na obu kondygnacjach budynku usługowo-biurowego znajdują się wydzielone toalety przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.
 2. Hala Laboratorium Badań Ogniowych dostępna w komunikacji wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wjazd i przejazd bez progów i barier przez poszerzone drzwi lub bramy segmentowe podnoszone. Z uwagi na prowadzone badania i transportowane ciężkie wielkogabarytowe ładunki osoby niepełnosprawne powinny się przemieszczać z asystą osoby bez niepełnosprawności zapoznanej z obiektem.
 3. Hala z tunelem aerodynamicznym dostępna w komunikacji wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wjazd i przejazd bez progów i barier przez poszerzone lub podwójne drzwi lub bramę segmentową podnoszoną.
 4. Budynek konferencyjno-biurowy: wejście do budynku po schodach. Wprowadzenie wózka inwalidzkiego z uwagi na geometrię stopni wymaga pomocy osób trzecich. Wewnątrz przejścia i pomieszczenia przystosowane do komunikacji na wózkach inwalidzkich. Łazienki i toalety z poszerzoną komunikacją, nieprzystosowane do samodzielnego korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich (brak dedykowanych uchwytów).
 5. Pozostałe budynki o charakterze pomocniczym, dostępne w komunikacji wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wjazd i przejazd bez progów i barier. W chwili obecnej nie są jednak przewidziane do wykonywania pracy oraz użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Dodatkowe wyposażenie dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Oddział Mazowieckiego

 • nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych,
 • nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących,
 • nie są dostępni tłumacze języka migowego oraz tłumacze języka migowego online,
 • do budynków o charakterze biurowym i wszystkich pomieszczeń w tych budynkach można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.