Nowe publikacje ITB

09.02.2021

Okładki wydawnictw ITB

Ukazały się nowe wydawnictwa ITB: - "Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów" - Seria: Projektowanie według Eurokodów - "Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów" - Seria: Projektowanie według Eurokodów - "Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych" - Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - "Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Wytyczne" - Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki - "Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Poradnik"- Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki - "Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich" - Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze według Eurokodów, P. Lewiński
Seria: Projektowanie według Eurokodów, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020
ISBN 978-83-249-8585-2; 978-83-249- 8596-8 (PDF), str. 207, il., format B5
W opracowaniu usystematyzowano zasady projektowania żelbetowych i sprężonych zbiorników na ciecze w świetle wymagań zawartych w Eurokodach. Wymagania te podane są w rozdziałach wielu norm i ich załącznikach, natomiast w procesie projektowania wszystkie one muszą być spełnione równocześnie i we wzajemnych związkach. Sposób przedstawienia zagadnienia ma na celu ułatwienie poprawnego przyjmowania obciążeń działających na zbiorniki, w tym klimatycznych i wymuszonych oraz ich kombinacji, właściwe ujmowanie wzajemnych oddziaływań konstrukcji i podłoża, prawidłowe wyznaczanie efektów tych oddziaływań oraz sprawdzanie stanów granicznych nośności i użytkowalności.
W odniesieniu do konstrukcji sprężonych omówiono podstawowe zasady obliczania i konstruowania tego typu zbiorników na ciecze, kładąc nacisk na problematykę strat sprężania. Przedstawiono, w jaki sposób obciążenia - ogólnie określane jako termiczno-skurczowe - wpływają na stan wytężenia zbiornika. Omówiono wybrane zagadnienia materiałowe, mając ponadto na uwadze oddziaływania temperatury, które wpływają np. na intensywność pełzania betonu. Omówiono również nietypowe oddziaływania na konstrukcje, takie jak nieustalony przepływ ciepła czy zmiany temperatury z uwagi na proces hydratacji i inne oddziaływania pozastatyczne występujące w żelbetowych i sprężonych zbiornikach na ciecze. W praktyce sposoby oddziaływań gruntu i wody gruntowej na konstrukcję zbiornika mogą być bardziej złożone, niż to wynika z postanowień Eurokodu 7, w związku z czym zagadnienia współpracy konstrukcji z podłożem przedstawiono nieco szerzej. Zamieszczono również przykłady obliczeń omawianych zbiorników z uwzględnieniem różnego typu oddziaływań, które należy uwzględniać w świetle wymagań Eurokodów, a także analizy oddziaływań różnych typów.

Zasady projektowania silosów żelbetowych i sprężonych według Eurokodów, P. Lewiński
Seria: Projektowanie według Eurokodów, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020
ISBN: 978-83-249-8595-1, str. 255, il., format B5
W pracy przedstawiono koncepcję usystematyzowania zasad projektowania silosów żelbetowych i sprężonych zgodnie z wymaganiami zawartymi w eurokodach oraz ich załącznikach, a ponadto w wielu normach. Dla projektanta podstawowym zadaniem jest konieczność ich równoczesnego spełnienia i to we wzajemnych relacjach. Celem autora było takie ujęcie zagadnienia, by ułatwić poprawne przyjmowanie obciążeń działających na silosy, w tym klimatycznych i wymuszonych oraz ich kombinacji, właściwe ujmowanie wzajemnych oddziaływań konstrukcji i podłoża, prawidłowe wyznaczanie efektów tych oddziaływań oraz sprawdzanie stanów granicznych nośności i użytkowalności.
Podjęto również zagadnienie konstrukcji sprężonych, w tym zakresie omówiono podstawowe zasady obliczania i konstruowania silosów, kładąc szczególny nacisk na problematykę strat sprężania. Przedstawiono, w jaki sposób obciążenia - ogólnie określane jako termiczno-skurczowe - wpływają na stan wytężenia silosu. Omówiono wybrane zagadnienia materiałowe, w tym oddziaływania temperatury wpływające np. na intensywność pełzania betonu. Tematykę współpracy konstrukcji z podłożem przedstawiono nieco szerzej. Omówiono również nietypowe oddziaływania na konstrukcje, takie jak nieustalony przepływ ciepła czy zmiany temperatury z uwagi na proces hydratacji i inne oddziaływania pozastatyczne, występujące w silosach żelbetowych i sprężonych. Zamieszczono przykłady obliczeń omawianych silosów z uwzględnieniem różnego typu oddziaływań, które należy uwzględniać w świetle wymagań Eurokodów, a także analizy oddziaływań różnych typów.

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych, R. Lenartowicz
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1 (nowelizacja). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020
ISBN: 978-83-249-8582-1; 978-83-249-8591-3 (PDF), str. 311, il., format B5
Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Podane warunki techniczne dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym.
Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2019 r., poz. 1524) w Polsce rozpoczęto instalowanie w budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych. Dlatego rozszerzono zawartość zeszytu o wymagania dotyczące wykonania i odbioru elektrycznych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych, któremu to zagadnieniu poświęcono dodatkowy rozdział. Zaktualizowano również wymagania formalno-prawne.

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury. Wytyczne, pr. zb.
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki (nowelizacja). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020
ISBN: 978-83-249-8589-0; 978-83-249-8590-6 (PDF), str. 170, il., format B5
W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania w okresach obniżonej temperatury robót budowlanych ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych. Zalecenia poprzedzono opisem warunków zimowych w Polsce oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania organizacyjnego robót budowlanych.
Niniejsza publikacja jest nowelizacją instrukcji nr 282 z 2011 roku. Wprowadzono wiele zmian wynikających z aktualnego podejścia do wykonywania robót budowlanych w warunkach obniżonej temperatury i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Zmiany dotyczą zarówno stosowanych materiałów, technologii, urządzeń oraz dokumentów, jak i zakresu robót prowadzonych na budowie, a także wymagań formalno-prawnych. Rozdziały 4 i 5 (Roboty ziemne i fundamentowe oraz Roboty betonowe) zostały znowelizowane w szerokim zakresie.

Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Poradnik, L. Runkiewicz, J. Sieczkowski
Seria: Instrukcje, Wytyczne, Poradniki. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020 (wydanie poprawione i zaktualizowane)
ISBN: 978-83-249-8592-0; 978-83-249-8593-7 (PDF), str. 106, il., format B5
W poradniku podano zasady diagnostyki, oceny bezpieczeństwa i niezawodności oraz przeprowadzania wzmocnień konstrukcji żelbetowych budownictwa powszechnego – płaskich lub przestrzennych ustrojów słupowych, słupowo-ryglowych, płytowo-słupowych, ramowych, powłokowych oraz mieszanych. Opisano ogólną metodę diagnostyki konstrukcji żelbetowych, zasady przeprowadzania badań konstrukcji i podłoża oraz materiałów, z których konstrukcje te są wykonane. Przedstawiono ocenę obciążeń konstrukcji, analizę i ocenę bezpieczeństwa i niezawodności, zasady obciążeń próbnych elementów i konstrukcji oraz zasady wzmocnień elementów konstrukcji. Podano przykłady wzmocnienia fundamentów, słupów, belek, stropów oraz istniejących budynków w sąsiedztwie obiektów realizowanych, a także warunki techniczne wykonania i odbioru robót wzmacniających.
Poradnik jest przeznaczony dla służb eksploatacji, ośrodków diagnostycznych, projektantów oraz rzeczoznawców oceniających stan techniczny konstrukcji żelbetowych i ich bezpieczeństwo oraz niezawodność ze względu na nośność i sta¬teczność konstrukcji.
Wprowadzone zmiany mają znaczenie formalno-prawne, szczególnie w zakresie bibliografii.

Złożone systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i wypraw tynkarskich, R. Zamorowska, J. Sieczkowski
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8 (wydanie poprawione i uzupełnione). Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2020
ISBN: 978-83-249-8584-5; 978-83-249-8588-3 (PDF), str. 26, format B5
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczących złożonych systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynków. Zakres opracowania obejmuje: podstawowe wymagania materiałowe, wymagania i sposoby dotyczące przygotowania podłoży, zasady wykonywania ociepleń oraz zasady kontroli wykonania i odbioru robót ociepleniowych. W pracy nie uwzględniono robót związanych z montażem rusztowań, pomostów roboczych i innych pomocniczych urządzeń budowlanych.

Wydawnictwa ITB można zakupić w sklepie internetowym www.itb.pl.
Księgarnia ITB, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, tel. 22 57 96 118
Sprzedaż wysyłkowa: tel. 22 56 64 208, e-mail: sprzedaz@itb.pl