II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie

20.03.2023

Warszawa

Widok budowy - grafika dekoracyjna
W Warszawie 20 marca 2023 r. odbyła się II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, która została zorganizowana przez Partnerstwo projektu Rady: Związek Zawodowy „Budowlani”, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej i Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01”.

Logotypy PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Budownictwo, Instytut Techniki Budowlanej

W Warszawie 20 marca 2023 r. odbyła się II Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie, która została zorganizowana przez Partnerstwo projektu Rady: Związek Zawodowy „Budowlani”, Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej i Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości w ramach projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w budownictwie; POWR.02.12.00-00-0006/16-01”.

Głównym założeniem Konferencji była promocja kształcenia i szkolenia zawodowego w budownictwie odpowiadającego potrzebom sektora oraz prezentacja rezultatów prac Rady i jej Grup roboczych w okresie od 2020 r. do 2023 r.

Konferencję otworzył Jakub Kus, Wiceprzewodniczący Sektorowej Rady, witając uczestników w imieniu nieobecnego prof. dr hab. inż. Adama Podhoreckiego - Przewodniczącego Rady.
Konferencję zainaugurowali zaproszeni goście oficjalni: dr hab. arch. Adam Baryłka, prof. WAT - Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz mgr Monika Łyk - Zastępca Dyrektora w Departamencie Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Następnie zabrał głos dr Krzysztof Markowski - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie w prezentacji: „Budownictwo w Polsce – stan i perspektywy rozwoju– prezentacja Urzędu Statystycznego w Lublinie”.

„Branżowe badania Kapitału Ludzkiego w Budownictwie – rezultaty I edycji i wstępne rezultaty II edycji” to tytuł kolejnego wystąpienia (w formie zdalnej) mgr Joanny Orłowskiej z Departamentu Analiz i Strategii PARP.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja pt. „Sektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie – projekt, struktura, zakres działalności, plany i zamierzenia” Zbigniewa Janowskiego, Animatora działań Rady i Przewodniczącego Związku Zawodowego „Budowlani”.

Po przerwie Liderzy Grup roboczych wraz z zaproszonymi ekspertami przedstawili następujące prezentacje:
1. Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa
- „Wybrane rezultaty prac grupy roboczej ds. barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w proces kształcenia kadr dla budownictwa" - Lider Grupy prof. dr hab. inż. Jerzy Hola – Politechnika Wrocławska,
- „Projekt standardów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na  kierunku budownictwo” - Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Andrzej Garbacz,
- „Integracja edukacji i pracodawców” - Lider Grupy prof. dr. hab. inż. Jerzy Hoła, Animator Grupy mgr Agnieszka Parys.
2. Grupy roboczej ds. ram kwalifikacji
Rezultaty prac Grupy roboczej – Lider Grupy Jakub Kus Wiceprzewodniczący ZZ „Budowlani”,
- „Ekspertyza – rekomendacja dotycząca szczególnie potrzebnych kwalifikacji w budownictwie” – Dyrektor Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami dr inż. Krzysztof Symela, dr Ireneusz Woźniak - Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu,
- „Partnerzy społeczni i organizacje branżowe sektora w systemach kształcenia i szkolenia zawodowego – przegląd dobrych praktyk krajów UE” – Wiceprzewodniczący Związku  Zawodowego „Budowlani” Jakub Kus.
3. Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
- „Standardy międzynarodowe walidacji i certyfikacji osób” – Lider Grupy dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB,  Animator Grupy -  mgr inż. Małgorzata Głowacz,
- „Podstawowe założenia serii norm ISO 9000” - Kierownik Sektora Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych, Polski Komitet Normalizacyjny mgr inż. Anna Tańska,
- „Aktualne działania Urzędu Dozoru Technicznego w obszarze szkolenia, walidacji i certyfikacji osób” – Urząd Dozoru Technicznego,  inż. Rafał Krakowiak.
4. Grupy roboczej ds. monitorowania sektora
– wprowadzenie Lider Grupy Krzysztof Baranowski – Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości, Marcin Janczuk, Animator Grupy,
- „Prezentacja raportu: Bariery w kontynuowaniu zatrudnienia osób 50+ i z niepełnosprawnościami w sektorze budowlanym” - CEO, Dyrektor Zarządzający Agnieszka Brytan-Jędrzejowska - Atena Research & Consulting,
- „Prezentacja wstępnych ustaleń i rekomendacji raportu nt. zasad finansowania kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem rozwiązań parytarnych oraz organizacji i zapewnienie dalszego funkcjonowania Rady ds. Kompetencji po zakończeniu obecnego projektu” – mgr Andrzej Żurawski - Szkoła Główna Handlowa.

Konferencję podsumował Zbigniew Janowski, który podziękował wszystkim panelistom za wkład merytoryczny w jej organizację oraz uczestnikom konferencji za aktywne uczestnictwo.

W konferencji wzięło udział ok. 100 osób -  interesariuszy budownictwa i mieszkalnictwa; przedstawiciele administracji rządowej, pracodawcy budownictwa, spółdzielczości mieszkaniowej, organizacji gospodarczych i zawodowych budownictwa, związków zawodowych i rad pracowników, uczelni i instytutów naukowych i badawczych, szkół i firm szkoleniowych, publicznych służb zatrudnienia oraz mediów branżowych.

ITB na konferencji reprezentowali:
1.    dr inż. Robert Geryło – członek Grupy sterującej projektu
2.    dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB – lider Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
3.    mgr inż. Małgorzata Głowacz – Animator Grupy roboczej ds. standaryzacji i certyfikacji
4.    mgr inż. Jan Sieczkowski – członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji
5.    dr inż. Jan Bobrowicz – członek Grupy ds. standaryzacji i certyfikacji
6.    mgr Danuta Sobiecka
7.    mgr inż. Katarzyna Strycharz
8.    mgr inż. Marek Kaproń
9.    dr inż. Ołeksij Kopyłow.

 

Logotyp Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolita Polska, flaga Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny