Nowości wydawnicze Instytutu

01.02.2022

Okładki wydawnictw ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:
Ocena terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy. M. Kawulok; Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022;
Elewacje wentylowane. Diagnozowanie stanu technicznego. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski; Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021;
Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Pod redakcją Mariana Kawuloka; Prace Naukowe. Monografie.
 

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB:

Ocena terenów górniczych i pogórniczych do zabudowy. M. Kawulok;

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2022, ISBN 978-83-249-8620-0, s. 100, il., format B5.

Podziemna eksploatacja kopalin powoduje zmiany w pierwotnej rzeźbie terenu oraz wstrząsy pochodzenia górniczego. W konsekwencji, na skutek deformacji i/lub drgań podłoża gruntowego, niekorzystnie oddziałuje na obiekty oraz urządzenia znajdujące się w obszarze jej wpływów. Dlatego też przy przystąpieniu do projektowania nowych lub rekonstrukcji istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych wymagana jest ocena ich lokalizacji pod względem przydatności do planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

W poradniku omówiono zasady oceny przydatności terenów górniczych do zabudowy w odniesieniu do możliwości występowania na nich zagrożeń wynikających z:

  • ciągłych i nieciągłych deformacji powierzchni,
  • wstrząsów górniczych,
  • zmiany stosunków wodnych,

a także odnośnie do warunków zabudowy tzw. terenów pogórniczych, na których zagrożenia wynikają głównie ze skutków dokonanej w przeszłości eksploatacji górniczej.

W tym zakresie omówiono i podano zalecenia dotyczące wymaganego opisu warunków górniczych, który powinien zapewnić możliwość racjonalnego zaprojektowania nowych lub przystosowanie istniejących obiektów do przewidywanych oddziaływań górniczych.

Nowelizacja poradnika objęła przede wszystkim korekty w zakresie przydatności do zabudowy terenów narażonych na wstrząsy górnicze, a także uzupełnienia w odniesieniu do terenów pogórniczych. Zmiany wynikają głównie z przyjęcia ustaleń dotyczących przybliżonych metod oceny skutków drgań w obiektach budowlanych.

Poruszono także problem uzdatniania zdegradowanych terenów górniczych, do których należą przede wszystkim deformacje nieciągłe, a w części także zalewiska. Omówiono metody badań terenów o deformacjach nieciągłych i podano ogólne zasady postępowania w zakresie prowadzącym do możliwości ich zabudowy.

Problemy podjęte w pracy są ważne ze względów ekonomicznych. Są one także związane z zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, w tym w szczególności z możliwością wykorzystania do celów budowlanych terenów górniczych i pogórniczych, uznawanych rutynowo za mało przydatne do za-gospodarowania.


Elewacje wentylowane. Diagnozowanie stanu technicznego. L. Runkiewicz, O. Kopyłow, J. Sieczkowski;

Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2021, ISBN 978-83-249-8614-9 (wersja papierowa), s. 40, il., format B5

Elewacje wentylowane należą do grupy najczęściej stosowanych rozwiązań elewacyjnych we współczesnym budownictwie. Niestety, wraz ze wzrostem powierzchni zrealizowanych elewacji zwiększa się również liczba ich awarii. Awarie te nie zawsze są związane z błędami wykonawczymi lub projektowymi, ale często wynikają z zaniedbań podczas ich użytkowania oraz z niewłaściwego monitoringu i diagnostyki stanów technicznych systemów elewacyjnych. Jednym z najbardziej skutecznych środków pozwalających na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii elewacji wentylowanych jest przeprowadzanie w sposób prawidłowy ich kontroli okresowych i bieżących.

W poradniku przedstawiono metody przeprowadzania kontroli stanów technicznych elewacji wentylowanych oraz wskazano podstawową aparaturę i narzędzia badawczo-eksperckie, niezbędne do ich przeprowadzenia. Omówiono również najczęściej spotykane uszkodzenia elewacji wentylowanych.

Pracę wzbogacają autorskie kolorowe ilustracje – zdjęcia i rysunki – oraz aktualny przegląd literatury związanej z podjętym tematem.


Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych. Pod redakcją Mariana Kawuloka;

Prace Naukowe. Monografie. ISBN 978-83-249-8615-6, s. 288, format B5, il.

Prezentowana monografia wieloautorska stanowi zbiór 21 referatów przedstawionych na IV Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu Obiekty budowlane na terenach górniczych. Hasło przewodnie konferencji brzmiało: Aktualne problemy budownictwa na terenach górniczych i pogórniczych.

Monografia zawiera zagadnienia związane z prawidłowym projektowaniem nowych i utrzymaniem istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. Materiał podzielono na cztery części: Oddziaływania górnicze (dotyczy m.in. trafności i wiarygodności prognoz oraz opinii górniczo-geologicznych), Budownictwo kubaturowe – statyka (zawiera rozdziały omawiające m.in. oddziaływania górnicze i ich wpływ na obiekty budowlane, uwarunkowania dotyczące projektowania budynków, pomiarów i usuwania wychyleń budowli, działania a priori i a posteriori, wpływ pustek w podłożu na konstrukcje), Budownictwo kubaturowe – dynamika (omówiono tutaj m.in. metody oceny odporności dynamicznej obiektów, wpływ uwzględnienia interakcji konstrukcji z podłożem) oraz Inżynieria komunikacyjna i infrastruktura (ta część dotyczy m.in. oceny bezpieczeństwa i zabezpieczenia obiektów mostowych oraz sieci gazowej, wpływu deformacji górniczych na nawierzchnie drogowe i słupy linii energetycznej).

Podejmowana tematyka jest jednym z ważniejszych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych przez mieszkańców gmin górniczych w Polsce. Autorami referatów są uznani specjaliści w zakresie poruszanej tematyki.


Wydawnictwa ITB można zakupić:

  • Sklep internetowy,
  • Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 243
  • Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl