Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

13.06.2024

Okładka wydawnictwa Roboty instalacyjne elektryczne
Opracowanie, autorstwa Radosława Lenartowicza, zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników.

Radosław Lenartowicz
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Cześć D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1
ISBN 978-83-249-8668-2, 978-83-249-8669-9 (PDF)
Instytut Techniki Budowlanej 2024
Stron 312

Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w Polsce rozpoczęto instalowanie w budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym celowe stało się rozszerzenie opracowania o wymagania wykonania i odbioru elektrycznych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych (rozdz. 8 i 9.8 – 9.10).

Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące: dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, technologii układania takich instalacji oraz magazynowania i transportu materiałów elektroinstalacyjnych.

W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.