Posadzki betonowe utwardzone powierzchniowo preparatami proszkowymi

13.07.2023

Okładka
Przedmiotem opracowania autorstwa Andrzeja Nowackiego są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi.

Andrzej Nowacki
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Cześć B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 8
Instytut Techniki Budowlanej 2023
Strony 22

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi.
Zakres opracowania obejmuje wymagania i sposoby przygotowania podłoży, podkładów oraz wykonywanie posadzek betonowych utwardzonych powierzchniowo preparatami proszkowymi, a także kontrolę ich wykonania i odbiory robót. Postanowienia niniejszych warunków technicznych nie obejmują maszyn i urządzeń stosowanych przy wykonywaniu omawianych posadzek.